Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2203-2011
(111)  Trademark Number  233205 
(151)  Registration Date  14.09.2012 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2203-2011 
(220)  Application Date  27.12.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.06.2012 
(450)  Publication of Registration Date  05.11.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 37, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Automatizované spracovanie údajov; maloobchodné služby v oblasti strojárstva, stavebníctva, energetiky, plynárenstva, elektrotechniky, chémie, poľnohospodárstva, dopravy a spotrebného tovaru; prieskum trhu; obchodné a podnikateľské informácie; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodný a podnikateľský prieskum.
37 - Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva; izolovanie stavieb.
42 - Architektonické poradenstvo; geologický prieskum; inštalácia počítačových programov; poradenstvo v oblasti úspory energie; vypracovanie stavebných výkresov; odborná technická konzultačná činnosť v oblasti strojárstva; inžinierska činnosť v oblasti strojárstva; činnosti autorizovanej osoby pri posudzovaní zhody určených výrobkov metódou: certifikácie, inšpekčnej činnosti, skúšania, posudzovania činností súvisiacich s výrobou určeného výrobku; činnosti autorizovanej osoby pri preukazovaní zhody stavebných výrobkov postupmi: certifikácie, preukaznej skúšky, posúdením uplatňovanej vnútropodnikovej kontroly, a to pri použití metód; preukaznej skúšky, plánovanej skúšky, kontrolnej skúšky, počiatočnej inšpekcie, priebežnej inšpekcie; štúdie technických projektov; projektovanie stavieb; inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.11.03, 26.11.21, 27.05.15, 27.05.12, 24.15.21, 26.11.11, 26.11.09, 07.05.01 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Delphia s.r.o.; Zátišie 10, 831 03 Bratislava 3; SK 
(740)  Attorney(s)  Rehák Marek; Stummerova 54, 955 01 Topoľčany; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  27.12.2021 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.06.2012 06/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.11.2012 11/2012 FG3M
 
POZ 2203-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2203-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.12.2011 Type Delivered
1a Plná moc 27.12.2011 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 18.01.2012 Type Sent document
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.01.2012 Type Payment
4 výsledok rešerše 30.01.2012 Type Internal Letter
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.02.2012 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 10.04.2012 Type Delivered
7 pokyn na zverejnenie POZ 16.04.2012 Type Internal Letter
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.09.2012 Type Sent document
9 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 03.05.2021 Type Delivered
POZ 2203-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku