Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2184-2016
(111)  Číslo ochrannej známky  244881 
(151)  Dátum zápisu  27.04.2017 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2184-2016 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.10.2016 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.01.2017 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.06.2017 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  19, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  19 - Betón; dielce, výrobky alebo prefabrikáty z betónu; betónové podpery, stĺpy; dosky (stavebné drevo); opracované stolárske drevo; drevené hranoly; pílené drevo; drevo (polotovar); stavebné drevo; obklady stien a priečok (nekovové); stavebné konštrukcie (nekovové).
35 - Účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; marketingový prieskum; správa počítačových súborov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); subdodávateľské služby (obchodné služby); marketing; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; obchodné sprostredkovateľské služby; riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve.
36 - Sprostredkovanie (maklérstvo); faktoring; správcovstvo majetku (pre tretie osoby); správa nehnuteľností; finančný lízing; realitné kancelárie.
37 - Čistenie interiérov budov; čistenie exteriérov budov; interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie; montovanie lešení; utesňovanie stavieb; demolácia budov; izolovanie stavieb; prenájom stavebných strojov a zariadení; stavebná činnosť; stavebníctvo.
39 - Dovoz; doprava; balenie tovarov; skladovanie tovarov (úschova); skladovanie; uskladňovanie; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom garáží; prenájom vozidiel; doprava; preprava; doprava a skladovanie odpadu; informácie o možnostiach dopravy.
40 - Kováčstvo; likvidácia odpadu; recyklácia odpadu; spracovanie odpadu; triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu; stínanie, pílenie a kálanie dreva; zváranie; hobľovanie.
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; vzdelávanie; školenia; poskytovanie športovísk; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); organizovanie športových súťaží; požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); organizovanie a vedenie seminárov; tábory na športové sústredenia; organizovanie a vedenie sympózií.
42 - Požičiavanie počítačov; počítačové programovanie; tvorba softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); poradenstvo pri tvorbe webových stránok; vypracovanie stavebných výkresov; štúdie technických projektov; inžinierska činnosť. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.99.13, 27.05.19, 26.03.23, 26.11.11, 26.03.04, 26.05.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vejačka Michal, Ing.; Štítová 1, 040 01 Košice; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  PK consulting, Kohut Peter, Ing.; Užhorodská 177/23, 071 01 Michalovce; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.10.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.01.2017 01/2017 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.06.2017 06/2017 FG3M
 
POZ 2184-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2184-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 12.10.2016 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 12.10.2016 Typ Doručené
1b Plná moc 12.10.2016 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.10.2016 Typ Platba
3 výsledok rešerše 12.12.2016 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 12.12.2016 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.05.2017 Typ Odoslané
6 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 17.08.2017 Typ Doručené
6a Oznámenie k poplatkom 17.08.2017 Typ Doručené
7 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 18.08.2017 Typ Platba
8 40 Doplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 23.08.2017 Typ Platba
9 sprievodný list k výpisu z registra OZ 25.08.2017 Typ Odoslané
10 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 22.11.2021 Typ Doručené
11 vyžiadanie poplatku 23.11.2021 Typ Odoslané
12 Oznámenie k poplatkom 23.11.2021 Typ Doručené
13 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 25.11.2021 Typ Platba
14 sprievodný list k výpisu z registra OZ 29.11.2021 Typ Odoslané
POZ 2184-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku