Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2133-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  237920 
(151)  Dátum zápisu  10.09.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2133-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.11.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.06.2014 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.11.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 36, 39, 41, 42, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy; brožúry; brožúrky; plastové bublinové fólie (na balenie); časopisy (periodiká); etikety (nie textilné); fotografie (tlačoviny); grafické zobrazenia; grafiky; kalendáre; kartón, lepenka; katalógy; papier na balenie darčekov; knihy; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; drevitá lepenka (papiernický tovar); lepiace pásky na kancelárske účely alebo pre domácnosť; leporelá; mapy; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); obrazy; papiernický tovar; tlačené periodické a neperiodické publikácie; plagáty; predmety z kartónu; prospekty; pútače z papiera alebo z lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické reprodukcie; tlačené reklamné materiály; umelecké litografie; plastové fólie na balenie; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie.
35 - Poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovarov a poskytovaní služieb; poradenstvo a manažment pre podniky; dekorácia a aranžovanie výkladov; obchodný manažment; sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov; reklama; organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; televízna reklama; reklamné agentúry; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov; ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru prostredníctvom katalógu; marketing; pomoc pri podnikaní; podnikateľské informácie; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; reklamné a inzertné služby poskytované prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete; poskytovanie reklamných informácií; poskytovanie reklamných informačných produktov; prenájom reklamných informačných a reklamných komunikačných miest; obchodné sprostredkovateľské služby; služby riadenia ľudských zdrojov; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; služby účtovníckych sústav; obchodné sprostredkovanie služieb cestovných kancelárií; obchodné sprostredkovanie služieb v oblasti balenia a doručovania tovaru; obchodné sprostredkovanie služieb v oblasti organizovania kultúrnych a spoločenských podujatí; obchodné sprostredkovanie služieb v oblasti premietania filmov; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 42 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovanie reštauračných a kaviarenských služieb; obchodné sprostredkovanie hotelierskych služieb.
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné služby týkajúce sa kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností; realitné kancelárie; správa nehnuteľností; sprostredkovanie finančných služieb; oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančný lízing; financovanie nákupov na splátky; zmenárenské služby; úverové financovanie nákupov; vydávanie kreditných kariet; finančný manažment; správa finančnej hotovosti; poistenie; oceňovanie umeleckých diel; organizovanie dobročinných zbierok.
39 - Distribúcia tovaru na dobierku; sprostredkovanie prepravy; skladovanie; prenájom skladov; prenájom garáží; prenájom automobilov; balenie tovaru; dovoz, doprava; doručovanie tovaru; preprava nábytku; prepravné služby; dočasné uskladnenie a doručovanie nábytku, zariadenia interiérového dekoračného tovaru pre dom a rodinu a súvisiacich výrobkov; sprostredkovanie autobusovej, lodnej, vzdušnej, námornej a železničnej dopravy; preprava turistov; informácie o doprave a preprave; rezervácia dopravy; rezervácia miesteniek na cestovanie; rezervácie zájazdov; sprevádzanie turistov; organizovanie výletov; organizovanie ciest; turistické prehliadky; sprostredkovanie prenájmu plavidiel, vozidiel a iných dopravných prostriedkov; služby poskytované výletnými loďami; poskytovanie pomoci pri doprave; služby dopravy a prepravy poskytované turistickými kanceláriami; služby dopravy a prepravy poskytované cestovnými kanceláriami; balenie a doručovanie darčekových a umeleckých predmetov; distribúcia umeleckých predmetov; doručovacie služby; informácie o balení a doručovaní darčekov a umeleckých predmetov; kuriérske služby.
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie kurzov, výcvikov a školení (manažérske služby); zverejňovanie textov (okrem reklamných); vydávanie textov (s výnimkou reklamných alebo náborových); vydávanie časopisov, katalógov, novín a iných periodických publikácií (s výnimkou reklamných alebo náborových); tvorba, požičiavanie a distribúcia videofilmov; prevádzkovanie kinosál; služby zábavných klubov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; prenájom videopások; zverejňovanie a vydávanie kníh, revuí a magazínov, časopisov, periodických a neperiodických publikácií (s výnimkou reklamných); pózovanie modelov výtvarným umelcom; informácie o možnostiach rozptýlenia a zábavy; požičiavanie nahraných nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov; prenájom hudobných nástrojov a hudobnej aparatúry; usporadúvanie divadelných, filmových, koncertných a iných hudobných a tanečných produkcií na kultúrne a zábavné účely; fotografická reportáž; fotografovanie; organizovanie a plánovanie večierkov; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie audiovizuálnych predstavení na kultúrne a zábavné účely.
42 - Grafické dizajnérstvo; priemyselné dizajnérstvo; navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; odborné technické poradenstvo týkajúce sa počítačov a príslušenstva k nim; štúdie technických projektov, projektová činnosť; umelecké dizajnérstvo; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov).
43 - Služby barov; rýchle občerstvenie (bufety); hotelierske služby; kaviarne; prenájom prednáškových sál; prenájom prenosných stavieb; príprava a dodávka jedla na objednávku do domu; reštaurácie; samoobslužné reštaurácie; hotely; prenájom prechodného ubytovania; rezervácia hotelov; rezervácia penziónov; rezervácia prechodného ubytovania; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); poskytovanie prechodného ubytovania a stravovania v hoteloch, penziónoch, turistických a prázdninových táboroch, ubytovniach, na farmách a v rekreačných zariadeniach. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.01.05, 01.01.10, 01.11.08, 27.05.21, 27.99.05, 26.04.04, 26.04.24, 26.04.19, 25.05.94, 27.05.24, 29.01.01, 29.01.02 
(540) Vyjadrenie