Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2139-2015
(111)  Číslo ochrannej známky  242871 
(151)  Dátum zápisu  13.07.2016 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2139-2015 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.10.2015 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.04.2016 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.09.2016 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 28, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Písacie potreby; kancelárske potreby okrem nábytku; papiernický tovar; baliace plastové fólie; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; lepenkové alebo papierové škatule; papierové zástavy; papierové servítky; papierové utierky; etikety okrem textilných; papierové alebo kartónové vývesné tabule; obálky na dokumenty (papiernický tovar).
28 - Lopty na hranie; hračky; hracie lopty; výplety rakiet; strunové výplety rakiet; stroje na telesné cvičenia; posilňovacie stroje; ozdoby alebo darčeky rozdávané hosťom pri večierkoch; tenisové siete; hry; rakety (športové náradie); gymnastické zariadenia; chrániče na lakte (športové potreby); chrániče na kolená (športový tovar); ochranné vypchávky (časti športových úborov); stolové hry; zariadenia na vyhadzovanie tenisových loptičiek; spoločenské hry; tenisové rakety (športové náradie); tenisové loptičky; bedmintonové košíky; bedmintonové rakety (športové náradie).
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s držiakmi na písacie potreby, s brožúrami, s pečaťami, so zošitmi, s poznámkovými zošitmi, s vyučovacími pomôckami okrem prístrojov a zariadení, s hárkami papiera, s papierom, s kartónom, s lepenkou, s katalógmi, s knihami, s obalmi (papiernickým tovarom), s obtlačkami, s grafikami, s obálkami (papiernickým tovarom), s baliacim papierom, s písacími potrebami, s emblémami (papierovými pečaťami), so samolepkami (papiernickým tovarom), s fotografiami (tlačovinami), s pečiatkami, s tlačivami (formulármi), s grafickými reprodukciami, s grafickými zobrazeniami, s pohľadnicami, s tlačovinami, s podkladmi na tlačenie, nie textilnými, s tlačenými publikáciami, s príručkami, s listovým papierom, s brožovanými knihami, so záložkami do kníh, s papierovými pečaťami, s papiernickým tovarom, s baliacimi plastovými fóliami, s nákresmi, s prospektami, s časopismi (periodikami), s papierovými alebo plastovými vreckami a taškami na balenie, s ročenkami, s kalendármi, s oznámeniami (papiernickým tovarom), s lepenkovými alebo papierovými škatuľami, s papierovými zástavami, s papierovými servítkami, s grafickými znakmi, s pútačmi z papiera alebo lepenky, s papierovými utierkami, s etiketami okrem textilných, s papierovými alebo kartónovými vývesnými tabuľami, s letákmi, s obálkami na dokumenty (papiernickým tovarom), s loptami na hranie, s hračkami, s hracími loptami, s výpletmi rakiet, so strunovými výpletmi rakiet, so strojmi na telesné cvičenia, s posilňovacími strojmi, s ozdobami alebo darčekmi rozdávanými hosťom pri večierkoch, s tenisovými sieťami, s hrami, s raketami (športovým náradím), s gymnastickými zariadeniami, s chráničmi na lakte (športovými potrebami), s chráničmi na kolená (športovým tovarom), so stolovými hrami, so zariadeniami na vyhadzovanie tenisových loptičiek, so spoločenskými hrami, s tenisovými raketami (športovým náradím), s tenisovými loptičkami, s bedmintonovými košíkmi, s bedmintonovými raketami (športovým náradím); maloobchodné a veľkoobchodné služby s plagátmi, s reklamnými tabuľami z papiera, kartónu alebo lepenky, s albumami, s obrazmi, s tlačami (rytinami), s novinami,s periodikami, s lístkami, so skicármi, s útržkovými blokmi, s držiakmi na písacie potreby, s brožúrami, s pečaťami, so zošitmi, s poznámkovými zošitmi, s vyučovacími pomôckami okrem prístrojov a zariadení, s hárkami papiera, s papierom, s kartónom, s lepenkou, s katalógmi, s knihami, s obalmi (papiernickým tovarom), s obtlačkami, s grafikami, s obálkami (papiernickým tovarom), s baliacim papierom, s písacími potrebami, s emblémami (papierovými pečaťami), so samolepkami (papiernickým tovarom), s fotografiami (tlačovinami), s pečiatkami, s tlačivami (formulármi), s kancelárskymi potrebami okrem nábytku, s grafickými reprodukciami, s grafickými zobrazeniami, s pohľadnicami, s tlačovinami, s podkladmi na tlačenie, nie textilnými, s tlačenými publikáciami, s príručkami, s listovým papierom, s brožovanými knihami, so záložkami do kníh, s papierovými pečaťami, s papiernickým tovarom, s baliacimi plastovými fóliami, s nákresmi, s prospektami, s časopismi (periodikami), s papierovými alebo plastovými vreckami a taškami na balenie, s ročenkami, s kalendármi, s oznámeniami (papiernickým tovarom), s lepenkovými alebo papierovými škatuľami, s papierovými zástavami, s papierovými servítkami, s grafickými znakmi, s pútačmi z papiera alebo lepenky, s papierovými utierkami, s etiketami okrem textilných, s papierovými alebo kartónovými vývesnými tabuľami, s letákmi, s obálkami na dokumenty (papiernickým tovarom), s obuvou, s čiapkami, s potnými vložkami, so šnurovacími topánkami, s pánskymi spodkami, s priliehavými čiapkami, so spodnou bielizňou, s čiapkovými šiltmi, s opaskami (časťami odevov), s pletenými šatkami, so županmi, so svetrami, s pulóvrami, s ponožkami, s vložkami do topánok, s košeľami, s košeľami s krátkym rukávom, s odevmi, s oblečením, s klobúkmi, s pokrývkami hlavy, s kombinézami (oblečením), so spodnou bielizňou pohlcujúcou pot, s kostýmami, s oblekmi, s konfekciou (odevmi), s kravatami, s nohavicami, s vrchným ošatením, s rukavicami, so šatkami, šálmi, s vestami, s kabátmi, s legínami, s pleteninami (oblečením), so sukňami, so športovými tričkami, dresmi, s papučami, s plážovým oblečením, s plážovou obuvou, s vreckami na odevy, s pyžamami, so šatami, so sandálmi, s podprsenkami, s uniformami, s bundami, so sakami, s papierovými odevmi, s kúpacími čiapkami, s plavkami (pánskymi), s plavkami, s kúpacími plášťami, s topánkami, s topánkami na šport, so športovou obuvou, s čelenkami (oblečením), s telocvičnými úbormi, s tričkami, so sprchovacími čiapkami, s opaskami na doklady a peniaze (časťami odevov), s nohavicovými sukňami, so šatovými sukňami, s legínsami, so šiltmi (pokrývkami hlavy), s dámskymi nohavičkami, so športovými tielkami, s tenisovým oblečením, s tenisovou obuvou, s tenisovými tričkami, s pokrývkami hlavy pre tenistov, s tenisovými čelenkami (oblečením), s loptami na hranie, s hračkami, s hracími loptami, s výpletmi rakiet, so strunovými výpletmi rakiet, so strojmi na telesné cvičenia, s posilňovacími strojmi, s ozdobami alebo darčekmi rozdávanými hosťom pri večierkoch, s tenisovými sieťami, s hrami, s raketami (športovým náradím), s gymnastickými zariadeniami, s chráničmi na lakte (športovými potrebami), s chráničmi na kolená (športovým tovarom), s ochrannými vypchávkami (časťami športových úborov), so stolovými hrami, so zariadeniami na vyhadzovanie tenisových loptičiek, so spoločenskými hrami, s tenisovými raketami (športovým náradím), s tenisovými loptičkami, s bedmintonovými košíkmi, s bedmintonovými raketami (športovým náradím) prostredníctvom internetu; reklama; kancelárske práce; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; marketingové štúdie; vydávanie reklamných textov; rozhlasová reklama; televízna reklama; aranžovanie výkladov; organizovanie reklamných výstav; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; organizovanie reklamných veľtrhov; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); subdodávateľské služby (obchodné služby); fakturácie; vyhľadávanie sponzorov; tvorba reklamných filmov; marketing; telemarketingové služby; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; obchodné sprostredkovateľské služby (okrem sprostredkovania fúzijných a akvizičných obchodov); vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby (okrem sprostredkovania fúzijných a akvizičných obchodov); organizovanie podujatí na reklamné účely; inzertné služby; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 41 tohto zoznamu; poskytovanie informácií týkajúcich sa všetkých už uvedených služieb v triede 35 tohto zoznamu; poradenské a konzultačné služby týkajúce sa všetkých už uvedených služieb v triede 35 tohto zoznamu.
41 - Zábava; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; produkcia filmov (nie reklamných); tvorba rozhlasových a televíznych programov; poskytovanie športovísk; výchovno-zábavné klubové služby; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych výstav; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); organizovanie živých vystúpení; premietanie kinematografických filmov; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; informácie o možnostiach rekreácie; požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); prenájom štadiónov; tábory na športové sústredenia; meranie času na športových podujatiach; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; organizovanie plesov; prenájom tenisových kurtov; fotografické reportáže; fotografovanie; služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné podujatia; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; prenájom športových plôch; služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); kurzy telesného cvičenia; športová a kultúrna činnosť; organizovanie tenisových súťaží; organizovanie bedmintonových súťaží; prenájom tenisových rakiet; prenájom bedmintonových rakiet; poskytovanie informácií týkajúcich sa všetkých už uvedených služieb v triede 41 tohto zoznamu; poradenské a konzultačné služby týkajúce sa všetkých vyššie uvedených služieb v triede 41 tohto zoznamu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  BASELINE 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Labaš Martin, Mgr.; Jurovského 4, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  20.10.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.04.2016 4/2016 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.09.2016 9/2016 FG3M
 
POZ 2139-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.11.2015 200,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2139-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 20.10.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 09.11.2015 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.11.2015 Typ Platba
výsledok rešerše 30.11.2015 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 14.01.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 09.02.2016 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 16.02.2016 Typ Interné listy
všeobecný referátnik 22.02.2016 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 05.08.2016 Typ Odoslané
POZ 2139-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku