Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2138-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  237594 
(151)  Dátum zápisu  08.07.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2138-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.11.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.04.2014 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.09.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  41, 43, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť; organizovanie detských osláv.
43 - Stravovacie služby.
45 - Stráženie a opatrovanie detí. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  HoplaLand 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HoplaLand s.r.o.; Lazaretská 8, 811 08 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  13.11.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.04.2014 4/2014 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.09.2014 9/2014 FG3M
 
POZ 2138-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.11.2013 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2138-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 13.11.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.11.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 02.12.2013 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.12.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 03.02.2014 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 18.02.2014 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.07.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 20.03.2023 Typ Doručené
POZ 2138-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku