Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2172-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  234183 
(151)  Dátum zápisu  13.02.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2172-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.12.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.11.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.04.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  36 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  36 - Poisťovníctvo; finančné služby; peňažníctvo; prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie poistenia nehnuteľností; poistenie nehnuteľností; poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú fyzickými, ale aj právnickými osobami v oblasti nehnuteľností; oceňovanie nehnuteľností; konzultačné služby v poisťovníctve v oblasti nehnuteľností; správa nehnuteľností; informácie o poistení nehnuteľností; uzatváranie poistenia k nehnuteľnostiam; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.03.23, 27.05.11, 27.05.12, 26.03.01, 27.05.15, 29.01.01, 29.01.08, 26.11.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group; Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.12.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.11.2012 11/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.04.2013 04/2013 FG3M
 
POZ 2172-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2172-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.12.2011 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 21.12.2011 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 12.01.2012 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.01.2012 Typ Platba
4 Oznámenie k poplatkom 16.02.2012 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 29.02.2012 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.03.2012 Typ Odoslané
7 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 28.03.2012 Typ Doručené
8 oznámenie o zápise zmeny 09.05.2012 Typ Odoslané
9 rozhodnutie o zastavení konania (§ 28 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 07.06.2012 Typ Odoslané
10 Žiadosť o pokračovanie v konaní 25.06.2012 Typ Doručené
10a Zoznam tovarov a služieb (SR) 25.06.2012 Typ Doručené
11 vyžiadanie poplatku 16.07.2012 Typ Odoslané
12 39 Poplatok za pokračovanie v konaní 02.08.2012 Typ Platba
13 rozhodnutie o vyhovení žiadosti o pokračovanie v konaní 17.08.2012 Typ Odoslané
14 pokyn na zverejnenie POZ 31.08.2012 Typ Interné listy
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.02.2013 Typ Odoslané
16 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 18.05.2021 Typ Doručené
17 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 07.10.2021 Typ Doručené
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.10.2021 Typ Platba
POZ 2172-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 19.04.2012 HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku