Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2193-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251997 
(151)  Dátum zápisu  13.03.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  13.03.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2193-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.12.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.05.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 25, 26, 35, 41, 42, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Knihy; brožúry; časopisy; periodiká; tlačivá; plagáty všetkých druhov a rozmerov; katalógy; kalendáre; príručky; prospekty; publikácie; papierové vlajky; papierové zástavky; pútače z papiera alebo lepenky; pečiatky; pečate; pečatné vosky; písacie potreby; papiernický tovar; obálky; obaly (papiernický tovar); samolepky (papiernický tovar); netextilné etikety; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; adresné štítky do adresovacích strojov; obežníky; kancelársky papier; listový papier; papier do tlačiarní; papierové pásky iné ako do vlasov alebo stužkárska galantéria; baliaci papier; albumy; atlasy; plastové fólie na balenie; tlačivá (formuláre); adresné štítky do adresovacích strojov; lepidlá a lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti; spisové obaly (papiernický tovar); stolové prestieranie z papiera; kopírovací papier (papiernický tovar); papierové utierky; papierové a plastové vrecia a vrecká na balenie; papierové vzory na výrobu odevov.
25 - Odevy; oblečenie; spodná bielizeň; opasky (časti odevov); nohavice; pokrývky hlavy; cylindre; čelenky (oblečenie); čiapky; klobúky; šilty na (pokrývky hlavy); konfekcia (odevy); obleky; košele; kožušiny (oblečenie); kravaty; manžety (časti odevov); náprsenky; pančuchy; plášte; ponožky; rukavice; saká; šály; šatky; šerpy; tričká; vesty; uniformy; vrchné ošatenie; zástery; závoje; zvrchníky; župany; papuče; celé topánky; obuv; sandále; kovové časti na obuv.
26 - Značky na odevy, šatstvo a bielizeň; bordúry; lemy; obruby (na odevy); odznaky na odevy nie z drahých kovov; ozdobné brošne; ozdobné spony; ozdoby na šaty; ozdoby na obuv a klobúky nie z drahých kovov; umelé kvety; pracky na opasky; elastické pásky na pridržiavanie rukávov; nažehľovacie ozdoby na textilné výrobky (galantéria).
35 - Vzťahy s verejnosťou; prieskum verejnej mienky; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklamné plagátovanie; vydávanie a aktualizovanie reklamných; zostavovanie štatistík; prehľad tlače (výstrižkové služby); zbieranie údajov do počítačových databáz; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav; sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; sprostredkovanie obchodu s tovarom uvedeným v triedach 16, 25 a 26 tohto zoznamu.
41 - Organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií; organizovanie plesov; organizovanie športových súťaží; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; vydávanie textov iných ako reklamných; vydávanie kníh; vydávanie časopisov; vydávanie periodík; online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; informácie o výchove a vzdelávaní; pedagogické informácie; poradenstvo v oblasti vzdelávania; knižnice; tvorba rozhlasových alebo televíznych programov.
42 - Poradenstvo v oblasti vývoja a výskumu, architektúry, urbanistického plánovania, expertíz, inžinierskych činností, kontroly kvality, dizajnu, počítačových databáz, softvéru a hardvéru.
45 - Právne poradenstvo; poradenstvo v oblasti ľudských práv; právny výskum. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.01.97, 24.17.01, 01.15.21, 26.07.15, 26.04.22, 27.05.19, 27.05.03, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, sivá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Danko Andrej, JUDr.; Alžbetin dvor 632, 900 42 Miloslavov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  AKWH Legal, s. r. o.; Miletičova 1, 821 08 Bratislava-Ružinov; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  05.10.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.2019 12/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.05.2020 05/2020 FG3M
 
POZ 2193-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2193-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 05.10.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 05.10.2019 Typ Doručené
1b Generálna plná moc 05.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 07.10.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.10.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 23.10.2019 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.11.2019 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 14.11.2019 Typ Doručené
6a Sprievodný list 14.11.2019 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 20.11.2019 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.03.2020 Typ Odoslané
POZ 2193-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku