Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 221-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  221-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.02.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; reklama; podpora predaja pre tretie osoby; vydávanie reklamných textov; marketing; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tlačovinami, s letákmi, s časopismi, s prospektami, s vizitkami, s kancelárskymi potrebami okrem nábytku prostredníctvom internetu.
36 - Finančné poradenstvo; finančné a peňažné služby; poisťovníctvo; realitné kancelárie; správa nehnuteľností; organizovanie financovania stavebných projektov; poisťovacie služby; úverové agentúry; bankovníctvo; zmenárenské služby; pôžičky (finančné úvery); správcovstvo majetku (pre tretie osoby); financovanie (služby); bankové hypotéky; služby sporiteľní; záložné pôžičky.
41 - Školenia; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; organizovanie a vedenie sympózií a kongresov; výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.09, 27.03.15, 27.05.01, 07.01.24, 07.03.02, 27.99.01, 29.01.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, sivá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GEPARD FINANCE, s. r. o.; Kutlíkova 17, Bratislava 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Katarína Kalabová; Krasovského 13, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 221-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.02.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 221-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 02.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 02.02.2022 Typ Doručené
Plná moc 02.02.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 02.02.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 03.02.2022 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.02.2022 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.06.2022 Typ Odoslané
výsledok rešerše 09.06.2022 Typ Interné listy
Odpoveď na správu úradu 14.06.2022 Typ Doručené
POZ 221-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku