Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2169-2018
(111)  Trademark Number  251311 
(151)  Registration Date  06.12.2019 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  06.12.2019 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2169-2018 
(220)  Application Date  05.10.2018 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.08.2019 
(450)  Publication of Registration Date  07.01.2020 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 35, 41, 44 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Knihy; vyučovacie pomôcky (okrem prístrojov a zariadení); tlačené publikácie; tlačoviny; plagáty; pohľadnice; katalógy; fotografie (tlačoviny); kalendáre; tlačené informačné letáky; periodické a neperiodické publikácie a tlačené vyučovacie materiály súvisiace s fyzickým a duševným zdravím, zdravou výživou, zdravotnou starostlivosťou a ošetrovateľstvom a pedagogikou.
35 - Administratívne spracovanie údajov v oblasti zdravotnej starostlivosti (kancelárske práce); obchodná administratíva v odbore zdravotnej starostlivosti; maloobchodné a veľkoobchodné služby s farmaceutickými, hygienickými prípravkami a zdravotnými potrebami; maloobchodné a veľkoobchodné služby s prístrojmi a zariadeniami na terapeutickú stimuláciu svalov (tela), s elektronickými svalovými stimulátormi na lekárske účely, so stimulátormi svalov a nervov, s rehabilitačnými prístrojmi na lekárske účely, s fyzioterapeutickými a masážnymi prístrojmi, s lekárskymi diagnostickými zariadeniami, s prístrojmi na použitie pri lekárskych analýzach, s ortopedickými a pohybovými pomôckami, s nafukovacími matracmi, vankúšmi a poduškami na lekárske účely, s elektricky vyhrievanými pokrývkami na lekárske účely, s vyhrievanými vankúšmi a poduškami (podložkami) na liečebné účely, s ohrievacími sáčkami na účely prvej pomoci, s teplovzdušnými vibrátormi na lekárske účely, s masážnymi rukavicami, s termoelektrickými kompresnými obkladmi na lekárske použitie, s ortopedickými bandážami, pásmi na lekárske účely, s tehotenskými, brušnými, pupočnými, hypogastrickými pásmi, s ortopedickými pásikmi, korzetmi na liečebné účely, s podbrušnými vložkami, s ortopedickými vložkami, s elastickými pančuchami a ponožkami na lekárske účely, s elastickými obväzmi, s pôrodníckymi matracmi, s pomôckami na kojenie, s cumlíkmi pre novorodencov a dojčatá, s krúžkami na uľahčenie prerezávania zubov, s inhalátormi na lekárske použitie, s injekčnými ihlami, s drenážami, s katétrami, s kanylami, so sondami, s teplomermi, s pumpami, s rozprašovačmi, s aerosólovými dávkovačmi na lekárske účely, s urologickými a chirurgickými nástrojmi, s popruhmi (podpornými obväzmi), s plachtami používaných počas operácie, s ortopedickými a chirurgickými dlahami, s hygienickými misami a miskami, s nádobami na moč, s rúškami a rukavicami na lekárske účely, so špeciálnymi posteľami na lekárske účely, s nábytkom a lôžkovinami na lekárske účely, so zariadeniami na manipuláciu s pacientmi, so špeciálnym nábytkom na lekárske účely, s kreslami na lekárske zákroky, so zubárskymi vyšetrovacími kreslami, s hydrostatickými posteľami na lekárske účely, s pojazdnými lôžkami a nosidlami, so zariadeniami na premiestňovanie invalidných osôb, s akupunktúrnymi pomôckami, s lampami a lasermi na lekárske účely, s elektródami na lekárske použitie, s elektrickými pásmi na lekárske účely, s lekárskymi dýchacími prístrojmi, s resuscitačnými prístrojmi, s prístrojmi na umelé dýchanie, s prístrojmi na meranie krvného tlaku a so stetoskopmi; vydávanie reklamných, inzertných a propagačných textov v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, fyzického a duševného zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva a pedagogiky; predvádzanie tovaru na reklamné účely; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných materiálov; rozhlasová reklama v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, fyzického a duševného zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva a pedagogiky; televízna reklama v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, fyzického a duševného zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva a pedagogiky; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama; marketing; podpora predaja (pre tretie osoby); prieskum trhu; vyhľadávanie sponzorov; podpora predaja tovarov a služieb sponzorovaním športových a charitatívnych akcií; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre tretie osoby; zbieranie údajov do počítačových databáz; vzťahy s verejnosťou (public relations); organizovanie obchodných alebo reklamných výstav v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, fyzického a duševného zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva a pedagogiky.
41 - Vzdelávacie kurzy v oblasti ošetrovateľstva a pedagogiky; školenia v oblasti zdravotnej starostlivosti a výživy; lekárske vzdelávacie služby; organizovanie a vedenie workshopov, školení, seminárov, konferencií, kolokvií a sympózií v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, fyzického a duševného zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva a pedagogiky; koučovanie (školenie); organizovanie kultúrnych výstav; organizovanie živých vystúpení; organizovanie predstavení (manažérske služby); vzdelávacie kurzy v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, fyzického a duševného zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva a pedagogiky; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť) v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, fyzického a duševného zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva a pedagogiky; vydávanie textov (okrem reklamných) v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, fyzického a duševného zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva a pedagogiky; písanie textov (okrem reklamných); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); on line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); on line vydávanie elektronických kníh a časopisov v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, fyzického a duševného zdravia, zdravej výživy, ošetrovateľstva a pedagogiky; požičiavanie kníh a periodík; zvuková, obrazová a multimediálna produkcia; fotografovanie; reportérske služby; tlmočenie posunkovej reči; služby zdravotného a kondičného cvičenia; praktický výcvik (ukážky); informácie o možnostiach zábavy.
44 - Zdravotnícka starostlivosť; služby starostlivosti o seniorov; terapeutické služby; akupunktúra; akupresúra; homeopatia; hydroterapia; terapeutické masáže; alternatívna medicína; služby chiropraktikov; aromaterapeutické služby; masáže; fyzioterapia; paliatívna starostlivosť; pediatrické služby; logopedické služby; ošetrovateľské služby; lekárske služby; služby pôrodných asistentiek; zdravotné poradenstvo; farmaceutické poradenstvo; zdravotné poradenstvo v oblasti diéty a výživy; behaviorálna analýza na lekárske účely; služby lekárskej analýzy týkajúce sa ošetrovania a liečenia osôb s ťažkým zdravotným alebo mentálnym postihnutím; lekárske služby v oblasti liečby chronickej bolesti; psychologické služby; poskytovanie informácií týkajúcich sa ošetrovateľských služieb; poskytovanie informácií týkajúcich sa zdravotnej starostlivosti a služieb uvedených v triede 44 tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, internetu a SMS správ; informačné služby týkajúce sa zdravotnej starostlivosti; poskytovanie cvičebných priestorov na zdravotné rehabilitačné účely; prenájom zdravotníckeho vybavenia; prenájom lekárskeho vybavenia; telemedicínske služby; zotavovne; sanatóriá; opatrovateľské ústavy; sociálne útulky (hospice). 
(531)  International Classification of Figurative Elements  02.09.25, 02.09.19, 01.15.05, 29.01.02, 29.01.04, 27.05.15, 26.13.01, 27.05.12, 09.09.07, 27.05.07, 26.13.25 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  modrá, žltá, biela 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s.r.o.; J. Opletala 680, 738 01 Místek, Frýdek-Místek; CZ 
(740)  Attorney(s)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava - mestská časť Petržalka; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  05.10.2028 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.08.2019 08/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 07.01.2020 01/2020 FH3M
 
POZ 2169-2018
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2169-2018
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 05.10.2018 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 05.10.2018 Type Delivered
1b Plná moc 05.10.2018 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 09.10.2018 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.10.2018 Type Payment
4 výsledok rešerše 16.04.2019 Type Internal Letter
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.04.2019 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 21.06.2019 Type Delivered
6a Príloha inde neuvedená 21.06.2019 Type Delivered
6b Zoznam tovarov a služieb (SR) 21.06.2019 Type Delivered
7 pokyn na zverejnenie POZ 26.06.2019 Type Internal Letter
8 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 06.11.2019 Type Delivered
9 oznámenie o zápise zmeny 08.11.2019 Type Sent document
10 pokyn na zápis POZ so zmenou po zverejnení 04.12.2019 Type Internal Letter
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 11.12.2019 Type Sent document
POZ 2169-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 08.11.2019 INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s.r.o. INSTITUT Bazální stimulace s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku