Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2135-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  237307 
(151)  Dátum zápisu  15.05.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2135-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.11.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.02.2014 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.07.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  12 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  12 - Bicykle; bicyklové rámy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  KELLYS SWAG 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  KELLYS BICYCLES s.r.o.; Slnečná cesta 374, 922 01 Veľké Orvište; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  13.11.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2014 2/2014 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.07.2014 7/2014 FG3M
 
POZ 2135-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.11.2013 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2135-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 13.11.2013 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 14.11.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 14.11.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.12.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 05.12.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 05.12.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.05.2014 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 18.11.2016 Typ Doručené
všeobecný referátnik 15.12.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 06.02.2017 Typ Doručené
Plná moc 06.02.2017 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 17.05.2017 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 20.03.2023 Typ Doručené
POZ 2135-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 13.12.2016 Beleščák Ladislav, Ing., BELEŠČÁK & PARTNERI, Patentová a známková kancelária
2 Zápis alebo zmena zástupcu 03.05.2017 BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku