Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2193-2019
(111)  Trademark Number  251997 
(151)  Registration Date  13.03.2020 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  13.03.2020 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2193-2019 
(220)  Application Date  05.10.2019 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.12.2019 
(450)  Publication of Registration Date  04.05.2020 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 25, 26, 35, 41, 42, 45 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Knihy; brožúry; časopisy; periodiká; tlačivá; plagáty všetkých druhov a rozmerov; katalógy; kalendáre; príručky; prospekty; publikácie; papierové vlajky; papierové zástavky; pútače z papiera alebo lepenky; pečiatky; pečate; pečatné vosky; písacie potreby; papiernický tovar; obálky; obaly (papiernický tovar); samolepky (papiernický tovar); netextilné etikety; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; adresné štítky do adresovacích strojov; obežníky; kancelársky papier; listový papier; papier do tlačiarní; papierové pásky iné ako do vlasov alebo stužkárska galantéria; baliaci papier; albumy; atlasy; plastové fólie na balenie; tlačivá (formuláre); adresné štítky do adresovacích strojov; lepidlá a lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti; spisové obaly (papiernický tovar); stolové prestieranie z papiera; kopírovací papier (papiernický tovar); papierové utierky; papierové a plastové vrecia a vrecká na balenie; papierové vzory na výrobu odevov.
25 - Odevy; oblečenie; spodná bielizeň; opasky (časti odevov); nohavice; pokrývky hlavy; cylindre; čelenky (oblečenie); čiapky; klobúky; šilty na (pokrývky hlavy); konfekcia (odevy); obleky; košele; kožušiny (oblečenie); kravaty; manžety (časti odevov); náprsenky; pančuchy; plášte; ponožky; rukavice; saká; šály; šatky; šerpy; tričká; vesty; uniformy; vrchné ošatenie; zástery; závoje; zvrchníky; župany; papuče; celé topánky; obuv; sandále; kovové časti na obuv.
26 - Značky na odevy, šatstvo a bielizeň; bordúry; lemy; obruby (na odevy); odznaky na odevy nie z drahých kovov; ozdobné brošne; ozdobné spony; ozdoby na šaty; ozdoby na obuv a klobúky nie z drahých kovov; umelé kvety; pracky na opasky; elastické pásky na pridržiavanie rukávov; nažehľovacie ozdoby na textilné výrobky (galantéria).
35 - Vzťahy s verejnosťou; prieskum verejnej mienky; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklamné plagátovanie; vydávanie a aktualizovanie reklamných; zostavovanie štatistík; prehľad tlače (výstrižkové služby); zbieranie údajov do počítačových databáz; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav; sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; sprostredkovanie obchodu s tovarom uvedeným v triedach 16, 25 a 26 tohto zoznamu.
41 - Organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií; organizovanie plesov; organizovanie športových súťaží; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; vydávanie textov iných ako reklamných; vydávanie kníh; vydávanie časopisov; vydávanie periodík; online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; informácie o výchove a vzdelávaní; pedagogické informácie; poradenstvo v oblasti vzdelávania; knižnice; tvorba rozhlasových alebo televíznych programov.
42 - Poradenstvo v oblasti vývoja a výskumu, architektúry, urbanistického plánovania, expertíz, inžinierskych činností, kontroly kvality, dizajnu, počítačových databáz, softvéru a hardvéru.
45 - Právne poradenstvo; poradenstvo v oblasti ľudských práv; právny výskum. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  02.01.97, 24.17.01, 01.15.21, 26.07.15, 26.04.22, 27.05.19, 27.05.03, 29.01.04 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  modrá, sivá 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Danko Andrej, JUDr.; Alžbetin dvor 632, 900 42 Miloslavov; SK 
(740)  Attorney(s)  AKWH Legal, s. r. o.; Miletičova 1, 821 08 Bratislava-Ružinov; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  05.10.2029 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.2019 12/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.05.2020 05/2020 FG3M
 
POZ 2193-2019
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2193-2019
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 05.10.2019 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 05.10.2019 Type Delivered
1b Generálna plná moc 05.10.2019 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 07.10.2019 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.10.2019 Type Payment
4 výsledok rešerše 23.10.2019 Type Internal Letter
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.11.2019 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 14.11.2019 Type Delivered
6a Sprievodný list 14.11.2019 Type Delivered
7 pokyn na zverejnenie POZ 20.11.2019 Type Internal Letter
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.03.2020 Type Sent document
POZ 2193-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku