Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2131-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  204420 
(151)  Dátum zápisu  11.11.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  23.07.2012 
(210)  Číslo prihlášky  2131-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.07.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.08.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.02.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  08 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  08 - Ručné píly, najmä skracovacie píly, chvostovky s chrbtom, chvostovky so spevneným chrbtom (čapovky), píly na dyhy, píly na podlahové dosky, dierovacie píly, píly chvostovky, dierovky, korunové vrtáky, univerzálne píly, píly na masívny rez, píly na prerezávanie stromov, pílky na kov, listy pílok, lupienkové píly, skladacie píly, ťahacie píly, oblúkové píly; listy ručných píl; a ručné nástroje, najmä sekery, kladivá, hoblíky, rašple a dláta, pokosnice, píly na pokosy, pokosníky, nástroje na sústruženie dreva a nástroje na vyrezávanie z dreva. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  JACK 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  THE BLACK & DECKER CORPORATION; 701 East Joppa Road, Towson, Maryland 21286; US 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.07.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.08.2003 08/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.02.2004 02/2004 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.09.2012 09/2012 TC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.09.2012 09/2012 TC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.09.2012 09/2012 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 03.09.2012 09/2012 ND3M
7 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.07.2019 07/2019 TC3M
8 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.07.2019 07/2019 PC3M
 
POZ 2131-2002
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2131-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 23.07.2002 Typ Doručené
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 23.07.2002 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.07.2002 Typ Platba
3 odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 19.08.2002 Typ Odoslané
4 Plná moc 21.08.2002 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 23.04.2003 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 03.06.2003 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.12.2003 Typ Odoslané
8 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.03.2012 Typ Platba
9 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.03.2012 Typ Platba
10 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.03.2012 Typ Platba
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.03.2012 Typ Platba
12 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 08.03.2012 Typ Doručené
13 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.03.2012 Typ Doručené
14 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.03.2012 Typ Doručené
15 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 12.03.2012 Typ Doručené
16 Plná moc 27.04.2012 Typ Doručené
17 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 16.05.2012 Typ Odoslané
18 Doklad o zmene 28.06.2012 Typ Doručené
19 dodatok k osvedčeniu OZ 07.08.2012 Typ Odoslané
20 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 07.10.2013 Typ Doručené
21 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 23.10.2013 Typ Platba
22 druhopis dodatku k osvedčeniu 06.11.2013 Typ Odoslané
23 Žiadosť o zápis prevodu 23.03.2019 Typ Doručené
23a Doklad o prevode 23.03.2019 Typ Doručené
23b Plná moc 23.03.2019 Typ Doručené
24 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 23.03.2019 Typ Doručené
25 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.03.2019 Typ Platba
26 dodatok k osvedčeniu OZ 27.05.2019 Typ Odoslané
POZ 2131-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 16.07.2012 Irwin Industrial Tool Company A/S American Tool Companies A/S
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 16.07.2012 Newell Rubbermaid Denmark A/S Irwin Industrial Tool Company A/S
3 Prevod majiteľa 16.07.2012 Irwin Industrial Tool Company Newell Rubbermaid Denmark A/S
4 Zápis alebo zmena zástupcu 16.07.2012 Zivko Mijatovic and Partners s.r.o. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.05.2019 Irwin Industrial Tool Company Irwin Industrial Tool Company
6 Prevod majiteľa 21.05.2019 THE BLACK & DECKER CORPORATION Irwin Industrial Tool Company
7 Zápis alebo zmena zástupcu 21.05.2019 Zivko Mijatovic and Partners s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku