Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2148-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2148-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.08.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  29.09.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  36, 42, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  36 - Bankovníctvo; klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov); spracovanie platieb kreditnými kartami; spracovanie platieb debetnými kartami; elektronický prevod kapitálu; vydávanie kreditných kariet; elektronický prevod virtuálnych mien; elektronické peňaženky (platobné služby); zmenárenské služby pre elektronické meny.
42 - Technologický výskum; počítačové programovanie; tvorba počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; požičiavanie počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; zhotovovanie kópií počítačových programov; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); poradenstvo v oblasti počítačových programov; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; uchovávanie elektronických údajov; externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií; technologické poradenstvo; poradenstvo v oblasti počítačových technológií; monitorovanie počítačových systémov na zisťovanie porúch; elektronické monitorovanie činnosti kreditných kariet na zistenie podvodov prostredníctvom internetu; poskytovanie počítačovej platformy prostredníctvom internetu (PaaS); vývoj počítačových platforiem; autentifikácia používateľov technológiami pre transakcie elektronického obchodu.
45 - Spravovanie autorských práv; udeľovanie licencií na práva duševného vlastníctva. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.17, 27.05.09, 27.05.03, 27.99.18, 27.99.16, 27.99.03, 26.04.16, 14.07.03, 29.01.02, 03.03.01, 03.03.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, biela, žltá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Regional Card Processing Centre, s. r. o.; Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 29.09.2021 18/2021 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 07.12.2021 23/2021 XA3M
 
POZ 2148-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2148-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 19.08.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 19.08.2021 Typ Doručené
1b Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 19.08.2021 Typ Doručené
1c Osvedčovacia doložka 19.08.2021 Typ Doručené
1d Plná moc 19.08.2021 Typ Doručené
1e Vyjadrenie označenia 19.08.2021 Typ Doručené
2 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 19.08.2021 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 20.08.2021 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.08.2021 Typ Platba
5 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 30.08.2021 Typ Platba
6 výsledok rešerše 31.08.2021 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 08.09.2021 Typ Interné listy
8 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 22.09.2021 Typ Odoslané
9 Žiadosť inde neuvedená 20.09.2021 Typ Doručené
9a Príloha inde neuvedená 20.09.2021 Typ Doručené
10 všeobecný referátnik 21.09.2021 Typ Odoslané
11 vyžiadanie poplatku v CHF 22.09.2021 Typ Odoslané
12 Notifikácia z OMPI 25.11.2021 Typ Doručené
POZ 2148-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku