Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2199-2017
(111)  Číslo ochrannej známky  251304 
(151)  Dátum zápisu  22.11.2019 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  22.11.2019 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2199-2017 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.09.2017 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.07.2018 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.01.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 05, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Hnojivá; fosfáty (hnojivá); soli (hnojivá); hnojivá živočíšneho pôvodu; aktivátory kompostu; anorganické hnojivá; chemické hnojivá; prírodné hnojivá; organické hnojivá; trávne hnojivá; biologické hnojivá; hnojivové zlúčeniny; náhrady tekutých hnojív; hnojivá na trávy a trávniky; hnojivá pre poľnohospodárstvo; prípravky na hnojenie; zmesi chemikálií a prírodných materiálov používané ako poľnohospodárske hnojivá; zmesi chemikálií a prírodných materiálov používané ako záhradkárske hnojivá; bakteriálne prípravky používané v poľnohospodárstve; bakteriologické prípravky na použitie v poľnohospodárstve; bakteriálne prípravky používané v záhradkárstve; bakteriálne prípravky používané v lesníctve; bakteriologické prípravky používané v záhradkárstve; bakteriologické prípravky používané v lesníctve; bakteriologické kultúry (s výnimkou kultúr na lekárske alebo veterinárne účely); chemické prípravky na ošetrovanie pôdy; chemické prísady do fungicídov; chemické prísady do insekticídov; chemikálie na obohacovanie pôdy; chemikálie používané v poľnohospodárstve, záhradkárstve a lesníctve; guáno; ornica; poľnohospodárske chemikálie okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov; humus; látky na rast rastlín; kultivačné médiá (rastové médiá); látky zlepšujúce pôdu; maštaľný hnoj; kompost; prípravky na zlepšenie pôdy; prípravky na výživu rastlín; výživné látky pre rastliny; minerálne prípravky používané ako doplnky výživy rastlín; vyživovacie látky (hnojivá) v tekutej forme používané v poľnohospodárstve; povrchová vrstva (humus) pre trávniky; pripravené pôdy; pôdne hnojivá; miešané hnojivá; rastlinné živiny; umelé hnojivá; vápno na poľnohospodárske účely; živiny pre rastliny; živice v surovom stave; umelé živice v surovom stave; chemické prísady na zabraňovanie sedimentácii; enzymatické prípravky na rozkladanie odpadových materiálov; chemické prípravky na rozptýlenie oleja; látky na odstraňovanie oleja, používané vo výrobnom procese; chemikálie pre priemysel, vedu, fotografovanie, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; nespracované umelé živice; nespracované plasty; pôdne hnojivá; hasiace zmesi; prípravky na kalenie a zváranie kovov; chemikálie na konzervovanie potravín; triesloviny; lepidlá pre priemysel.
05 - Biocídy; fungicídy; herbicídy; insekticídy; jedy; prípravky na ničenie škodcov; repelenty proti hmyzu; akaricídy na priemyselné účely; algicídy na poľnohospodárske účely; chemické prípravky na hubenie škodcov; poľnohospodárske pesticídy; prípravky na ničenie plesní; prípravky na ničenie machu; prípravky na ničenie buriny; syntetické biocídy; prípravky na odpudzovanie škodcov; prípravky odpudzujúce zvieratá; prírodné biocídy; rodenticídy.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s chemikáliami pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo, s hnojivami, s bakteriálnymi prípravkami používanými v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve, s prípravkami na výživu rastlín a zlepšenie pôdy, s chemickými prípravkami na rozklad olejových sedimentov, s biocídmi, s fungicídmi, s herbicídmi, s insekticídmi a s prípravkami na ničenie škodcov; správa spotrebiteľských vernostných programov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); predvádzanie tovaru; spracovanie textov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); obchodné informácie a rady spotrebiteľom; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; správa počítačových súborov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); fakturácie; zostavovanie štatistík; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); zásielkové reklamné služby; subdodávateľské služby (obchodné služby); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; podpora predaja (pre tretie osoby); služby porovnávania cien; marketing; reklama; vydávanie reklamných textov; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; televízna reklama; rozhlasová reklama; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prieskum trhu; podpora predaja (pre tretie osoby); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; platené reklamné služby typu „klikni sem“; rozširovanie reklamných oznamov; aktualizovanie reklamných materiálov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; lepenie plagátov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných materiálov; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  AZOTER 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AZOTER Trading s.r.o.; Dúbravská 2, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1405784 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  22. 02. 2018 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.09.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.07.2018 07/2018 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 02.07.2018 07/2018 XA3M
3 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 07.01.2020 01/2020 FH3M
 
POZ 2199-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2199-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 14.09.2017 Typ Doručené
1a Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 14.09.2017 Typ Doručené
1b Generálna plná moc 14.09.2017 Typ Doručené
2 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 14.09.2017 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 19.09.2017 Typ Doručené
4 Doplnenie materiálov 20.09.2017 Typ Doručené
4a Plná moc 20.09.2017 Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.09.2017 Typ Odoslané
6 vyžiadanie poplatku za podanie POZ 28.09.2017 Typ Odoslané
7 vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ 29.09.2017 Typ Odoslané
8 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.10.2017 Typ Platba
9 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 20.10.2017 Typ Platba
10 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.11.2017 Typ Odoslané
11 Odpoveď na správu úradu 22.11.2017 Typ Doručené
11a Príloha inde neuvedená 22.11.2017 Typ Doručené
13 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 22.02.2018 Typ Odoslané
14 vyžiadanie poplatku v CHF 23.02.2018 Typ Odoslané
15 pokyn na zverejnenie POZ 07.06.2018 Typ Interné listy
16 Notifikácia z OMPI 07.06.2018 Typ Doručené
17 Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 08.08.2018 Typ Doručené
18 všeobecný referátnik 14.09.2018 Typ Odoslané
19 Notifikácia z OMPI 25.10.2018 Typ Doručené
20 pokyn na zápis POZ so zmenou po zverejnení 12.11.2019 Typ Interné listy
21 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 03.12.2019 Typ Odoslané
POZ 2199-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku