Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2164-93
(111)  Číslo ochrannej známky  182753 
(151)  Dátum zápisu  12.11.1998 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  25.11.2013 
(210)  Číslo prihlášky  2164-93 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.11.1993 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.08.1998 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  11.02.1999 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Hotové jedlá a polotovary pozostávajúce v podstate z mäsa, mäsových a rybích výrobkov, morských živočíchov, hydiny a diviny s prídavkom zeleniny, zemiakov, ryže, cestovín vrátane plnených, strukovín, hríbov, upraveného ovocia a omáčok; syr, polievky, rybacie výrobky vrátane výrobkov z morských živočíchov; všetky uvedené výrobky tiež zmrazené; zmrazená zelenina.
30 - Pizza, cestoviny vrátane plnených v podstate údeninou a/alebo mäsom, a/alebo syrom, a/alebo ovocím, a/alebo zeleninou, a/alebo hríbmi; zákusky, najmä bagetky a na konzumáciu pripravené hrianky alebo chlebíčky obložené v podstate údeninou, a/alebo mäsom, a/alebo syrom, a/alebo ovocím, a/alebo zeleninou; výrobky pekárske a cukrárske; omáčky (vrátane šalátových); zmrzlina. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Rustica 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG; Lutterstrasse 14, D-33617 Bielefeld; DE 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  25.11.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.08.1998 08/1998 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 11.02.1999 02/1999 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 08.01.2004 01/2004 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 02.10.2013 10/2013 ND3M
 
POZ 2164-93
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2164-93
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Prihláška OZ 25.11.1993 Typ Doručené
2 Doklad 25.11.1993 Typ Doručené
3 F0011 Popl. za prihlášku 14.12.1993 Typ Platba
4 Plná moc 24.03.1994 Typ Doručené
5 Doklad o podniku/podnikateľovi 24.03.1998 Typ Doručené
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.03.1998 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 02.04.1998 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.04.1998 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 17.04.1998 Typ Doručené
10 výsledok rešerše 24.02.1998 Typ Interné listy
11 pokyn na zverejnenie POZ 22.04.1998 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.11.1998 Typ Odoslané
13 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 04.11.2003 Typ Doručené
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.11.2003 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 19.11.2003 Typ Odoslané
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 25.07.2013 Typ Platba
17 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 23.07.2013 Typ Doručené
18 dodatok k osvedčeniu OZ 05.09.2013 Typ Odoslané
19 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 10.09.2019 Typ Doručené
19a Plná moc 10.09.2019 Typ Doručené
19b Príloha inde neuvedená 10.09.2019 Typ Doručené
20 dodatok k osvedčeniu OZ 21.11.2019 Typ Odoslané
POZ 2164-93
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 08.11.2019 FAJNOR IP s.r.o. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku