Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2171-2018
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2171-2018 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.10.2018 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.08.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 41, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Knihy; vyučovacie pomôcky (okrem prístrojov a zariadení); tlačené publikácie; tlačoviny; plagáty; pohľadnice; katalógy; fotografie (tlačoviny); kalendáre; tlačené informačné letáky; periodické a neperiodické publikácie a tlačené vyučovacie materiály súvisiace s fyzickým a duševným zdravím, zdravou výživou, zdravotnou starostlivosťou a ošetrovateľstvom a pedagogikou.
35 - Administratívne spracovanie údajov v oblasti zdravotnej starostlivosti (kancelárske práce); obchodná administratíva v odbore zdravotnej starostlivosti; maloobchodné a veľkoobchodné služby s farmaceutickými, hygienickými prípravkami a zdravotnými potrebami; maloobchodné a veľkoobchodné služby s prístrojmi a zariadeniami na terapeutickú stimuláciu svalov (tela), s elektronickými svalovými stimulátormi na lekárske účely, so stimulátormi svalov a nervov, s rehabilitačnými prístrojmi na lekárske účely, s fyzioterapeutickými a masážnymi prístrojmi, s lekárskymi diagnostickými zariadeniami, s prístrojmi na použitie pri lekárskych analýzach, s ortopedickými a pohybovými pomôckami, s nafukovacími matracmi, vankúšmi a poduškami na lekárske účely, s elektricky vyhrievanými pokrývkami na lekárske účely, s vyhrievanými vankúšmi a poduškami (podložkami) na liečebné účely, s ohrievacími sáčkami na účely prvej pomoci, s teplovzdušnými vibrátormi na lekárske účely, s masážnymi rukavicami, s termoelektrickými kompresnými obkladmi na lekárske použitie, s ortopedickými bandážami, pásmi na lekárske účely, s tehotenskými, brušnými, pupočnými, hypogastrickými pásmi, s ortopedickými pásikmi, korzetmi na liečebné účely, s podbrušnými vložkami, s ortopedickými vložkami, s elastickými pančuchami a ponožkami na lekárske účely, s elastickými obväzmi, s pôrodníckymi matracmi, s pomôckami na kojenie, s cumlíkmi pre novorodencov a dojčatá, s krúžkami na uľahčenie prerezávania zubov, s inhalátormi na lekárske použitie, s injekčnými ihlami, s drenážami, s katétrami, s kanylami, so sondami, s teplomermi, s pumpami, s rozprašovačmi, s aerosólovými dávkovačmi na lekárske účely, s urologickými a chirurgickými nástrojmi, s popruhmi (podpornými obväzmi), s plachtami používaných počas operácie, s ortopedickými a chirurgickými dlahami, s hygienickými misami a miskami, s nádobami na moč, s rúškami a rukavicami na lekárske účely, so špeciálnymi posteľami na lekárske účely, s nábytkom a lôžkovinami na lekárske účely, so zariadeniami na manipuláciu s pacientmi, so špeciálnym nábytkom na lekárske účely, s kreslami na lekárske zákroky, so zubárskymi vyšetrovacími kreslami, s hydrostatickými posteľami na lekárske účely, s pojazdnými lôžkami a nosidlami, so zariadeniami na premiestňovanie invalidných osôb, s akupunktúrnymi pomôckami, s lampami a lasermi na lekárske účely, s elektródami na lekárske použitie, s elektrickými pásmi na lekárske účely, s lekárskymi dýchacími prístrojmi, s resuscitačnými prístrojmi, s prístrojmi na umelé dýchanie, s prístrojmi na meranie krvného tlaku a so stetoskopmi; vydávanie reklamných, inzertných a propagačných textov v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, fyzického a duševného zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva a pedagogiky; predvádzanie tovaru na reklamné účely; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných materiálov; rozhlasová reklama v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, fyzického a duševného zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva a pedagogiky; televízna reklama v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, fyzického a duševného zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva a pedagogiky; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama; marketing; podpora predaja (pre tretie osoby); prieskum trhu; vyhľadávanie sponzorov; podpora predaja tovarov a služieb sponzorovaním športových a charitatívnych akcií; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre tretie osoby; zbieranie údajov do počítačových databáz; vzťahy s verejnosťou (public relations); organizovanie obchodných alebo reklamných výstav v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, fyzického a duševného zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva a pedagogiky.
41 - Vzdelávacie kurzy v oblasti ošetrovateľstva a pedagogiky; školenia v oblasti zdravotnej starostlivosti a výživy; lekárske vzdelávacie služby; organizovanie a vedenie workshopov, školení, seminárov, konferencií, kolokvií a sympózií v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, fyzického a duševného zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva a pedagogiky; koučovanie (školenie); organizovanie kultúrnych výstav; organizovanie živých vystúpení; organizovanie predstavení (manažérske služby); vzdelávacie kurzy v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, fyzického a duševného zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva a pedagogiky; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť) v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, fyzického a duševného zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva a pedagogiky; vydávanie textov (okrem reklamných) v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, fyzického a duševného zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva a pedagogiky; písanie textov (okrem reklamných); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); on line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); on line vydávanie elektronických kníh a časopisov v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, fyzického a duševného zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva a pedagogiky; požičiavanie kníh a periodík; zvuková, obrazová a multimediálna produkcia; fotografovanie; reportérske služby; tlmočenie posunkovej reči; služby zdravotného a kondičného cvičenia; praktický výcvik (ukážky); informácie o možnostiach zábavy.
44 - Zdravotnícka starostlivosť; služby starostlivosti o seniorov; terapeutické služby; akupunktúra; akupresúra; homeopatia; hydroterapia; terapeutické masáže; alternatívna medicína; služby chiropraktikov; aromaterapeutické služby; masáže; fyzioterapia; paliatívna starostlivosť; pediatrické služby; logopedické služby; ošetrovateľské služby; lekárske služby; služby pôrodných asistentiek; zdravotné poradenstvo; farmaceutické poradenstvo; zdravotné poradenstvo v oblasti diéty a výživy; behaviorálna analýza na lekárske účely; služby lekárskej analýzy týkajúce sa ošetrovania a liečenia osôb s ťažkým zdravotným alebo mentálnym postihnutím; lekárske služby v oblasti liečby chronickej bolesti; psychologické služby; poskytovanie informácií týkajúcich sa ošetrovateľských služieb; poskytovanie informácií týkajúcich sa zdravotnej starostlivosti a služieb uvedených v triede 44 tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, internetu a SMS správ; informačné služby týkajúce sa zdravotnej starostlivosti; poskytovanie cvičebných priestorov na zdravotné rehabilitačné účely; prenájom zdravotníckeho vybavenia; prenájom lekárskeho vybavenia; telemedicínske služby; zotavovne; sanatóriá; opatrovateľské ústavy; sociálne útulky (hospice). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.09.25, 02.09.19, 01.15.05, 27.05.15, 26.13.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, šedá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s.r.o.; J. Opletala 680, 738 01 Místek, Frýdek-Místek; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.08.2019 08/2019 BA3M
 
POZ 2171-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2171-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 05.10.2018 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 05.10.2018 Typ Doručené
1b Plná moc 05.10.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 09.10.2018 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.10.2018 Typ Platba
4 výsledok rešerše 16.04.2019 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.04.2019 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 21.06.2019 Typ Doručené
6a Odpoveď na správu úradu 21.06.2019 Typ Doručené
6b Zoznam tovarov a služieb (SR) 21.06.2019 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 26.06.2019 Typ Interné listy
8 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 06.11.2019 Typ Doručené
9 oznámenie o zápise zmeny 08.11.2019 Typ Odoslané
POZ 2171-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 08.11.2019 INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s.r.o. INSTITUT Bazální stimulace s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku