Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 215-2015
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  215-2015 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.02.2015 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.04.2015 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 35, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Tvaroh; výrobky z tvarohu; mlieko; práškové mlieko; ochutené zahustené mlieko; šľahané mlieko; mliečne výrobky; mliečne dezerty; jogurty; jogurtové nápoje; tvarohové peny; maslo; maslové krémy; smotana; smotanové dezerty; syrové pasty; syry; mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka); syrové nátierky; tvarohové nátierky; bryndzové nátierky.
35 - Maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 29 tohto zoznamu; veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 29 tohto zoznamu; predvádzanie tovaru.
40 - Spracovanie mlieka pre tretie osoby; spracovanie syrov pre tretie osoby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  TVAROHÁČIK 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NiKA, s.r.o.; Nová 134, 017 01 Považská Bystrica; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.04.2015 4/2015 BA3M
 
POZ 215-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.02.2015 96,00 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 27.08.2015 27,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.12.2015 13,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 215-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 03.02.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 03.02.2015 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.02.2015 Typ Platba
výsledok rešerše 03.03.2015 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 03.03.2015 Typ Interné listy
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 01.07.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 01.07.2015 Typ Doručené
Pripomienky proti zápisu označenia do registra 02.07.2015 Typ Doručené
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 02.07.2015 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za podanie námietok 14.08.2015 Typ Odoslané
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 31.08.2015 Typ Platba
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 04.09.2015 Typ Odoslané
Vyjadrenie k pripomienkam 06.11.2015 Typ Doručené
Urgencia 08.12.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 08.12.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 08.12.2015 Typ Doručené
Plná moc 08.12.2015 Typ Doručené
Doklad o prevode 09.12.2015 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.12.2015 Typ Platba
oznámenie o zápise prevodu/prechodu 05.01.2016 Typ Odoslané
výsledok posúdenia pripomienok - nedôvodný 10.08.2017 Typ Odoslané
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 06.11.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 10.01.2019 Typ Doručené
Vyjadrenie k námietkam 10.01.2019 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 11.01.2019 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 18.01.2019 Typ Odoslané
Žiadosť inde neuvedená 10.04.2019 Typ Doručené
všeobecný referátnik 23.04.2019 Typ Odoslané
Žiadosť inde neuvedená 11.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.02.2022 Typ Doručené
rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ (vyhovenie/čiastočné vyhovenie námietkam) 28.04.2022 Typ Odoslané
Podanie rozkladu 27.05.2022 Typ Doručené
Rozklad 27.05.2022 Typ Doručené
Podanie rozkladu 27.05.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 27.05.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 27.05.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 30.05.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o nahliadnutie do spisu 15.06.2022 Typ Doručené
všeobecný referátnik 16.06.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 16.06.2022 Typ Odoslané
oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 24.06.2022 Typ Odoslané
oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 24.06.2022 Typ Odoslané
Odôvodnenie rozkladu 27.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 27.06.2022 Typ Doručené
Odôvodnenie rozkladu 27.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 27.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 27.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 27.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 27.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 27.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 27.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 27.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 27.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 27.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 27.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 27.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 27.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 27.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 27.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 27.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 27.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 27.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 27.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 27.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 27.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 27.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 27.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 27.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 27.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 27.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 27.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 27.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 27.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 27.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 27.06.2022 Typ Doručené
POZ 215-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod prihlasovatela 04.01.2016 NiKA, s.r.o. NiKA spol. s r.o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.01.2019 NiKA, s.r.o. NiKA, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku