Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2205-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232578 
(151)  Dátum zápisu  12.06.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2205-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.12.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.03.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.08.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Zmrzliny, smotanové zmrzliny, vodové zmrzliny, mrazené cukrovinky, prípravky na výrobu uvedených tovarov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.14, 09.01.22, 02.09.01, 26.11.12, 26.11.11, 26.04.24, 27.05.02, 27.05.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Unilever IP Holdings B.V.; Weena 455, 3013 AL Rotterdam; NL 
(740)  Zástupca (-ovia)  Čermák Jiří, JUDr.; Mudroňova 51, 811 03 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.12.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.03.2012 03/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.08.2012 08/2012 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 10.03.2021 05/2021 PC3M
 
POZ 2205-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2205-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 27.12.2011 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 30.12.2011 Typ Doručené
2a Plná moc 30.12.2011 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.01.2012 Typ Platba
4 výsledok rešerše 23.01.2012 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 01.02.2012 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 03.07.2012 Typ Odoslané
7 Žiadosť o zápis prevodu 01.02.2021 Typ Doručené
7a Doklad o prevode 01.02.2021 Typ Doručené
7b Plná moc 01.02.2021 Typ Doručené
7c Príloha inde neuvedená 01.02.2021 Typ Doručené
7d Sprievodný list 01.02.2021 Typ Doručené
8 Doplnenie materiálov 02.02.2021 Typ Doručené
8a Plná moc 02.02.2021 Typ Doručené
9 Žiadosť o zápis prevodu 08.02.2021 Typ Doručené
9a Sprievodný list 08.02.2021 Typ Doručené
9b Plná moc 08.02.2021 Typ Doručené
9c Doklad o prevode 08.02.2021 Typ Doručené
9d Príloha inde neuvedená 08.02.2021 Typ Doručené
10 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.02.2021 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 19.02.2021 Typ Odoslané
12 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 03.05.2021 Typ Doručené
POZ 2205-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 18.02.2021 Unilever IP Holdings B.V. Unilever N.V.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 18.02.2021 Čermák Jiří, JUDr. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku