Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 215-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  230981 
(151)  Dátum zápisu  14.11.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  215-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.02.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.08.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.01.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Časopisy (periodiká), formuláre, grafiky, hárky papiera, kalendáre, komiksy, katalógy, listový papier, umelecké litografie, mapy, nálepky a lepiace štítky, noviny, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), pečiatky, predtlače, plagáty, pohľadnice, prospekty, publikácie, grafické reprodukcie, tlač (rytiny), tlačivá, tlačoviny, vzory na kopírovanie, maľovanky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, podložky pod pivové poháre, brožúry, knihy, divadelné dekorácie z kartónu a lepenky, baliaci papier, zoznamy, papierové obrusy, záložky do kníh, vrecká z papiera alebo plastických materiálov, papierové podložky na stôl (anglické prestieranie), ročenky, papierové podložky pod poháre, papierové vlajky, papierové obrúsky, utierky, etikety s výnimkou textilných.
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia, organizovanie výstav na reklamné účely, vylepovanie plagátov, rozširovanie reklamných oznamov, uverejňovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, reklama, rozhlasová reklama, vzťahy s verejnosťou, televízna reklama, umelecké a reklamné agentúry, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, prenájom reklamných priestorov, prenájom reklamných plôch, podpora predaja (pre tretie osoby), reklama (on-line) na počítačovej komunikačnej sieti, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov.
41 - Digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach, elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby), fotografovanie, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania), redigovanie scenárov, informácie o možnostiach rekreácie, reportérske služby, semináre, sympóziá, vydávanie (on-line) kníh a časopisov v elektronickej forme, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, rezervácia vstupeniek, zábavné parky, obveselenie, zábava, pobavenie, filmové štúdiá, organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, vzdelávanie, estrády (služby v oblasti zábavného umenia), služby agentúr sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných a varietných umelcov, vydávanie kníh, výroba televíznych programov, divadelné predstavenia, výroba divadelných alebo iných predstavení, televízna zábava, výchovno-zábavné klubové služby, informácie o možnostiach zábavy, výroba videofilmov, akadémie, rozhlasová zábava, živé predstavenia, výroba divadelných alebo iných predstavení, organizovanie živých vystúpení a predstavení, televízna zábava. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Cirkulár - Festival nového cirkusu 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kelley Pavol, Mgr.; Luhačovická 2, 821 04 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  14.02.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.02.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.08.2011 08/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.01.2012 01/2012 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 13.10.2021 19/2021 MA3M
 
POZ 215-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 215-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 14.02.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.02.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 14.06.2011 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 14.06.2011 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.11.2011 Typ Odoslané
6 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 22.06.2020 Typ Doručené
POZ 215-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku