Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 213-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  231683 
(151)  Dátum zápisu  13.02.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  213-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.02.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.11.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.04.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektrické a elektronické komunikačné a telekomunikačné zariadenia a nástroje; komunikačné a telekomunikačné zariadenia a nástroje; elektrické a elektronické zariadenia a nástroje na spracovanie, prihlasovanie, uchovávanie, prenos, obnovu alebo príjem údajov; zariadenia a nástroje na zaznamenávanie, prenos, zosilňovanie alebo reprodukciu zvuku, obrazov, informácií alebo kódovaných údajov; kamery; fotografické zariadenia, nástroje a prístroje; zariadenia, nástroje a prístroje na spracovanie obrazov; televízne a rádiové zariadenia a nástroje; vysielače a prijímače telekomunikačného, rádiového a televízneho vysielania; zariadenia na zabezpečenie prístupu k vysielaným alebo prenášaným programom; hologramy; počítače; periférne vybavenie počítačov; programované elektronické obvody na prenos údajov; počítačové programy; počítačový softvér; disky, pásky a drôty, pričom všetky sú magnetické nosiče údajov; čisté a už nahrané magnetické karty; karty s dátami; pamäťové karty; smart karty; karty obsahujúce mikroprocesory; karty s integrovanými obvodmi; elektronické identifikačné karty; telefónne karty; telefónne kreditné karty; kreditné a debetné karty, ako sú magnetické zakódované karty a karty obsahujúce čip s integrovaným obvodom (elektronické karty); karty na elektronické hry určené na použitie s telefónmi; CD-ROM; magnetické, digitálne a optické prenášače údajov; magnetické, digitálne a optické médiá na zaznamenávanie a uchovávanie údajov (čisté a už nahrané); počítačový softvér z internetu; elektronické publikácie (ktoré možno stiahnuť) poskytované online z počítačových databáz alebo internetu; počítačový softvér a telekomunikačné zariadenia (vrátane modemov) umožňujúce pripojenie k databázam, lokálnym počítačovým sieťam a internetu; počítačový softvér umožňujúci telekonferenciu, videokonferenciu a videotelefónne služby; počítačový softvér umožňujúci vyhľadávanie a obnovu údajov; počítačový softvér na prístup k databázam, telekomunikačným službám, počítačovým sieťam a elektronickým tabuľkám; softvér na počítačové hry; digitálna hudba (ktorú možno stiahnuť) poskytovaná z počítačovej databázy alebo internetu; digitálna hudba (ktorú možno stiahnuť) poskytovaná z internetových webových stránok vo formáte MP3; zariadenia na prehrávanie hudby získanej z internetu; MP3 prehrávače; fotografie, obrázky, grafiky, zvukové byty, filmy, videá a audiovizuálne programy (ktoré možno stiahnuť) poskytované online alebo z počítačových databáz alebo internetu alebo internetových stránok; diaľkové monitorovacie zariadenia a nástroje; počítačový softvér na použitie v diaľkovom monitorovaní; satelitné vysielače a prijímače; telekomunikačné a vysielacie satelity; rádiotelefónne vysielače a telefónne stožiare; elektrické drôty a káble; optické káble; odporové káble; telekomunikačné systémy a inštalácie; terminály na telefónne siete; telefónne ústredne; zariadenia na prijímanie, uchovanie, premenu a spracovanie telekomunikačných signálov; telefónne zariadenia; prístroje pre pevné, prenosné, mobilné, hands-free telefóny alebo telefóny aktivovateľné zvukom; multimediálne terminály; interaktívne terminály na zobrazenie a objednanie tovarov a služieb; pager, rádiopager a rádiotelefónne zariadenia a nástroje; telefóny, mobilné telefóny a telefónne príručné zariadenia; faksimile prístroje; príslušenstvo k telefónom a príručným telefónnym zariadeniam; adaptéry, ktoré sa používajú s telefónmi; nabíjačky batérií, ktoré sa používajú s telefónmi; stolové alebo do auta zabudovateľné jednotky obsahujúce reproduktory umožňujúce používanie príručných telefónnych zariadení bez použitia rúk; držiaky príručných telefónov zabudovateľné do auta; tašky a kufríky špeciálne upravené na držanie alebo prenášanie prenosných telefónov a telefónneho vybavenia a príslušenstva; osobné počítačové organizéry; antény; batérie; mikroprocesory; klávesnice; modemy; kalkulačky; obrazovky; elektronické globálne systémy určujúce polohu; elektronické navigačné, sledovacie a polohu určujúce zariadenia a nástroje; zariadenia a nástroje na monitoring (iný ako monitoring typu in vivo); rádiozariadenia a nástroje; elektrické ovládacie, testovacie zariadenia (iné ako testovanie typu in vivo), signalizačné, kontrolné (dohliadacie) a vyučovacie zariadenia a nástroje; optické a elektrooptické zariadenia a nástroje; videofilmy; audiovizuálne zariadenia a prístroje; prístroje a zariadenia na elektronické hry fungujúce po pripojení na externú obrazovku alebo monitor; elektrické a elektronické príslušenstvo a periférne vybavenie určené a prispôsobené na používanie s počítačmi, audiovizuálnymi zariadeniami a vybavením a zariadeniami pre elektronické hry fungujúcimi po pripojení na externú obrazovku alebo monitor; časti a súčasti pre všetky predchádzajúce tovary.
35 - Reklama; obchodná propagácia; obchodný manažment; obchodná správa; organizácia a manažment systémov obchodných stimulov a vernostných stimulov; obchodné informačné služby; administratívne spracovanie a organizácia poštovej objednávkovej služby; usporiadanie prezentácií firiem; služby obchodného výskumu a prieskumu; služby obchodných prognóz; poskytovanie obchodných, administratívnych a sekretárskych služieb; usporadúvanie a vedenie výstav na obchodné účely; zhromažďovanie v prospech iných rôznych tovarov (okrem ich dopravy) umožňujúc zákazníkom pohodlné prezeranie a kúpu týchto tovarov; všetky uvedené činnosti poskytované online z počítačovej databázy alebo prostredníctvom internetu alebo inými prostriedkami; zhromažďovanie v prospech iných rôznych telekomunikačných, počítačových, elektronických a elektrických tovarov, súčiastok, vybavenia a príslušenstva pre uvedené tovary, dátových kariet, bezpečnostných zariadení a vybavenia, odevov, obuvi, pokrývok hlavy, doplnkov, textílií, domácej bielizne, batožiny a tašiek, tlačených materiálov a papiernických výrobkov, darčekových predmetov, hračiek, hier a športového vybavenia, šperkov, časomerných prístrojov, vybavenia a náradia do domácnosti, nábytku a bytového zariadenia, kozmetiky a výrobkov osobnej starostlivosti, všeobecných farmaceutických produktov, čistiacich výrobkov, zdravotníckych výrobkov, potravín a potravinárskych výrobkov na ľudskú spotrebu, nápojov, umožňujúc zákazníkom pohodlné prezeranie a kúpu týchto tovarov; aukcie na internete; obchodné administratívne služby za účelom spracovania internetového predaja; reklamné služby na účely propagácie e-obchodu; poskytovanie informácií a poradenstva v oblasti obchodných dodávok a propagácie komodít (mimo dopravy a prepravy) a v oblasti výberu a vystavovania tovarov; poskytovanie informácií a poradenstva potenciálnym kupujúcim v oblasti nákupu komodít a tovarov; kompilácia a prepis dát; kompilácia reklám za účelom použitia ako webových stránok na internete; kompilácia adresárov za účelom publikovania na internete; poskytovanie priestoru na webstránkach pre reklamy tovarov a služieb; databázové služby (s výnimkou poskytovania prístupu k počítačovým databázam) a služby spracovania dát; odkazovacie telefónne služby a služby spracovania telefónnych správ; služby riadenia dát a elektronickej inventarizácie; služby porovnávania automobilových cien; informačné a poradenské služby vzťahujúce sa na všetky uvedené služby a poskytované online z počítačovej databázy alebo cez internet.
36 - Poistenie; finančné služby; peňažné služby; poistenie a financovanie telekomunikačných zariadení, systémov a inštalácií; poskytovanie zariadení a služieb pre kreditné karty; poskytovanie služieb elektronického prevodu finančných prostriedkov a zariadení pre online transakcie; bankové služby; služby riadenia investícií a finančných prostriedkov; správa finančných prostriedkov a investícií; automatizované finančné služby; poskytovanie služieb online oceňovania; realitné služby; správa nehnuteľností a informácie a poradenstvo s tým súvisiace; poskytovanie finančných informácií; kótovanie na burze cenných papierov; informačné služby týkajúce sa akcií a podielov; maklérske služby v oblasti akcií a dlhopisov; aktivity získavania finančných prostriedkov; charitatívne zbierky, organizovanie zbierok a organizovanie aktivít na získavanie finančných prostriedkov; finančný sponzoring; diskontné služby; informačné a poradenské služby týkajúce sa poistenia, finančných záležitostí, peňažných záležitostí, domáceho a internetového bankovníctva, informácií o akciách a podieloch, maklérskych služieb v oblasti akcií a dlhopisov, poskytované online z počítačovej databázy alebo internetu; lízing zariadení, nástrojov, inštalácií alebo komponentov na použitie pri poskytovaní služieb uvedených v triede 38.
37 - Inštalácia, údržba a oprava telekomunikačných zariadení a systémov, telefónov, mobilných telefónov a príručných telefónnych zariadení, pagerov, rádiopagerov, rádiotelefónnych zariadení, počítačov a osobných organizérov, počítačového hardvéru, satelitných vysielačov a prijímačov; informačné, poradenské a konzultačné služby týkajúce sa všetkého uvedeného, poskytované online formou z počítačovej databázy alebo z internetu alebo inými prostriedkami; informačné a poradenské služby týkajúce sa domácich konštrukcií, údržby a opráv, pričom všetky sú poskytované prostredníctvom telekomunikačného spojenia; informácie a poradenské služby týkajúce sa údržby a opravy vozidiel, pričom všetky sú poskytované prostredníctvom telekomunikačného spojenia; informačné služby týkajúce sa opráv alebo inštalácií, poskytované online z počítačovej databázy alebo z internetu.
38 - Telekomunikačné služby; komunikačné služby; zber a prenos správ telefónom, mobilným telefónom, faxom, teletextom, rádiopaginovacie služby, služby presmerovania hovoru, hlasovej odkazovej služby, adresárov a služby elektronickej pošty; prenos, dodanie a príjem zvuku, dát, obrazov, hudby a informácií; služby doručovania elektronických správ; online informačné služby súvisiace s telekomunikáciami; služby výmeny údajov; prenos údajov telekomunikáciami; služby satelitnej komunikácie; vysielacie služby; vysielanie alebo prenos rádiových alebo televíznych programov a filmov, teleshoppingových a webshoppingových programov; služby videotextu, teletextu a prehliadania dát; vysielanie a dodanie multimediálneho obsahu cez elektronické komunikačné siete; služby prenosu videospráv; služby videokonferencií; služby videotelefónu; telekomunikačný prenos informácií (vrátane webových stránok), počítačových programov a akýchkoľvek iných dát; poskytovanie používateľského prístupu na internet; poskytovanie telekomunikačných pripojení alebo linkov na internet alebo k databázam; poskytovanie a vedenie elektronických konferencií, diskusných skupín a diskusných miestností; poskytovanie prístupu na webové stránky s digitálnou hudbou na internete; poskytovanie prístupu na webové stránky s MP3 obsahom na internete; dodanie digitálnej hudby prostredníctvom telekomunikácií; poskytovanie prístupu k telekomunikačným infraštruktúram iným operátorom; služby telekomunikačného prístupu; prenos správ a obrazov pomocou výpočtovej techniky; komunikácia cez počítač; služby spravodajskej agentúry; prenos správ a informácií o súčasnom dianí; nájom alebo zapožičanie zariadení, nástrojov, inštalácií alebo komponentov na použitie pri poskytovaní uvedených služieb; služby telefonických centier; poskytovanie online prístupu k výstavám a výstavníckym službám; technické poradenstvo a konzultačné služby v oblasti telekomunikácií; poskytovanie prístupu k elektronickej online sieti na obnovu informácií; nájom prístupového času k počítačovej databáze; nájom prístupového času k počítačovému vestníku a nástenkám a počítačovým sieťam; služby poskytovateľa internetových služieb (ISP); poradenské, informačné a konzultačné služby súvisiace s uvedeným.
39 - Zhromažďovanie, uskladnenie a dodávka tovarov; zabezpečenie a realizácia poštovej zásielkovej objednávkovej služby; obaľovanie a balenie tovarov; zabezpečenie dopravy a cestovania; služby cestovnej rezervácie; poradenské a informačné služby spojené s cestovaním a dopravou; zabezpečenie dopravy a s tým súvisiacich informácií, všetko poskytované online z počítačovej databázy alebo z internetu; zabezpečenie poskytovania nájmu, nákupu a parkovania vozidiel, vrátane rezervácií prostredníctvom telekomunikačného spojenia; služby nájmu vozidiel; informačné služby týkajúce sa automobilovej dopravy poskytované prostredníctvom telekomunikácií; služby dopravných informácií; poskytovanie poradenstva a informácií týkajúcich sa všetkých uvedených služieb.
41 - Vzdelávacie a školiace služby; zábavné služby; športové a kultúrne aktivity; informácie týkajúce sa vzdelávania, zábavy, športových a kultúrnych podujatí poskytované online z počítačovej databázy alebo internetu alebo inými prostriedkami; služby elektronických hier poskytované z počítačovej databázy alebo prostredníctvom internetu; nájom video- a audioobsahu; služby rádiovej a televíznej zábavy; produkcia filmov, rádiových a televíznych programov a teleshoppingových alebo webshoppingových programov; organizovanie hier a súťaží (nie na reklamné a propagačné účely); poskytovanie online elektronických publikácií; online publikácia elektronických kníh a časopisov; publikácia textov v elektronickom formáte alebo inak; publikačné a produkčné služby pre zvukové a/alebo vizuálne médiá; výstavnícke služby (nie na reklamné a propagačné účely); zabezpečovanie a vedenie konferencií, seminárov, sympózií, výučby, workshopov, kurzov, zjazdov a výstav; interaktívna a dištančná výučba alebo školenia alebo lekcie poskytované online prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo počítačovej siete alebo poskytované inými prostriedkami; prekladateľské služby; služby umeleckej galérie poskytované online prostredníctvom telekomunikačného spojenia; herné služby; klubové služby; služby rezervácie a objednávania lístkov na zábavné, športové a kultúrne podujatia; služby elektronickej knižnice poskytujúce elektronické informácie (vrátane archivácie informácií) vo forme elektronických textov, audio- a/alebo videoinformácií a dát, hier a zábavy; poskytovanie digitálnej hudby (ktorú nemožno stiahnuť) z internetu; poskytovanie digitálnej hudby (ktorú nemožno stiahnuť) z webových internetových stránok s MP3 obsahom; poskytovanie fotografií, obrazov, grafík, zvukových bytov, filmov, videí a audiovizuálnych programov (ktoré nemožno stiahnuť) online alebo z počítačových databáz alebo internetu alebo internetových webových stránok; fotografické služby; strihanie správ a najnovších udalostí a informačné služby s tým súvisiace; poskytovanie informácií a poradenstva týkajúceho sa všetkých uvedených služieb.
42 - Vedecké a technologické služby a výskum a s tým súvisiace projektovanie; služby laboratórneho výskumu; manažment výskumných, projektových a vývojových projektov; produktový výskum, projektovanie a vývoj; technický výskum; výskumné, projektové a vývojové služby týkajúce sa počítačov, počítačových programov, počítačových systémov, riešení počítačových softvérových aplikácií, systémov na spracovanie dát, manažmentu dát, automatizovaných systémov na spracovanie informácií, komunikačných služieb, komunikačných riešení, komunikačných aplikácií, komunikačných systémov a sieťových rozhraní a poskytovanie technických konzultácií, informácií a poradenstva týkajúceho sa uvedeného; technické testovanie; priemyselné testovanie; príprava technických správ a štúdií; aktualizácia a projektovanie počítačového hardvéru; údržba, aktualizácia a projektovanie počítačového firmvéru, počítačového softvéru a počítačových programov; služby počítačového programovania; poskytovanie informácií v súvislosti s počítačmi a počítačovými sieťovými zariadeniami; technické poradenstvo a konzultačné služby v oblasti informačných technológií; projektovanie a vývoj počítačových systémov a telekomunikačných systémov a vybavenia; služby počítačového manažmentu; služby podpory počítačových sietí, telekomunikačne siete a siete na prenos dát; počítačové programovanie online; nájom počítačov; projektovanie, kreslenie a písanie na objednávku, všetko na účely kompilácie webových stránok na internete; služby virtuálneho a interaktívneho vytvárania obrazov; služby databáz, intranetov a webových stránok (pre zákazníkov); hosting webových stránok iných; inštalácia a údržba počítačového softvéru; služby webových stránok, webových podstránok a portálov na zadávanie textu, obrazov a hudby poskytovaných buď prostredníctvom počítačov alebo mobilných telefónov (pre zákazníkov); poskytovanie informačných a poradenských služieb online z počítačovej databázy alebo cez internet; predpoveď počasia; služby informácií o počasí; služby interiérového dizajnéra; poskytovanie internetových vyhľadávačov; služby programovania správ pre vysielanie na internete; poskytovanie informácií a poradenstva v oblasti environmentálneho povedomia a ochrany životného prostredia; informačné a poradenské služby týkajúce sa všetkých uvedených služieb.
44 - Monitoring, konzultačné, informačné a poradenské služby zdravotnej starostlivosti, zdravotného stavu a zdravia; lekárska pomoc a zdravotné asistenčné služby; pohotovostné monitorovanie a asistenčné služby v oblasti lekárskej a zdravotníckej starostlivosti; informačné a poradenské služby v lekárenskej oblasti; informačné a poradenské služby vo veterinárnej oblasti a starostlivosť o domáce zvieratá; konzultačné, informačné a poradenské služby v oblasti krásy; záhradné projektovanie a informačné a poradenské služby o záhradkárstve; informácie a poradenstvo týkajúce sa výživy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.05, 26.04.19, 26.04.24, 27.05.24, 27.05.25, 25.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  čierna, biela, oranžová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Orange Brand Services Limited; 3 More London Riverside, Londýn SE1 2AQ; GB 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ružička Csekes s. r. o.; Vysoká 2/B, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  14.02.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.02.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.11.2011 11/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.04.2012 04/2012 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.04.2013 04/2013 TC3M
4 Zaniknuté ochranné známky 13.10.2021 19/2021 MA3M
 
POZ 213-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 213-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 14.02.2011 Typ Doručené
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 14.02.2011 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 14.02.2011 Typ Doručené
1c Plná moc 14.02.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.03.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 20.05.2011 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.07.2011 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 16.09.2011 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 23.09.2011 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.02.2012 Typ Odoslané
8 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.12.2012 Typ Doručené
8a Doklad o zmene 17.12.2012 Typ Doručené
8b Plná moc 17.12.2012 Typ Doručené
9 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.02.2013 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 05.03.2013 Typ Odoslané
11 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 22.06.2020 Typ Doručené
POZ 213-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 26.02.2013 Orange Brand Services Limited Orange Brand Services Limited
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku