Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2198-2006
(111)  Číslo ochrannej známky  217373 
(151)  Dátum zápisu  16.03.2007 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  21.05.2013 
(210)  Číslo prihlášky  2198-2006 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.05.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.05.2007 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Lieky na humánne použitie na lekársky predpis, hlavne gastrointestinálne prípravky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  PANTO 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Takeda GmbH; Byk-Gulden-Str. 2, 78467 Konstanz; DE 
(740)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. spoločnosť patentových zástupcov; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.05.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zapísané ochranné známky na základe prihlášok ochranných známok vzniknutých premenou ochranných známok spoločenstva 03.05.2007 5/2007 FI3M
2 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.02.2008 2/2008 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 02.08.2013 8/2013 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.11.2013 11/2013 TC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.12.2015 12/2015 PC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.12.2015 12/2015 PC3M
7 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.12.2015 12/2015 TC3M
 
POZ 2198-2006
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.01.2007 3 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.12.2007 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.05.2013 133,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.06.2013 7,00 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 25.06.2013 7,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.07.2015 3,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 30.07.2015 13,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 30.07.2015 13,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2198-2006
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o premenu CTM na národnú prihlášku 30.11.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výsledok prieskumu - žiadosť o konverziu CTM 09.01.2007 Typ Odoslané
Preklad žiadosti o premenu CTM na národnú prihlášku 23.01.2007 Typ Doručené
Plná moc 23.01.2007 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 31.01.2007 Typ Platba
výsledok rešerše 02.03.2007 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 02.03.2007 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.03.2007 Typ Odoslané
Plná moc 07.12.2007 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.12.2007 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.12.2007 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 11.01.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 14.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.05.2013 Typ Platba
Plná moc 24.05.2013 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.06.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 10.06.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 10.06.2013 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.06.2013 Typ Platba
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 27.06.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 04.07.2013 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 07.10.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 27.07.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prechodu 27.07.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prechodu 27.07.2015 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.08.2015 Typ Platba
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.08.2015 Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.08.2015 Typ Platba
Doplnenie materiálov 06.08.2015 Typ Doručené
Plná moc 06.08.2015 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 06.08.2015 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 30.11.2015 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 23.09.2022 Typ Doručené
POZ 2198-2006
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.01.2008 Nycomed GmbH ALTANA Pharma AG
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.09.2013 Takeda GmbH Nycomed GmbH
3 Zápis alebo zmena zástupcu 23.09.2013 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
4 Prevod majiteľa 04.11.2015 Nycomed Asset Management GmbH Takeda GmbH
5 Prevod majiteľa 04.11.2015 Nycomed Germany Holding GmbH Nycomed Asset Management GmbH
6 Zápis alebo zmena zástupcu 04.11.2015 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. spoločnosť patentových zástupcov MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.
7 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.11.2015 Takeda GmbH Nycomed Germany Holding GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku