Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2179-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251978 
(151)  Dátum zápisu  13.03.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  13.03.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2179-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.12.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.05.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 10, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Antistatické prípravky na použitie v domácnosti; antiperspiranty (kozmetické výrobky); odmasťovacie prípravky (nie na použitie vo výrobnom procese).
05 - Farmaceutické a veterinárne prípravky; hygienické výrobky na lekárske použitie; náplasti a obväzový materiál; dezinfekčné prípravky; fungicídy; antibakteriálne prípravky; diétne potraviny na lekárske použitie; dietetické nápoje na lekárske použitie; liečivé čaje; chemické prípravky na lekárske, farmaceutické a veterinárne použitie; kultúry mikroorganizmov na lekárske a veterinárne použitie; liečivá; sterilizačné prípravky; vakcíny s výnimkou koncentrovaných výživných, rastlinných a diétnych a multivitamínových doplnkov vo forme gélu.
10 - Chirurgické prístroje a nástroje; ortopedické potreby; materiál na zošívanie rán; anestéziologické prístroje; kardiologické, diagnostické, zubárske a iné lekárske prístroje a nástroje; špeciálne vyrobené postele na lekárske použitie; špeciálny nábytok na lekárske použitie.
35 - Podpora predaja tovarov a poskytovania služieb v oblasti zdravotnej starostlivosti, prevencie chorôb a zdravotnej osvety; pomoc pri riadení obchodnej činnosti v oblasti zdravotníctva.
39 - Prevoz sanitkou.
40 - Recyklácia, spracovanie, likvidácia, spaľovanie, triedenie a dekontaminácia nebezpečného odpadu.
41 - Organizovanie vzdelávacích podujatí pre odbornú aj laickú verejnosť v oblasti zdravotníctva, prevencie chorôb a zdravotnej osvety; organizovanie vzdelávacích a informačných kurzov pre zamestnancov zdravotníctva; športová a kultúrna činnosť; organizovanie kultúrno-spoločenských akcií; organizovanie vedeckých a odborných seminárov, kongresov, sympózií a konferencií.
42 - Navrhovanie a vývoj počítačového hardvéru a softvéru pre potreby zdravotníctva; vedecký výskum na lekárske účely; bakteriologický a biologický výskum; chemické a biologické analýzy; vývoj a výskum liečiv; testovanie liečiv; výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied; znalecké posudzovanie v oblasti zdravotníctva a lekárstva; znalecké posudzovanie v oblasti molekulárnej biológie, biochémie, inštrumentálnych metód a súdnej sérológie; znalecké služby v oblasti genetiky, identifikácie osôb a genetickej DNA analýzy hypervariabilných polymorfizmov človeka; znalecké posudzovanie v oblasti farmácie a toxikológie.
43 - Reštauračné služby (strava); prechodné ubytovanie.
44 - Lekárske služby; poskytovanie ambulantnej a hospitalizačnej zdravotnej starostlivosti vo všetkých odboroch medicíny; rtg vyšetrenia; angiografické vyšetrenia; ultrazvukové vyšetrenia a iné vyšetrenia na lekárske účely; vykonávanie operačných výkonov (lekárske služby); poskytovanie intenzívnej starostlivosti (lekárske služby); vykonávanie anestézií; rehabilitačné služby (zdravotná starostlivosť); fyzioterapia; lekárske poradenstvo; ošetrovateľské služby; lekárne (služby); lekárnické služby (príprava predpísaných liekov); lekárnické služby (výdajná činnosť pre verejnosť a pre ambulantné zdravotnícke zariadenia, individuálna príprava liečiv, príprava očných a nosných kvapiek, príprava tabliet, kapsúl, čapíkov, mastí a čajových zmesí, adjustácia liekových foriem do obalov pre malospotrebiteľov, výdaj prostriedkov zdravotníckej techniky, hygienických a ortopedických pomôcok); terapeutické služby; služby krvnej banky; služby banky kostnej drene; sterilizácia ľudí (lekárske služby); sterilizácia zvierat (veterinárne služby); služby rýchlej záchrannej služby; služby klinického laboratória, hematológie, onkológie, rádioterapie; transplantačné a replantačné centrum, zdravotné kúpele; prenájom zdravotníckeho zariadenia; prenájom lekárskeho vybavenia. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  VIEM AKO A KDE 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AGEL SK a.s.; Palisády 56, 811 06 Bratislava 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Zathurecka INPARTNERS GROUP s.r.o.; Kláry Jarunkovej 4, 974 01 Banská Bystrica 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.10.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.2019 12/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.05.2020 05/2020 FG3M
 
POZ 2179-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2179-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 03.10.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 03.10.2019 Typ Doručené
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 03.10.2019 Typ Doručené
1c Plná moc 03.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 04.10.2019 Typ Doručené
3 14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 09.10.2019 Typ Platba
4 Žiadosť inde neuvedená 11.10.2019 Typ Doručené
4a Sprievodný list 11.10.2019 Typ Doručené
4b Príloha inde neuvedená 11.10.2019 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 28.10.2019 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 30.10.2019 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.03.2020 Typ Odoslané
POZ 2179-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku