Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 218-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  230983 
(151)  Dátum zápisu  14.11.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  218-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.02.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.08.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.01.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30, 32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Nápoje na báze čokolády, kávy a kakaa patriace do tejto triedy vrátane práškových nápojov.
32 - Nealkoholické nápoje rastlinného pôvodu patriace do tejto triedy; nealkoholické nápoje, najmä instantné vrátane nealkoholických nápojov na báze vínneho extraktu; sirupy, šťavy a iné prípravky na prípravu nealkoholických nápojov, všetko patriace do tejto triedy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Horúci Francúz 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TOPNATUR s.r.o.; K Teplinám 679, 763 15 Slušovice; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o.; J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  14.02.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.02.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.08.2011 08/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.01.2012 01/2012 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.10.2015 10/2015 TC3M
4 Zaniknuté ochranné známky 13.10.2021 19/2021 MA3M
 
POZ 218-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 218-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 14.02.2011 Typ Doručené
1a Plná moc 14.02.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.02.2011 Typ Platba
3 Oznámenie k poplatkom 22.02.2011 Typ Doručené
4 výsledok rešerše 20.05.2011 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.05.2011 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 02.06.2011 Typ Doručené
6a Zoznam tovarov a služieb (SR) 02.06.2011 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 09.06.2011 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.11.2011 Typ Odoslané
9 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.05.2015 Typ Platba
10 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.05.2015 Typ Doručené
10a Oznámenie k poplatkom 27.05.2015 Typ Doručené
10b Doklad o podniku/podnikateľovi 27.05.2015 Typ Doručené
10c Sprievodný list 27.05.2015 Typ Doručené
11 dodatok k osvedčeniu OZ 07.10.2015 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 30.05.2016 Typ Doručené
12a Plná moc 30.05.2016 Typ Doručené
12b Výpoveď plnej moci 30.05.2016 Typ Doručené
13 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 06.06.2016 Typ Platba
14 dodatok k osvedčeniu OZ 25.08.2016 Typ Odoslané
15 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 22.06.2020 Typ Doručené
POZ 218-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.09.2015 TOPNATUR s.r.o. ASP CZECH, s.r.o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 04.08.2016 Advokátska kancelária Patajová Pataj s.r.o. LABUDÍK Miroslav, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku