Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 213-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258288 
(151)  Dátum zápisu  02.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  02.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  213-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.02.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  25.05.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  28.09.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Kozmetické prípravky.
05 - Výživové doplnky.
35 - Veľkoobchodné a maloobchodné služby s kozmetickými výrobkami; online veľkoobchodné a maloobchodné služby s kozmetickými výrobkami; veľkoobchodné a maloobchodné služby s výživovými doplnkami; online veľkoobchodné a maloobchodné služby s výživovými doplnkami; veľkoobchodné a maloobchodné služby s trvanlivými potravinami; online veľkoobchodné a maloobchodné služby s trvanlivými potravinami. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.03.01, 27.05.09, 27.05.02, 27.05.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TUTTI, s.r.o.; Mládežnícka 330/22, 017 01 Považská Bystrica 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Kapa Beta, s. r. o.; Slovenského národného povst 365/76, Nová Dubnica 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  02.02.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.05.2022 10/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 28.09.2022 18/2022 FG3M
 
POZ 213-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.02.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 213-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 02.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 02.02.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 02.02.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 02.02.2022 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.02.2022 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.04.2022 Typ Odoslané
výsledok rešerše 13.04.2022 Typ Interné listy
Odpoveď na správu úradu 14.04.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 213-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku