Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2136-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  204367 
(151)  Dátum zápisu  11.11.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  23.07.2012 
(210)  Číslo prihlášky  2136-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.07.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.08.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.02.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 07, 08, 09 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Trezory.
07 - Ručné nástroje a náradie (na motorický pohon); čistiace stroje vysokotlakové.
08 - Ručné nástroje a náradie (na ručný pohon); špachtle, stierky ako ručné náradie.
09 - Elektrické spájkovačky, nabíjačky akumulátorov, žehličky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.12 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  WETRA-XT, SR s.r.o.; Nám. A.Hlinku 36/9, 017 01 Považská Bystrica; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.07.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.08.2003 08/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.02.2004 02/2004 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.09.2012 09/2012 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.09.2012 09/2012 ND3M
 
POZ 2136-2002
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2136-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 23.07.2002 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.08.2002 Typ Platba
3 výsledok rešerše 23.04.2003 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 16.05.2003 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.12.2003 Typ Odoslané
6 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 22.03.2012 Typ Doručené
7 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.03.2012 Typ Doručené
8 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 26.03.2012 Typ Doručené
9 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.03.2012 Typ Doručené
10 všeobecný referátnik 28.03.2012 Typ Odoslané
11 vyžiadanie poplatku za obnovu 26.04.2012 Typ Odoslané
12 vyžiadanie poplatku 26.04.2012 Typ Odoslané
13 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.05.2012 Typ Platba
14 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.05.2012 Typ Platba
15 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 11.06.2012 Typ Odoslané
16 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 11.06.2012 Typ Odoslané
17 Oznámenie 17.07.2012 Typ Doručené
17a Plná moc 17.07.2012 Typ Doručené
18 Plná moc 23.07.2012 Typ Doručené
19 dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2012 Typ Odoslané
20 všeobecný referátnik 31.07.2012 Typ Odoslané
21 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 04.10.2012 Typ Doručené
22 všeobecný referátnik 09.10.2012 Typ Odoslané
23 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 17.10.2012 Typ Doručené
24 dodatok k osvedčeniu OZ 03.12.2012 Typ Odoslané
25 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 26.11.2021 Typ Doručené
POZ 2136-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.07.2012 WETRA-XT, SR s.r.o. WETRA - XT, SR, s. r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 22.11.2012 Porubčan Róbert, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku