Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2189-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232697 
(151)  Dátum zápisu  11.07.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2189-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.12.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.04.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.09.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 38 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Nahrané programy pre internetové vyhľadávače a portály; počítačové databázy; počítačový softvér a hardvér na umožnenie vyhľadávania údajov a napojení na databázy a na internet; počítačový softvér na vytvorenie dynamických internetových stránok; nahrané programy pre reklamné systémy; nahrané programy na sprístupňovanie a šírenie spotrebiteľských informácií a spotrebiteľských alebo zľavových kupónov; informácie a záznamy v elektronickej podobe uložené na samostatných nosičoch a/alebo v rámci internetových, intranetových, dátových, informačných či telekomunikačných sietí; nahrané počítačové programy; počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete); spotrebiteľské kupóny v elektronickej forme stiahnuteľné prostredníctvom globálnej počítačovej siete; CD disky; DVD disky; záznamové disky; elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete); počítačový softvér; počítačový hardvér; vysielacie zariadenia (telekomunikácie); telefónne prístroje, najmä na telefonovanie cez internet; zariadenia a prístroje na prenos, záznam alebo reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; prístroje a nástroje fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné; digitálna hudba (s možnosťou nahrávania) poskytovaná z internetu; elektronické multimediálne alebo elektronické informačné katalógy; elektronické časopisy; elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe, jednotná elektronická databáza pripojiteľná na existujúce personálne aplikácie; programové vybavenie pre informačné technológie a komunikácie; programové vybavenie umožňujúce elektronické obchodovanie; programové vybavenie umožňujúce obchodný styk prostredníctvom počítačov; informácie a záznamy v elektronickej podobe.
35 - Administratívna správa hotelov, administratívne spracovanie obchodných objednávok, analýzy nákladov, aranžovanie výkladov, dražby, fakturácia, fotokopírovanie, grafická úprava tlačovín na reklamné účely, hospodárske, ekonomické predpovede, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, komerčné informačné kancelárie, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, lepenie plagátov, marketingové štúdie, nábor zamestnancov, nákupné ceny, obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby, obchodné alebo podnikateľské informácie, obchodné odhady, obchodné rady a informácie spotrebiteľom, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, obchodný manažment v oblasti umenia, odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov), ohodnocovanie lesného dreva (nezoťatého), organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, personálne poradenstvo, písanie na stroji, podpora predaja (pre tretie osoby), pomoc pri riadení obchodnej činnosti, pomoc pri riadení priemyselných alebo obchodných podnikov, poradenstvo v obchodnej činnosti, posudzovanie efektívnosti v obchodnej činnosti, predplatné telekomunikačných služieb, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie tovaru, prenájom kancelárskych strojov a zariadenia, prenájom kopírovacích strojov, prenájom predajných automatov, prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, prenájom reklamných priestorov, prepisovanie, prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, príprava inzertných stĺpcov, public relations, reklama, reklama (online) na počítačovej komunikačnej sieti, reklamné agentúry, rozhlasová reklama, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), rozširovanie vzoriek tovarov, sekretárske služby, služby outsourcingu, služby porovnávania cien, vedenie kartoték v počítači, vedenie účtovných kníh, výber osôb pomocou psychologických testov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov), vyhľadávanie sponzorov, vylepovanie plagátov, zabezpečovanie novinového predplatného (pre predplatiteľov), zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky), zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, podpora predaja (pre tretie osoby); podpora predaja online na počítačových sieťach a internete; podpora predaja tovarov a služieb pre tretie osoby predovšetkým prostredníctvom programovania a distribúcie kupónov alebo kariet na uplatnenie zľavy; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť so spotrebiteľskými alebo zľavovými kupónmi a kartami, s jedlom a nápojmi, doplnkami zdravej výživy, kozmetikou, športovými potrebami; zhromažďovanie rozličných výrobkov (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; dražby na internete; reklamné a marketingové vyhľadávacie služby na internete; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); komerčné informačné kancelárie; reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; administratívne spracovanie obchodných objednávok; propagácia a reklama spojená so systémami pay-per-click (PPC); služby porovnávania cien; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; rozširovanie a poskytovanie reklamných materiálov, spotrebiteľských poukážok, kupónov, kariet, periodických a neperiodických tlačovín, najmä novín a časopisov určených pre reklamu a propagáciu, prospektov, letákov, katalógov v tlačenej podobe, na iných nosičoch alebo prostredníctvom elektronických sietí; obchodné sprostredkovanie služieb v triedach 35, 38; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
38 - Elektronická pošta, hlasová odkazová služba, vysielanie káblovej televízie, komunikácia pomocou optických káblov, komunikácia mobilnými telefónmi, počítačová komunikácia, komunikácia pomocou počítačových terminálov, posielanie správ, posielanie telegramov, poskytovanie priestoru na diskusiu na internete, poskytovanie prístupu do databáz, poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete, poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy, poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete, prenájom faxových prístrojov, prenájom modemov, prenájom prístrojov na prenos správ, prenájom prístupového času do svetových počítačových sietí, prenájom telefónov, prenájom telekomunikačných prístrojov, prenájom zariadení na prenos informácií, prenášanie správ telegrafmi, prenos faxom, prenos signálu pomocou satelitu, prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača, prenos telegramov, prenosy správ alebo obrázkov pomocou počítačov, prenosy správ faxmi, poskytovanie priestoru na diskusiu na internete, prenájom prístupového času do svetových počítačových sietí, rozhlasové vysielanie, služby poskytované elektronickými tabuľami (telekomunikačné služby), služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, spravodajské agentúry, telefonická komunikácia, telefonické služby, telegrafická komunikácia, telegrafné služby, telekomunikačné informácie, telekonferenčné služby, televízne vysielanie, telexové služby, tlačové kancelárie, rádiové vysielanie, rozhlasové vysielanie, výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami), telekomunikačný prenos elektronických poukážok, kupónov, tlačovín, časopisov, periodík, kníh a iných dát prostredníctvom telekomunikačnej siete vrátane internetu a/alebo intranetu; organizovanie prístupu k databázam na internete; poskytovanie chat-liniek s použitím internetu; služby pre prístup k internetu; vysielanie programov cez internet; telekomunikačný prenos informácií na internete vrátane prevádzkovania elektronických násteniek, chatov, blogov, diskusných skupín, predovšetkým v oblasti spotrebiteľských tém, zľavových kupónov a poukážok; poskytovanie prístupu k online informačným dátovým službám; telekomunikačné služby; komunikácia prostredníctvom optických káblov; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete, predovšetkým v oblasti spotrebiteľských tém, zľavových kupónov a poukážok; prenájom zariadení na prenos informácií; spravodajské agentúry; teletexové služby; tlačové kancelárie; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty; SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.07.16, 03.07.24, 26.04.15, 26.04.22, 26.04.04, 26.04.24, 27.05.08, 26.11.09, 26.11.13, 27.05.24, 29.01.01, 29.01.04, 04.05.13, 27.03.15 
(540) Vyjadrenie