Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2149-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  233296 
(151)  Dátum zápisu  11.10.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  15.12.2021 
(210)  Číslo prihlášky  2149-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.12.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.07.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.12.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 16, 20, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Kovové tabule a tyče; veľkoplošné reklamné pútače z kovu; kovové spojovacie prostriedky rozoberateľného a nerozoberateľného spojenia; kovové reklamné tabule (konštrukcie); kovové reklamné tabule (nesvietivé a nemechanické); inzertné stĺpy kovové; kovové konzoly; kovové podpery pre stavebníctvo; plechy, kovový spojovací materiál; kovové U profily ako polotovary na stĺpy reklamných pútačov; kovové stĺpy pre reklamné plagáty; kovové časti materiálov na reklamné účely; kovové časti reklamných panelov; kovové obklady na umiestnenie reklamy; sochy a sošky z obyčajných kovov; oceľový drôt; oceľový plech; oceľové stožiare; obyčajné kovy a ich zliatiny; stavebný materiál z kovu; prenosné stavby z kovu; káble a drôty z obyčajných kovov s výnimkou elektrických; železiarsky tovar; drobný železiarsky tovar; iné výrobky z kovov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach.
16 - Plagáty všetkých druhov a rozmerov; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; plagáty v podobe reklamných materiálov; kartónové reklamné materiály na rozširovanie; kartónové reklamné značky; papierové reklamné materiály; reklamné materiály (tlačoviny); modelovacie plagáty; papierové plagáty pre výklady obchodov; plagátové dosky; plagáty z plastovej fólie; papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačoviny; fotografie; papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na papier a na použitie v domácnosti; potreby pre umelcov; maliarske štetce; tlačiarenské písmo; štočky; katalógy; databázy na papierových nosičoch; albumy; pohľadnice; grafické zobrazenia; grafiky; plány; podložky na písanie; tlačené reklamné a úžitkové manuály; papierové vlajky; pútače z papiera alebo lepenky; pečiatky; pečate; papiernický tovar; zošity; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť.
20 - Veľkoplošné reklamné pútače z dreva alebo plastov; tabule, fólie, tyče a spojovacie prostriedky rozoberateľného a nerozoberateľného spojenia z dreva a plastov; vystavovacie stojany na plagáty; nekovové zariadenia na vystavovanie plagátov; drevené reklamné tabule; plastové reklamné tabule; prenosné vystavovacie stojany na podporu reklamy; nekovové skladacie reklamné panely pre výstavy; nekovové tabule na verejné účely (nie svetelné, nie mechanické); figuríny z dreva, vosku, sadry alebo z plastu; pútače z dreva alebo plastických hmôt; rámy na obrazy; reklamné nafukovacie predmety.
35 - Reklamná činnosť; obchodné sprostredkovanie s reklamným tovarom, s reklamnými nosičmi, s plagátmi; sprostredkovanie reklamnej činnosti; prenájom reklamných plôch a materiálov; lepenie plagátov; aktualizovanie reklamných informácií v počítačovej databáze; analýzy účinnosti reklamy; navrhovanie a realizácia mediálnych a reklamných projektov a schém; poradenstvo v oblasti reklamy; poskytovanie reklamného priestoru; vonkajšia reklama; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s reklamnými pútačmi najmä bilbordami, bigbordmi a citylights; zhromažďovanie ponúk služieb a rozličných výrobkov, predovšetkým tovarov uvedených v triedach 6, 16 a 20 s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto služby a výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať, a to prostredníctvom maloobchodných predajní, veľkoobchodných predajní, prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok; obchodný alebo podnikateľský prieskum; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; reklama spojená so systémami pay-per-click (PPC); služby porovnávania cien; predvádzanie tovaru; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; public relations; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; vedenie kartoték v počítači; reklamné služby; obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.03.06, 26.03.04, 26.02.05, 26.11.12, 27.05.12, 29.01.02, 29.01.05, 26.03.23 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, žltá, fialová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Strašil Ladislav, Ing.; Bartošova Lehôtka 163, 967 01 Bartošova Lehôtka; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.07.2012 07/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.12.2012 12/2012 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 10.11.2021 21/2021 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 10.11.2021 21/2021 ND3M
 
POZ 2149-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2149-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 15.12.2011 Typ Doručené
2 všeobecný referátnik 22.12.2011 Typ Odoslané
3 Podanie individuálnej prihlášky OZ 22.12.2011 Typ Doručené
3a Vyjadrenie označenia 22.12.2011 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 09.01.2012 Typ Odoslané
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.01.2012 Typ Platba
6 Oznámenie 26.01.2012 Typ Doručené
6a Plná moc 26.01.2012 Typ Doručené
7 všeobecný referátnik 31.01.2012 Typ Odoslané
8 Doplnenie materiálov 02.02.2012 Typ Doručené
8a Plná moc 02.02.2012 Typ Doručené
9 výsledok rešerše 22.02.2012 Typ Interné listy
10 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 29.02.2012 Typ Odoslané
11 Odpoveď na správu úradu 02.05.2012 Typ Doručené
11a Plná moc 02.05.2012 Typ Doručené
11b Doplnenie materiálov 02.05.2012 Typ Doručené
12 všeobecný referátnik 11.05.2012 Typ Odoslané
13 Odpoveď na správu úradu 07.05.2012 Typ Doručené
13a Plná moc 07.05.2012 Typ Doručené
14 pokyn na zverejnenie POZ 15.05.2012 Typ Interné listy
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 12.10.2012 Typ Odoslané
16 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 19.04.2021 Typ Doručené
17 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 14.10.2021 Typ Doručené
17a Plná moc 14.10.2021 Typ Doručené
18 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 14.10.2021 Typ Doručené
18a Plná moc 14.10.2021 Typ Doručené
18b Výpis z obchodného registra 14.10.2021 Typ Doručené
18c Príloha inde neuvedená 14.10.2021 Typ Doručené
19 vyžiadanie poplatku za obnovu 18.10.2021 Typ Odoslané
20 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 21.10.2021 Typ Platba
POZ 2149-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 22.10.2021 Strašil Ladislav, Ing. Strašil Ladislav, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku