Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2133-2021
(111)  Číslo ochrannej známky  256763 
(151)  Dátum zápisu  04.01.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  04.01.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2133-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.08.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  29.09.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  12.01.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; reklama; marketing; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri riadení podnikov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; subdodávateľské služby (obchodné služby); maloobchodné a veľkoobchodné služby s potravinami. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Royal Gastro potešenie z výnimočnej chuti 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Eaglewings, s.r.o.; Lipová 1098/3, 962 31 Sliač; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Law & Tech s.r.o.; Rooseveltova 809/22, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.08.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 29.09.2021 18/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.01.2022 1/2022 FG3M
 
POZ 2133-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.08.2021 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2133-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 18.08.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 18.08.2021 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 18.08.2021 Typ Doručené
Plná moc 18.08.2021 Typ Doručené
Plná moc 18.08.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 19.08.2021 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.08.2021 Typ Platba
výsledok rešerše 27.08.2021 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 31.08.2021 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 14.01.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 21.06.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.07.2022 Typ Odoslané
POZ 2133-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku