Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2192-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2192-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.10.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  37, 39, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); tesárske práce; pokrývačské práce; murárske práce; montovanie lešení; prenájom stavebných strojov a zariadení; stavebné poradenstvo; služby generálneho stavebného dodávateľa; vŕtanie tunelov; inštalácia stavebných konštrukcií; údržba a opravy motorových vozidiel; údržba a opravy strojov; opravy zariadení na osvetľovanie, vykurovanie, výrobu pary, varenie, chladenie a sušenie, vetranie, rozvody vody a sanitárnych zariadení; inštalácia stavebných izolácií; inštalácia protihlukových izolácií; striekanie tepelných a akustických izolácií v interiéroch, na fasádach a strechách stavieb; inštalácie inžinierskych sietí na stavenisku; izolovanie stavieb; inštalácia sadrokartónových dielcov; inštalácie deliacich stien a priečok; inštalácie sadrokartónových systémov; výstavba ciest; asfaltovanie (pokládky asfaltových a bitumenových zmesí); oprava elektromerov, zváracích transformátorov, rotačných strojov a asynchrónnych motorov.
39 - Dovoz; doprava; skladovanie; uskladňovanie; prenájom skladísk; logistické služby v doprave.
42 - Výskum a vývoj v oblasti stavebníctva; inžinierska činnosť vo výstavbe; štúdie technických projektov; geodézia (zememeračstvo); kartografické služby; skúšky betónu; skúšky živičných materiálov; skúšky fyzikálno-mechanických parametrov stavebných materiálov v akreditovaných laboratóriách (kontrola kvality). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Cestné stavby Liptovský Mikuláš 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VIREAL s.r.o.; Hlavná 129, 032 02 Závažná Poruba; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2192-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2192-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 06.10.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 07.10.2020 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.10.2020 Typ Platba
4 výsledok rešerše 12.10.2020 Typ Interné listy
5 Odpoveď na správu úradu 26.10.2020 Typ Doručené
5a Sprievodný list 26.10.2020 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.11.2020 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 11.11.2020 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 13.11.2020 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 20.11.2020 Typ Doručené
9a Sprievodný list 20.11.2020 Typ Doručené
10 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 21.12.2020 Typ Odoslané
11 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 25.02.2021 Typ Doručené
12 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 26.02.2021 Typ Odoslané
13 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 26.04.2021 Typ Doručené
14 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 27.04.2021 Typ Odoslané
15 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 03.05.2021 Typ Platba
POZ 2192-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku