Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2199-2017
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2199-2017 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.09.2017 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.07.2018 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 05, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Hnojivá; fosfáty (hnojivá); soli (hnojivá); hnojivá živočíšneho pôvodu; aktivátory kompostu; anorganické hnojivá; chemické hnojivá; prírodné hnojivá; organické hnojivá; trávne hnojivá; biologické hnojivá; hnojivové zlúčeniny; náhrady tekutých hnojív; hnojivá na trávy a trávniky; hnojivá pre poľnohospodárstvo; prípravky na hnojenie; zmesi chemikálií a prírodných materiálov používané ako poľnohospodárske hnojivá; zmesi chemikálií a prírodných materiálov používané ako záhradkárske hnojivá; bakteriálne prípravky používané v poľnohospodárstve; bakteriologické prípravky na použitie v poľnohospodárstve; bakteriálne prípravky používané v záhradkárstve; bakteriálne prípravky používané v lesníctve; bakteriologické prípravky používané v záhradkárstve; bakteriologické prípravky používané v lesníctve; bakteriologické kultúry (s výnimkou kultúr na lekárske alebo veterinárne účely); chemické prípravky na ošetrovanie pôdy; chemické prísady do fungicídov; chemické prísady do insekticídov; chemikálie na obohacovanie pôdy; chemikálie používané v poľnohospodárstve, záhradkárstve a lesníctve; guáno; ornica; poľnohospodárske chemikálie okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov; humus; látky na rast rastlín; kultivačné médiá (rastové médiá); látky zlepšujúce pôdu; maštaľný hnoj; kompost; prípravky na zlepšenie pôdy; prípravky na výživu rastlín; výživné látky pre rastliny; minerálne prípravky používané ako doplnky výživy rastlín; vyživovacie látky (hnojivá) v tekutej forme používané v poľnohospodárstve; povrchová vrstva (humus) pre trávniky; pripravené pôdy; pôdne hnojivá; miešané hnojivá; rastlinné živiny; umelé hnojivá; vápno na poľnohospodárske účely; živiny pre rastliny; živice v surovom stave; umelé živice v surovom stave; chemické prísady na zabraňovanie sedimentácii; enzymatické prípravky na rozkladanie odpadových materiálov; chemické prípravky na rozptýlenie oleja; látky na odstraňovanie oleja, používané vo výrobnom procese; chemikálie pre priemysel, vedu, fotografovanie, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; nespracované umelé živice; nespracované plasty; pôdne hnojivá; hasiace zmesi; prípravky na kalenie a zváranie kovov; chemikálie na konzervovanie potravín; triesloviny; lepidlá pre priemysel.
05 - Biocídy; fungicídy; herbicídy; insekticídy; jedy; prípravky na ničenie škodcov; repelenty proti hmyzu; akaricídy na priemyselné účely; algicídy na poľnohospodárske účely; chemické prípravky na hubenie škodcov; poľnohospodárske pesticídy; prípravky na ničenie plesní; prípravky na ničenie machu; prípravky na ničenie buriny; syntetické biocídy; prípravky na odpudzovanie škodcov; prípravky odpudzujúce zvieratá; prírodné biocídy; rodenticídy.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s chemikáliami pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo, s hnojivami, s bakteriálnymi prípravkami používanými v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve, s prípravkami na výživu rastlín a zlepšenie pôdy, s chemickými prípravkami na rozklad olejových sedimentov, s biocídmi, s fungicídmi, s herbicídmi, s insekticídmi a s prípravkami na ničenie škodcov; správa spotrebiteľských vernostných programov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); predvádzanie tovaru; spracovanie textov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); obchodné informácie a rady spotrebiteľom; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; správa počítačových súborov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); fakturácie; zostavovanie štatistík; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); zásielkové reklamné služby; subdodávateľské služby (obchodné služby); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; podpora predaja (pre tretie osoby); služby porovnávania cien; marketing; reklama; vydávanie reklamných textov; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; televízna reklama; rozhlasová reklama; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prieskum trhu; podpora predaja (pre tretie osoby); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; platené reklamné služby typu „klikni sem“; rozširovanie reklamných oznamov; aktualizovanie reklamných materiálov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; lepenie plagátov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných materiálov; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  AZOTER 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AZOTER Trading s.r.o.; Dúbravská 2, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.07.2018 07/2018 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 02.07.2018 07/2018 XA3M
 
POZ 2199-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2199-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) Typ Odoslané
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku za podanie POZ Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis Typ Odoslané
všeobecný referátnik Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní Typ Doručené
Neznámy typ protokolu - bez názvu 14.09.2017
Neznámy typ protokolu - bez názvu 14.09.2017
Neznámy typ protokolu - bez názvu 20.09.2017
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 20.10.2017 Typ Platba
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.10.2017 Typ Platba
Neznámy typ protokolu - bez názvu 22.11.2017
Neznámy typ protokolu - bez názvu 07.06.2018
pokyn na zverejnenie POZ 07.06.2018 Typ Interné listy
Neznámy typ protokolu - bez názvu 08.08.2018
Neznámy typ protokolu - bez názvu 25.10.2018
pokyn na zápis POZ so zmenou po zverejnení 12.11.2019 Typ Interné listy
POZ 2199-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku