Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2179-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2179-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 10, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Antistatické prípravky na použitie v domácnosti; antiperspiranty (kozmetické výrobky); odmasťovacie prípravky (nie na použitie vo výrobnom procese).
05 - Farmaceutické a veterinárne prípravky; hygienické výrobky na lekárske použitie; náplasti a obväzový materiál; dezinfekčné prípravky; fungicídy; antibakteriálne prípravky; diétne potraviny na lekárske použitie; dietetické nápoje na lekárske použitie; liečivé čaje; chemické prípravky na lekárske, farmaceutické a veterinárne použitie; kultúry mikroorganizmov na lekárske a veterinárne použitie; liečivá; sterilizačné prípravky; vakcíny s výnimkou koncentrovaných výživných, rastlinných a diétnych a multivitamínových doplnkov vo forme gélu.
10 - Chirurgické prístroje a nástroje; ortopedické potreby; materiál na zošívanie rán; anestéziologické prístroje; kardiologické, diagnostické, zubárske a iné lekárske prístroje a nástroje; špeciálne vyrobené postele na lekárske použitie; špeciálny nábytok na lekárske použitie.
35 - Podpora predaja tovarov a poskytovania služieb v oblasti zdravotnej starostlivosti, prevencie chorôb a zdravotnej osvety; pomoc pri riadení obchodnej činnosti v oblasti zdravotníctva.
39 - Prevoz sanitkou.
40 - Recyklácia, spracovanie, likvidácia, spaľovanie, triedenie a dekontaminácia nebezpečného odpadu.
41 - Organizovanie vzdelávacích podujatí pre odbornú aj laickú verejnosť v oblasti zdravotníctva, prevencie chorôb a zdravotnej osvety; organizovanie vzdelávacích a informačných kurzov pre zamestnancov zdravotníctva; športová a kultúrna činnosť; organizovanie kultúrno-spoločenských akcií; organizovanie vedeckých a odborných seminárov, kongresov, sympózií a konferencií.
42 - Navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru pre potreby zdravotníctva; vedecký výskum na lekárske účely; bakteriologický a biologický výskum; chemické a biologické analýzy; vývoj a výskum liečiv; testovanie liečiv; výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied; znalecké posudzovanie v oblasti zdravotníctva a lekárstva; znalecké posudzovanie v oblasti molekulárnej biológie, biochémie, inštrumentálnych metód a súdnej sérológie; znalecké služby v oblasti genetiky, identifikácie osôb a genetickej DNA analýzy hypervariabilných polymorfizmov človeka; znalecké posudzovanie v oblasti farmácie a toxikológie.
43 - Reštauračné služby (strava); prechodné ubytovanie.
44 - Lekárske služby; poskytovanie ambulantnej a hospitalizačnej zdravotnej starostlivosti vo všetkých odboroch medicíny; rtg vyšetrenia; angiografické vyšetrenia; ultrazvukové vyšetrenia a iné vyšetrenia na lekárske účely; vykonávanie operačných výkonov (lekárske služby); poskytovanie intenzívnej starostlivosti (lekárske služby); vykonávanie anestézií; rehabilitačné služby (zdravotná starostlivosť); fyzioterapia; lekárske poradenstvo; ošetrovateľské služby; lekárne (služby); lekárnické služby (príprava predpísaných liekov); lekárnické služby (výdajná činnosť pre verejnosť a pre ambulantné zdravotnícke zariadenia, individuálna príprava liečiv, príprava očných a nosných kvapiek, príprava tabliet, kapsúl, čapíkov, mastí a čajových zmesí, adjustácia liekových foriem do obalov pre malospotrebiteľov, výdaj prostriedkov zdravotníckej techniky, hygienických a ortopedických pomôcok); terapeutické služby; služby krvnej banky; služby banky kostnej drene; sterilizácia ľudí (lekárske služby); sterilizácia zvierat (veterinárne služby); služby rýchlej záchrannej služby; služby klinického laboratória, hematológie, onkológie, rádioterapie; transplantačné a replantačné centrum, zdravotné kúpele; prenájom zdravotníckeho zariadenia; prenájom lekárskeho vybavenia. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  VIEM AKO A KDE 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AGEL SK a.s.; Palisády 56, 811 06 Bratislava 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2179-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2179-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 03.10.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 03.10.2019 Typ Doručené
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 03.10.2019 Typ Doručené
1c Plná moc 03.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 04.10.2019 Typ Doručené
3 14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 09.10.2019 Typ Platba
4 Žiadosť inde neuvedená 11.10.2019 Typ Doručené
4a Sprievodný list 11.10.2019 Typ Doručené
4b Príloha inde neuvedená 11.10.2019 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 28.10.2019 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 30.10.2019 Typ Interné listy
POZ 2179-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku