Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2169-2015
(111)  Číslo ochrannej známky  242795 
(151)  Dátum zápisu  16.06.2016 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2169-2015 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.10.2015 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.03.2016 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.08.2016 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 21, 32, 33, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papier, lepenka; kartónové výstavné stojany na propagáciu výrobkov; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; papierové samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; papierové darčekové tašky na víno; papierové tašky na balenie; papierové vrecká na balenie; tlačoviny; knihárske potreby; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; potreby pre výtvarníkov; štetce; písacie stroje a kancelárske potreby (okrem nábytku); učebné a vyučovacie pomôcky (okrem prístrojov); plastové obaly, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; typy, tlačové písmo; štočky.
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; hrebene a špongie; kefy, štetky a štetce (okrem štetcov pre výtvarníkov); materiály na výrobu kief; čistiace potreby; oceľová vlna a drôtenky; sklo, surovina alebo polotovar (okrem stavebného); výrobky zo skla, porcelánu a keramiky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva).
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Neprestávaj loviť 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mast-Jaegermeister SK s.r.o.; Košická 56, 821 08 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Barger Prekop s.r.o.; Mostová 2 , 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  26.10.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.03.2016 03/2016 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 01.08.2016 08/2016 FH3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.12.2019 12/2019 TC3M
 
POZ 2169-2015
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2169-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 26.10.2015 Typ Doručené
1a Plná moc 26.10.2015 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.11.2015 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.11.2015 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 21.01.2016 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 26.01.2016 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 26.01.2016 Typ Interné listy
7 Oznámenie 03.05.2016 Typ Doručené
8 pokyn na zápis POZ so zmenou po zverejnení 14.06.2016 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 01.07.2016 Typ Odoslané
10 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 18.10.2019 Typ Doručené
11 dodatok k osvedčeniu OZ 20.11.2019 Typ Odoslané
POZ 2169-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 08.11.2019 Mast-Jaegermeister SK s.r.o. REMY COINTREAU SLOVAKIA s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku