Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2165-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232788 
(151)  Dátum zápisu  12.07.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  20.12.2021 
(210)  Číslo prihlášky  2165-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.12.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.04.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.09.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30, 31, 32, 35, 39, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Sušená zelenina, spracovaná zelenina, sušené ovocie, spracované ovocie, sušené hrozienka, sušený kokos, zemiakové lupienky, zemiakové špirály, kandizované ovocie, spracované orechy a oriešky patriace do tejto triedy, obaľované a máčané orechy, spracované mandle, spracované arašidy, kukuričný olej, ovocné drene, konzervované ovocie a zelenina, polotovary patriace do tejto triedy.
30 - Pukance, kukuričné pukance, pražená kukurica, kukuričné vločky, kukuričná múka, kukuričný škrob, kukuričné lupienky, kukuričné lupienky Nachos Tortilla chips, mletá kukurica, prípravky z obilnín, výrobky z obilnín, cestoviny, placky, tortily, tacos, obilninové lupienky a vločky, cukrovinky, snacky patriace do tejto triedy, müsli, sušienky, sucháre, biskvity, oblátky, jemné pečivo, pralinky, arašidové cukrovinky, príchute do potravín s výnimkou esencií a éterických olejov, toppingy, polevy, káva, čaj, čokoláda, zrnková káva, mletá káva, instantná káva, porciované káva, nápoje na báze čaju, kávy alebo čokolády, cukrová vata, vafle, vafle, hotdogy, palacinky, zmrzlina, zmesi na prípravu zmrzliny, koreniny a koreniace zmesi, soľ, soliace zmesi, omáčky (prílohy jedál), omáčky patriace do tejto triedy, dresingy patriace do tejto triedy.
31 - Kukurica, obilie, zrno (obilie), obilie v nespracovanom stave, orechy, lieskové oriešky, arašidy, sezam.
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické nápoje mrazené, nealkoholické koktaily, nealkoholické aperitívy, voda (nápoj), minerálna voda, sódová voda, sýtená voda, stolová voda, mušty, džúsy, ovocné džúsy, zeleninové džúsy, nektáre, sirupy, prípravky na výrobu nealkoholických nápojov, zmesi na prípravu chladených aj mrazených nealkoholických nápojov.
35 - Reklama, maloobchodné a veľkoobchodné služby spojené s potravinami a nápojmi, prenájom predajných automatov.
39 - Balenie tovaru, najmä potravín v uvedených triedach, distribúcia tovaru na dobierku, doručovanie tovaru, skladovanie najmä potravinárskych strojov, zariadení a potravinárskych výrobkov.
43 - Služby v oblasti gastronómie patriace do tejto triedy, najmä rýchle občerstvenie, snackbary, prenájom potravinárskych strojov, zariadení a balených potravinárskych výrobkov, poradenstvo v oblasti gastronómie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  CORNiCO 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CORNiCO Company, s. r. o.; Diaľničná cesta 16/B, 903 01 Senec; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Patentová a známková kancelária, Gajdošíková Zuzana, Ing.; Ambroseho 5, 851 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  20.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.04.2012 04/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.09.2012 09/2012 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.06.2014 06/2014 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 27.10.2021 20/2021 ND3M
 
POZ 2165-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2165-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 20.12.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.12.2011 Typ Platba
3 Podanie individuálnej prihlášky OZ 23.12.2011 Typ Doručené
4 Plná moc 12.01.2012 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 16.01.2012 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.02.2012 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 15.02.2012 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ 20.02.2012 Typ Interné listy
9 Odpoveď na správu úradu 20.02.2012 Typ Doručené
9a Zoznam tovarov a služieb (SR) 20.02.2012 Typ Doručené
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.07.2012 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.01.2014 Typ Doručené
12 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.02.2014 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 09.05.2014 Typ Odoslané
14 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 26.04.2021 Typ Doručené
15 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 22.09.2021 Typ Doručené
15a Plná moc 22.09.2021 Typ Doručené
16 vyžiadanie poplatku za obnovu 04.10.2021 Typ Odoslané
17 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 11.10.2021 Typ Platba
18 dodatok k osvedčeniu OZ 12.10.2021 Typ Odoslané
POZ 2165-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 29.04.2014 CORNiCO Company, s. r. o. CORNICO POPCORN COMPANY, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku