Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2155-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  237467 
(151)  Dátum zápisu  17.06.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2155-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.11.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.03.2014 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.08.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 29, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papier; lepenka; umelecké diela a figúrky z papiera a lepenky; papierové a lepenkové vrecia a výrobky na balenie, obaľovanie a skladovanie; tlačiarenské výrobky; knihárske potreby; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; potreby pre umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; učebné a vyučovacie pomôcky okrem prístrojov; plastové obaly, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačiarenské typy; štočky.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, džemy, kompóty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; potravinárske oleje a tuky.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; sprostredkovanie obchodu s tovarmi z poľnohospodárskej a živočíšnej výroby; podpora predaja (pre tretie osoby); maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 16 a 29; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; organizovanie komerčných výstav a veľtrhov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod a veľkoobchod. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  03.04.11, 03.04.13, 26.11.01, 27.05.15, 04.05.13, 26.01.03, 27.99.25, 27.05.21, 26.01.04, 26.11.12 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Boháčová Mária; SNP 475/135, 013 05 Belá; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.11.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.03.2014 3/2014 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.08.2014 8/2014 FG3M
 
POZ 2155-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.11.2013 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2155-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 15.11.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Zoznam tovarov a služieb (SR) 15.11.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.11.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 19.12.2013 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.12.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 15.01.2014 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 15.01.2014 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 27.01.2014 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 28.01.2014 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.06.2014 Typ Odoslané
POZ 2155-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku