Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2139-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  237438 
(151)  Dátum zápisu  17.06.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2139-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.11.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.03.2014 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.08.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  17, 19, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  17 - Výplňové materiály z gumy alebo plastov.
19 - Plastové výplne dverí s výnimkou kovových.
37 - Utesňovanie stavieb; inštalácia okien a dverí. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.11.01, 27.05.11, 27.05.19, 29.01.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená (CMYK: 74, 29, 51, 45) 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ing. Vladislav Gašpárek - GAVA PLAST; Veterná 14, 900 44 Tomášov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  13.11.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.03.2014 3/2014 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.08.2014 8/2014 FG3M
 
POZ 2139-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.12.2013 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2139-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 13.11.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.11.2013 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 18.11.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.12.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 18.12.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 13.01.2014 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.06.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 20.03.2023 Typ Doručené
POZ 2139-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku