Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2135-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  251949 
(151)  Dátum zápisu  13.03.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  13.03.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2135-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.09.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.12.2019 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.05.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  12 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  12 - Pneumatiky na motorové vozidlá; bicyklové pneumatiky; pneumatikové plášte; kryty pneumatík; motocyklové pneumatiky; priľnavé gumené záplaty na opravu duší; bicyklové duše; motocyklové duše; duše pneumatík; odkladacie batožinové siete na dopravné prostriedky; pneumatiky; plášte na kolesá vozidiel; náradie na opravu duší pneumatík; ráfiky kolies vozidiel; poťahy na sedadlá bicyklov; kryty sedadiel motocyklov; bezpečnostné pásy na sedadlá vozidiel; brzdové dielce do vozidiel; tlmiče nárazov vozidiel; nosiče lyží na automobily; hroty na pneumatiky; protišmykové čapy na pneumatiky; tuhé pneumatiky na kolesá vozidiel; pásky na protektorovanie pneumatík; pásy na pásové vozidlá; bezdušové pneumatiky na bicykle; bezdušové pneumatiky na motocykle; ventily na pneumatiky vozidiel; pneumatiky vozidiel. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.02, 26.02.05, 27.05.10, 27.05.05, 29.01.13, 29.01.06 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hankook Technology Group Co., Ltd.; 133 Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul; KR 
(740)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  30.09.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.12.2019 12/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.05.2020 05/2020 FG3M
 
POZ 2135-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2135-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 30.09.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 30.09.2019 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 02.10.2019 Typ Doručené
2a Vyjadrenie označenia 02.10.2019 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 02.10.2019 Typ Doručené
4 Doplnenie materiálov 03.10.2019 Typ Doručené
4a Plná moc 03.10.2019 Typ Doručené
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.10.2019 Typ Platba
6 výsledok rešerše 10.10.2019 Typ Interné listy
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.10.2019 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 25.10.2019 Typ Doručené
9 pokyn na zverejnenie POZ 31.10.2019 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.03.2020 Typ Odoslané
POZ 2135-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku