Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2140-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2140-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  01.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  04, 09, 35, 37, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  04 - Elektrická energia.
09 - Nabíjacie stanice pre elektromobily; nabíjacie agregáty elektrických batérií; nabíjačky batérií; konektory (elektrotechnika); prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; zariadenia na monitorovanie spotreby elektrickej energie; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); počítačový softvér (nahraté počítačové programy); elektronické publikácie (sťahovateľné); kódované vernostné karty.
35 - Obchodné riadenie nabíjacích staníc pre elektromobily; maloobchodné a veľkoobchodné služby s elektrickou energiou, s nabíjacími stanicami pre elektromobily, s nabíjačkami batérií, s prístrojmi a nástrojmi na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; online maloobchodné a veľkoobchodné služby s elektrickou energiou, s nabíjacími stanicami pre elektromobily, s nabíjačkami batérií, s prístrojmi a nástrojmi na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodné sprostredkovateľské služby; organizovanie obchodných alebo reklamných podujatí; správa spotrebiteľských vernostných programov; fakturácie; reklama; marketing.
37 - Nabíjanie batérií vozidiel; inštalácia, oprava a údržba nabíjacích staníc pre elektromobily; inštalácie, opravy a údržba nabíjačiek batérií; inštalácie, opravy a údržba prístrojov a nástrojov na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; informácie o opravách; údržba vozidiel; čistenie vozidiel; poradenské a konzultačné služby v oblasti nabíjania batérií vozidiel, inštalácie, opravy a údržby nabíjacích staníc pre elektromobily.
42 - Poradenstvo v oblasti úspory energie; energetické audity; technologické analýzy v oblasti energetických potrieb klientov; inžinierske služby v oblasti energetických technológií; poradenské a konzultačné služby týkajúce sa inžinierskych služieb v oblasti energetických technológií. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.01, 27.05.01, 24.15.02, 27.99.04, 29.01.01, 29.01.06 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Západoslovenská energetika, a.s.; Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2140-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2140-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 01.10.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 01.10.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 01.10.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 02.10.2019 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 17.10.2019 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.10.2019 Typ Platba
5 výsledok rešerše 05.11.2019 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 05.11.2019 Typ Interné listy
POZ 2140-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku