Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 216-2013
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  216-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.02.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.05.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Ovocná dreň, mrazené ovocie.
30 - Múka a obilninové výrobky; chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; konzumný ľad. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.07.02, 03.07.10, 28.11, 27.05.22, 03.07.16, 29.01.04, 26.11.13 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zlatohnedá, tmavomodrá, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FROST a. s. Prešov; Hlavná 57, 080 01 Prešov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.05.2013 5/2013 BA3M
2 Zastavené konanie o prihláškach ochranných známok 01.07.2015 7/2015 FB3M
 
POZ 216-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 11.03.2013 100,00 EUR
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.03.2013 166,00 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 09.08.2013 27,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 10.02.2014 20,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 216-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 13.02.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Podanie individuálnej prihlášky OZ 13.02.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 18.02.2013 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.02.2013 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 18.02.2013 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.02.2013 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku za podanie POZ 25.02.2013 Typ Odoslané
výsledok rešerše 25.02.2013 Typ Interné listy
vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ 25.02.2013 Typ Odoslané
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 13.03.2013 Typ Platba
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.03.2013 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 15.03.2013 Typ Doručené
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 21.03.2013 Typ Odoslané
List z OMPI 22.03.2013 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku v CHF 22.03.2013 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie POZ 25.03.2013 Typ Interné listy
List z OMPI 15.04.2013 Typ Doručené
Námietka proti zápisu - FAX 30.07.2013 Typ Doručené
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 05.08.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 13.08.2013 Typ Platba
Notifikácia z OMPI 16.08.2013 Typ Doručené
výzva na doplnenie podania námietok 28.08.2013 Typ Odoslané
Plná moc 13.09.2013 Typ Doručené
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 20.09.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 20.11.2013 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 22.11.2013 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty 06.12.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o II. a ďaľšie predĺženie lehoty v konaní -FAX 17.01.2014 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 22.01.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
druhé a ďalšie predĺženie lehoty 04.02.2014 Typ Odoslané
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 12.02.2014 Typ Platba
rozhodnutie o zastavení konania o POZ (skrátené konanie) 28.04.2014 Typ Odoslané
Podanie rozkladu proti rozhodnutiu - FAX 26.05.2014 Typ Doručené
Podanie rozkladu 29.05.2014 Typ Doručené
Odôvodnenie rozkladu 23.06.2014 Typ Doručené
Odôvodnenie rozkladu 26.06.2014 Typ Doručené
predkladacia správa k rozkladu 01.07.2014 Typ Interné listy
oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 03.07.2014 Typ Odoslané
zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 21.07.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 25.09.2014 Typ Doručené
Vyjadrenie k rozkladu 01.10.2014 Typ Doručené
menovanie, zvolanie komisie - rozklad 29.04.2015 Typ Interné listy
protokol o rokovaní komisie 29.04.2015 Typ Interné listy
protokol o hlasovaní komisie 29.04.2015 Typ Interné listy
rozhodnutie o rozklade 04.05.2015 Typ Odoslané
oznámenie o zániku účinkov z OZ v lehote závislosti - pravidlo 22(1)(a) 10.09.2015 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 26.11.2015 Typ Doručené
POZ 216-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku