Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2142-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251951 
(151)  Dátum zápisu  13.03.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  13.03.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2142-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  01.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.12.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.05.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  04, 09, 35, 37, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  04 - Elektrická energia.
09 - Nabíjacie stanice pre elektromobily; nabíjacie agregáty elektrických batérií; nabíjačky batérií; konektory (elektrotechnika); prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; zariadenia na monitorovanie spotreby elektrickej energie; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); počítačový softvér (nahraté počítačové programy); elektronické publikácie (sťahovateľné); kódované vernostné karty.
35 - Obchodné riadenie nabíjacích staníc pre elektromobily; maloobchodné a veľkoobchodné služby s elektrickou energiou, s nabíjacími stanicami pre elektromobily, s nabíjačkami batérií, s prístrojmi a nástrojmi na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; online maloobchodné a veľkoobchodné služby s elektrickou energiou, s nabíjacími stanicami pre elektromobily, s nabíjačkami batérií, s prístrojmi a nástrojmi na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné sprostredkovateľské služby; organizovanie obchodných alebo reklamných podujatí; správa spotrebiteľských vernostných programov; fakturácie; reklama; marketing.
37 - Nabíjanie batérií vozidiel; inštalácia, oprava a údržba nabíjacích staníc pre elektromobily; inštalácia, oprava a údržba nabíjačiek batérií; inštalácia, oprava a údržba prístrojov a nástrojov na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; informácie o opravách; údržba vozidiel; čistenie vozidiel; poradenské a konzultačné služby v oblasti nabíjania batérií vozidiel, inštalácie, opravy a údržby nabíjacích staníc pre elektromobily.
42 - Poradenstvo v oblasti úspory energie; energetické audity; technologické analýzy v oblasti energetických potrieb klientov; inžinierske služby v oblasti energetických technológií; poradenské a konzultačné služby týkajúce sa inžinierskych služieb v oblasti energetických technológií. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.02, 27.05.25, 24.15.02, 27.05.04, 27.05.12, 26.02.03, 27.99.09, 26.05.12, 26.04.12, 29.01.01, 29.01.06 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Západoslovenská energetika, a.s.; Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  01.10.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.2019 12/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.05.2020 05/2020 FG3M
 
POZ 2142-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2142-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 01.10.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 01.10.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 01.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 02.10.2019 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 17.10.2019 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.10.2019 Typ Platba
5 výsledok rešerše 06.11.2019 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 06.11.2019 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.03.2020 Typ Odoslané
POZ 2142-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku