Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2138-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  204112 
(151)  Dátum zápisu  07.10.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  23.07.2012 
(210)  Číslo prihlášky  2138-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.07.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.07.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.01.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  13, 25, 28, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  13 - Strelné zbrane na športové účely.
25 - Športová obuv, športové odevy a pokrývky.
28 - Telocvičné a športové potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach.
35 - Reklama, propagačná činnosť, poradenská činnosť v oblasti reklamy, propagácie a pri vydávaní reklamných materiálov, vydávanie reklamných materiálov, sprostredkovanie uvedených služieb.
41 - Organizovanie športových súťaží, činnosti v oblasti telesnej kultúry, vzdelávanie v oblasti telesnej kultúry, praktický výcvik a tréningy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.18, 26.01.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  WA, s. r. o.; M. Marečka 9, 841 08 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.07.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.07.2003 07/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.01.2004 01/2004 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 01.03.2013 03/2013 ND3M
 
POZ 2138-2002
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2138-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 23.07.2002 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 23.07.2002 Typ Doručené
1b Plná moc 23.07.2002 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 12.08.2002 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.08.2002 Typ Platba
4 výsledok rešerše 23.04.2003 Typ Interné listy
5 Zoznam tovarov a služieb (SR) 14.05.2003 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 15.05.2003 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.10.2003 Typ Odoslané
8 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 19.12.2012 Typ Doručené
9 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 04.01.2013 Typ Platba
10 Výpoveď plnej moci 04.01.2013 Typ Doručené
11 všeobecný referátnik 21.01.2013 Typ Odoslané
12 dodatok k osvedčeniu OZ 25.01.2013 Typ Odoslané
POZ 2138-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 15.01.2013 Patentová a známková kancelária, Filípek Ján, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku