Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2170-2021
(111)  Číslo ochrannej známky  257811 
(151)  Dátum zápisu  26.05.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  26.05.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2170-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.05.2009 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  23.02.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  15.06.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  08, 29, 30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  08 - Nožiarsky tovar; kuchynské nože; otvárače na konzervy (nie elektrické); nástroje na brúsenie nožov; krájače na pizzu (neelektrické); sekáče na ľad; sekáčiky na mäso; nože na otváranie ustríc; nožnice; krájače syrov (neelektrické); špachtle, stierky (ručné náradie); krájače na zeleninu; škrabky (ručné nástroje); krájače na zeleninu na ručný pohon; ručné krájače ovocia.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina; ovocné rôsoly; džemy; kompóty; vajcia, mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky.
30 - Káva; čaj; kakao; cukor; ryža; tapioka; ságo; kávové náhradky; múka; prípravky z obilnín; chlieb; pečivo obsahujúce ovocie; pečivo obsahujúce zeleninu; pečivo obsahujúce mäso; cukrovinky; zmrzliny; med; melasa; droždie; prášok do pečiva; kuchynská soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové prísady); korenie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  MASTERCHEF 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Shine TV Limited; Shepherds Building Central,Charecroft Way, London W14 0EE; GB 
(740)  Zástupca (-ovia)  ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.05.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 23.02.2022 4/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 15.06.2022 11/2022 FG3M
 
POZ 2170-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.09.2021 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2170-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o čiastočnú premenu CTM na národnú prihlášku 13.08.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výsledok prieskumu - žiadosť o konverziu CTM 24.08.2021 Typ Odoslané
opätovne odoslaný list 24.09.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 27.09.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 27.09.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 27.09.2021 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 30.09.2021 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.10.2021 Typ Platba
výsledok rešerše 13.12.2021 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.12.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 20.01.2022 Typ Doručené
Plná moc 20.01.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 20.01.2022 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 28.01.2022 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 03.06.2022 Typ Odoslané
Podanie inde neuvedené 13.06.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.06.2022 Typ Odoslané
POZ 2170-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku