Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2203-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  233205 
(151)  Dátum zápisu  14.09.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2203-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.12.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.06.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.11.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 37, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Automatizované spracovanie údajov; maloobchodné služby v oblasti strojárstva, stavebníctva, energetiky, plynárenstva, elektrotechniky, chémie, poľnohospodárstva, dopravy a spotrebného tovaru; prieskum trhu; obchodné a podnikateľské informácie; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodný a podnikateľský prieskum.
37 - Poradenská činnosť v oblasti stavebníctva; izolovanie stavieb.
42 - Architektonické poradenstvo; geologický prieskum; inštalácia počítačových programov; poradenstvo v oblasti úspory energie; vypracovanie stavebných výkresov; odborná technická konzultačná činnosť v oblasti strojárstva; inžinierska činnosť v oblasti strojárstva; činnosti autorizovanej osoby pri posudzovaní zhody určených výrobkov metódou: certifikácie, inšpekčnej činnosti, skúšania, posudzovania činností súvisiacich s výrobou určeného výrobku; činnosti autorizovanej osoby pri preukazovaní zhody stavebných výrobkov postupmi: certifikácie, preukaznej skúšky, posúdením uplatňovanej vnútropodnikovej kontroly, a to pri použití metód; preukaznej skúšky, plánovanej skúšky, kontrolnej skúšky, počiatočnej inšpekcie, priebežnej inšpekcie; štúdie technických projektov; projektovanie stavieb; inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.11.03, 26.11.21, 27.05.15, 27.05.12, 24.15.21, 26.11.11, 26.11.09, 07.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Delphia s.r.o.; Zátišie 10, 831 03 Bratislava 3; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Rehák Marek; Stummerova 54, 955 01 Topoľčany; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.12.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.06.2012 06/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.11.2012 11/2012 FG3M
 
POZ 2203-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2203-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.12.2011 Typ Doručené
1a Plná moc 27.12.2011 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 18.01.2012 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.01.2012 Typ Platba
4 výsledok rešerše 30.01.2012 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.02.2012 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 10.04.2012 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 16.04.2012 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.09.2012 Typ Odoslané
9 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 03.05.2021 Typ Doručené
POZ 2203-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku