Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2210-2018
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2210-2018 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.10.2018 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 11, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické prístroje a nástroje; prístroje na váženie, meranie, signalizáciu, kontrolu (inšpekciu), záchranu a prístroje na vyučovanie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov; disky na nahrávanie; kompaktné disky; disky DVD; nosiče digitálnych záznamov; mechanizmy mincových prístrojov; registračné pokladnice; kalkulačky; zariadenia na spracovanie údajov; počítače; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); hasiace prístroje; zariadenia na hasenie požiarov; požiarne hlásiče; elektrické káble; fotovoltické zariadenia na premenu slnečného žiarenia na elektrickú energiu; elektrické drôty; elektronické obvody; plošné obvody; elektrické predlžovacie káble; elektrické pripojovacie káble; elektrické rozvodky; elektrické zásuvky; elektrické zástrčky; generátory prúdu (zdroje prúdu); transformátory (elektrotechnika); zdrojové transformátory (elektrotechnika); pohybové senzory; elektrické dverové zvončeky; elektronické programovacie jednotky (programátory); elektrické svorkovnice; elektrické relé; elektrické ističe; elektrické prípojky; elektrické kolektory; časové spínače (nie hodinárske); elektrické ovládacie prvky; elektrické rozvodné prvky, elektrické poistky; elektrické spojky; elektrické pripojovacie svorky; elektrické batérie; elektrické cievky; elektrické akumulátory; nabíjačky elektrických akumulátorov; pozorovacie kamery; interiérové telefóny; domáce videotelefóny; elektrické články; elektrónky; optické prístroje; optické zväčšovacie prístroje a zariadenia; optické korekčné prístroje a zariadenia; bezpečnostné, zabezpečovacie, ochranné a signalizačné zariadenia; alarmy; poplašné zariadenia a výstražné zariadenia; zariadenia na kontrolu vstupu; signalizačné prístroje; ochranné a bezpečnostné prostriedky; navigačné nástroje; riadiace panely (elektrotechnika); pozorovacie nástroje; optické šošovkové zameriavače; kartografické zariadenia; meracie, detekčné a monitorovacie prístroje (iné ako na lekárske účely); indikátory (elektrotechnika); elektrické ovládače (okrem ovládačov hracích konzol, hračiek a ovládačov na počítačové hry); senzory (s výnimkou senzorov na lekárske účely a tepelných senzorov); detektory (s výnimkou detektorov na lekárske účely); senzory pohybu; prístroje na testovanie a kontrolu kvality; prístroje na meranie; prístroje na počítanie mincí a peňazí; prúdové usmerňovače; prístroje na kalibráciu; prístroje a zariadenia na nahrávanie a registráciu údajov; prístroje na meranie času (nie hodiny a hodinky); prístroje na meranie hmotnosti; prístroje na meranie vzdialenosti a veľkosti; prístroje na meranie teploty; regulátory (okrem regulátorov častí strojov a otáčok motorov); laboratórne prístroje na vedecké a výskumné použitie (okrem prístrojov na lekárske použitie); prístroje na vyučovanie; simulátory (okrem simulátorov na lekárske použitie); svetelné firemné štíty a reklamy s príslušnými prístrojmi; elektrické, televízne, telefónne zásuvky, zástrčky a spojky; anténové zásuvky; zástrčky pre zaslepenie elektrických zásuviek; zásuvkové konektory (elektrotechnika); kryty na elektrické zásuvky; skrine na elektrické zásuvky; elektrické, magnetické, elektromagnetické, telekomunikačné, ortuťové, vysokofrekvenčné, tepelné, teplotné, optické a časové spínače; spínače elektrického osvetlenia a elektrického prúdu; spínače regulujúce vlhkosť; spínače mechanické; spínače senzorov; koncové spínače; pákové spínače; hladinové spínače; odbočné spínače; elektrické predlžovacie káble a ich diely a doplnky; konektory (elektrotechnika); spojovacie a zásuvkové konektory (elektrotechnika); optické konektory.
11 - Prístroje na osvetľovanie, vykurovanie, výrobu pary, prípravu jedál; prístroje na chladenie, sušenie, vetranie, rozvod vody a sanitárne zariadenia; osvetľovacie zariadenia; osvetľovacie telesá; žiarovky; žiarivky; elektrické osvetľovacie výbojky, osvetlené tlačidlá; vreckové svietidlá; elektrické a bezpečnostné osvetlenie; pouličné lampy; osvetlenie záhrad; núdzové osvetlenie; dekoratívne osvetlenie; systémy bezpečnostného osvetlenia; elektrické jednotky pásového osvetlenia; osvetlenie na výstavné účely; bezpečnostné osvetlenie s tepelným senzorom; reflektory do zariadení na osvetlenie veľkých plôch; svetlá na nepriame osvetlenie; prenosné osvetľovacie zariadenia; solárny reťazec svetla zostava svetelných telies so solárnymi článkami; svetelné spotrebiče a osvetľovacie zariadenia; príslušenstvo a doplnky na osvetlenie; prístroje a zariadenia na osvetlenie filmových scén; doplnky elektrického osvetlenia na použitie na nebezpečných miestach; horečnaté vlákna na svietenie; vykurovacie zariadenia; elektrické krby; vetracie zariadenia; klimatizačné zariadenia; zariadenia na úpravu alebo čistenie vzduchu; ventilátory (okrem ventilátorov motorov); ventilátorové vetráky; ventilátory (klimatizácia); kondenzátory ventilátorov (nie časti strojov); vykurovacie rohože.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom prostredníctvom internetu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s chemickými výrobkami pre priemysel, chemickými výrobkami pre poľnohospodárstvo, chemickými výrobkami pre záhradníctvo, chemickými výrobkami pre lesníctvo, chemickými výrobkami pre vedu, chemickými výrobkami pre fotografiu, umelými živicami v surovom stave, plastickými hmotami v surovom stave, hnojivami pre pôdu, zmesami pre hasiace prístroje, prostriedkami na kalenie a letovanie kovov, chemickými výrobkami určenými na konzervovanie potravín, triesliacimi materiálmi, lepidlami pre priemysel, farbami, nátermi, lakmi, ochrannými výrobkami proti korózii a proti znehodnocovaniu dreva, farbivami, moridlami, prírodnými živicami v surovom stave, plátkovými a práškovými kovmi pre maliarov, dekoratérov a umelcov, prípravkami na bielenie, pracími prostriedkami, prípravkami na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, mydlami, parfumami, vonnými olejmi, kozmetikou, vlasovými vodami (lotions), zubnými pastami, priemyselnými olejmi a tukmi, mazadlami, výrobkami na pohlcovanie, zavlažovanie a viazanie prachu, palivami, benzínom pre motory, materiálmi na svietenie, sviečkami a knôtmi, farmaceutickými a veterinárskymi výrobkami, hygienickými výrobkami na liečebné účely, diétnymi potravinami a dietetickými prípravkami na liečebné alebo veterinárne použitie, potravinovými doplnkami pre ľudskú potrebu a pre zvieratá, náplasťami, obväzovým materiálom, materiálmi na plombovanie zubov a na zubné odtlačky, dezinfekčnými prípravkami, výrobkami na hubenie škodlivých zvierat, fungicídmi, herbicídmi, bežnými kovmi a ich zliatinami, kovovými stavebnými materiálmi, kovovými materiálmi pre železnice, kovovými neelektrickými káblami a drôtmi, zámočníckymi a klampiarskymi kovovými potrebami, kovovými rúrkami, trezormi, kovovými rudami, obrábacími strojmi, motormi (okrem motorov pre pozemné vozidlá), spojkami a transmisnými zariadeniami (okrem tých, ktoré sú pre pozemné vozidlá), poľnohospodárskymi nástrojmi (okrem nástrojov poháňaných ručne), liahňami na vajcia, predajnými automatmi, náradím a nástrojmi s ručným pohonom, nožmi, vidličkami, lyžicami, sečnými zbraňami, britvami, vedeckými prístrojmi a nástrojmi, námornými prístrojmi a nástrojmi, geodetickými prístrojmi a nástrojmi, fotografickými prístrojmi a nástrojmi, kinematografickými prístrojmi a nástrojmi, optickými prístrojmi a nástrojmi, prístrojmi na váženie, prístrojmi na meranie, prístrojmi na signalizáciu, prístrojmi na kontrolu (inšpekciu), prístrojmi na záchranu, prístrojmi na vyučovanie, prístrojmi a nástroje na vedenie, prepínanie, premenu, akumuláciu, reguláciu alebo riadenie elektrického prúdu, prístrojmi na záznam, prevod, reprodukciu zvuku alebo obrazu, magnetickými nosičmi údajov, záznamovými diskami, kompaktnými diskami, DVD diskami, digitálnymi záznamovými nosičmi údajov, mechanizmami prístrojov uvádzaných do činnosti vhodením mince, registračnými pokladnicami, kalkulačkami, zariadeniami na spracovávanie údajov, počítačmi, počítačovým softvérom, hasiacimi prístrojmi, chirurgickými prístrojmi a nástrojmi, zubnými prístrojmi a nástrojmi, veterinárnymi prístrojmi a nástrojmi, umelými údmi, umelými očami, umelými zubami, ortopedickými potrebami, materiálom na zošívanie rán, prístrojmi na osvetlenie, prístrojmi na vykurovanie, prístrojmi na výrobu pary, prístrojmi na varenie, chladiacimi prístrojmi, prístrojmi na sušenie, prístrojmi na ventiláciu, prístrojmi na rozvod vody, sanitárnymi zariadeniami, vozidlami, pozemnými dopravnými prostriedkami, vzdušnými dopravnými prostriedkami, vodnými dopravnými prostriedkami, strelnými zbraňami, strelivom a strelami (muníciou), výbušninami, ohňostrojmi, vzácnymi kovmi a ich zliatinami, pozlátenými výrobkami, postriebrenými výrobkami, klenotmi, bižutériou, drahokamami, hodinárskymi potrebami a chronometrickými prístrojmi, hudobnými nástrojmi, papierom, lepenkami, tlačiarenskými výrobkami, potrebami na knižné väzby, fotografiami, papierenským tovarom, lepidlami pre kancelárske použitie, lepidlami pre domácnosť, materiálmi pre umelcov, štetcami, písacími strojmi, kancelárskymi potrebami (okrem nábytku), učebnými a vyučovacími pomôckami (okrem prístrojov), umelohmotnými obalmi, tlačiarenskými typmi, štočkami, kaučukom, gutaperčou, gumou, azbestom, sľudou, polotovarmi z umelých hmôt, tesniacimi materiálmi, upchávacími materiálmi, izolačnými materiálmi, nekovovými ohybnými rúrkami, kožou, imitáciami kože, zvieracími kožami, usňami, kuframi, cestovnými taškami, dáždnikmi, slnečníkmi, vychádzkovými palicami, bičmi, jazdeckými postrojmi, sedlami, nekovovým stavebným materiálom, nekovovými neohybnými rúrkami pre stavebníctvo, asfaltom, smolou, nekovovými prenosnými konštrukciami, nekovovými pomníkmi, nábytkom, zrkadlami, rámami na obrazy, umeleckými predmetmi z dreva, slonoviny, korytnačiny, jantáru, perleti, morskej peny a ich náhradiek, kuchynskými potrebami a nádobami, hrebeňmi, špongiami, kefami (okrem štetcov), materiálmi na výrobu kief, čistiacimi potrebami, drôtikmi na čistenie parkiet, nespracovaným sklom (okrem stavebného skla), polospracovaným sklom (okrem stavebného skla), sklom, porcelánom, majolikou, lanami, povrazmi, sieťkami, stanmi, plachtami, plachtovinami, vrecami, materiálmi na vypchávanie (okrem kaučuku alebo plastických hmôt), textilnými materiálmi zo surových vlákien, vláknami na textilné účely, textilom a textilnými tovarmi, obliečkami, obrusmi, odevmi, obuvou, klobučníckym tovarom, čipkami, výšivkami, stuhami, šnúrkami, gombíkmi (galantéria), háčikmi (galantéria), očkami (galantéria), pútkami (galantéria), špendlíkmi, ihlami, umelými kvetmi, kobercami, rohožkami, rohožami, linoleom, podlahovými krytinami, tapetami na steny (okrem textilných), hrami, hračkami, potrebami na gymnastiku a šport, vianočnými ozdobami, mäsom, rybami, hydinou, zverinou, mäsovými výťažkami, konzervovaným ovocím zeleninou, mrazeným ovocím zeleninou, sušeným ovocím zeleninou, vareným ovocím zeleninou, želé, džemami, kompótmi, vajcami, mliekom, mliečnymi výrobkami, jedlými olejmi, jedlými tukmi, kávou, čajom, kakaom, kávovými náhradkami, ryžou, tapiokou, ságom, múkou, obilninovými prípravkami, chlebom, pečivom, cukrovinkami, polevami, cukrom, medom, melasou, droždím, práškom do pečiva, soľou, horčicou, octom, omáčkami (chuťové prísady), korením, zmrzlinou, zrnom, surovými a nespracovanými produktami z poľnohospodárstva, surovými a nespracovanými produktami záhradníctva, surovými a nespracovanými produktami lesníctva, živými zvieratami, čerstvým ovocím, čerstvou zeleninou, nespracovanými semenami, živými rastlinami, živými kvetmi, krmivom pre zvieratá, sladom, pivom, minerálnymi vodami, šumivými nápojmi, nealkoholickými nápojmi, ovocnými nápojmi, ovocnými šťavami, sirupmi a prípravky na zhotovovanie nápojov, alkoholickými nápojmi (okrem piva), tabakom, potrebami pre fajčiarov, zápalkami, aj prostredníctvom internetu; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere svietidiel a osvetľovacej techniky; zostavovanie štatistík; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; marketing; prieskum trhu; rozmnožovanie dokumentov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky) ; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; on-line inzercia; príprava a organizovanie reklamných kampaní; predvádzanie tovaru; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Svet svietidiel 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Donoci s. r. o.; Pražská 2532/4, 678 01 Blansko; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Igor Gažík advokát; Bojnická cesta 7, 971 01 Prievidza 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2210-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2210-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 11.10.2018 Typ Doručené
1a Plná moc 11.10.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 15.10.2018 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.10.2018 Typ Platba
4 výsledok rešerše 13.02.2019 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.02.2019 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 23.04.2019 Typ Doručené
6a Sprievodný list 23.04.2019 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 31.05.2019 Typ Odoslané
8 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 05.08.2019 Typ Doručené
8a Sprievodný list 05.08.2019 Typ Doručené
9 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 08.08.2019 Typ Odoslané
10 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 07.10.2019 Typ Doručené
11 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 14.10.2019 Typ Odoslané
12 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 08.11.2019 Typ Platba
13 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 03.12.2019 Typ Platba
14 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 05.12.2019 Typ Doručené
15 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 10.12.2019 Typ Odoslané
16 Odpoveď na správu úradu 06.02.2020 Typ Doručené
16a Príloha inde neuvedená 06.02.2020 Typ Doručené
17 Odpoveď na správu úradu 05.02.2020 Typ Doručené
17a Sprievodný list 05.02.2020 Typ Doručené
POZ 2210-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku