Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2114-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2114-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.08.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  37, 39, 40, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  37 - Čistenie ciest; čistenie exteriérov budov; čistenie interiérov budov; kotly (čistenie a opravy -); čistenie šatstva; čistenie vozidiel; čistenie okien; čistenie separátorov benzínu, oleja a tukov; čistenie malých domových čistiarní; čistenie rúr a kanálov; čistenie kesónov; priemyselné čistenie; prenájom čistiacich strojov; chemické čistenie; stavebná konštrukcia/výroba; oprava; inštalačné/zriaďovacie služby; zriadenie a oprava ekologických zariadení, najmä skládok, čističiek, spaľovní a kanalizačných zariadení, ako aj zariadení na úpravu skla.
39 - Zbieranie, transport a skladovanie odpadových látok, zvyškov a recyklačných látok; transport a skladovanie odpadu; odvoz domáceho a priemyselného odpadu, vrátane špeciálnych odpadových látok; odvádzanie priemyselných odpadových vôd; odvoz fekálií; odvoz olejov a látok obsahujúcich oleje; odvoz ekologicky nebezpečných tekutín a odvoz ekologicky nebezpečných pevných látok; dodávanie a rozdeľovanie elektrickej energie, plynu alebo vody; voda (zásobovanie -); preprava, balenie a uskladnenie tovarov; prenájom skladovacích, odpadových kontajnerov a kontajnerov na zvyšky.
40 - Odpad (spracovanie -); dekontaminácia nebezpečných odpadov; triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu; recyklácia odpadu; likvidácia odpadu; spätné získavanie hodnotných látok; ošetrovanie odpadu pomocou chemických, biologických, fyzikálnych a tepelných procesov; likvidácia toaletných kabín, toaletných vozíkov a kontajnerov, ako aj odpadových kontajnerov; spaľovanie a likvidácia odpadu; čistenie vzduchu; úprava a spracovanie materiálov; úprava vody; ošetrovanie odpadových vôd; produkcia elektrickej energie; prevádzkovanie ekologicko-technických zariadení, najmä skládok, čističiek, spaľovní a kanalizačných zariadení; pieskovanie.
42 - Poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia; zisťovanie škodlivých koncentrácií; zisťovanie emisií; overovanie neškodnosti voči životnému prostrediu; technické poradenské služby; architektonické poradenstvo; stavebná projekcia; technické projektové štúdie; architektúra; staviteľské služby, najmä technická príprava stavebných projektov; expertízy (inžinierské práce); poradenská služba SED (spracovania elektronických dát); služby biológa, chemika a fyzika; technické a stavebné plánovanie zariadení na likvidáciu a ošetrovanie odpadu; vývoj, plánovanie, projektovanie, realizácia a poradenstvo pri schvaľovacích konaniach zariadení, prístrojov a procesov na chemické, fyzikálne, tepelné, biologické ošetrovanie, ako aj spracovanie a/alebo deponáciu vody, odpadových vôd, odpadu a starého tovaru; realizácia chemických, analytických a toxikologických vyšetrení všetkých druhov; analýza a posudzovanie pôdy, vody, plynov a odpadu; ekologické poradenstvo, plánovanie a vývoj ekologických procesov a zariadení, najmä v oblasti ekologickej hygieny, zásoby energie; projektovanie ekologických technických zariadení, najmä skládok, čističiek, spaľovní a kanalizačných zariadení. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  REMONDIS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  REMONDIS Assets & Services GmbH & Co. KG; Brunnenstr. 138, D-44536 Lünen; DE 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Petr Holý, advokát ČAK 09947; Místecká 567, 159 00 Praha; CZ 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2114-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2114-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 16.08.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 16.08.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 16.08.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 16.08.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 17.08.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.08.2021 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.09.2021 Typ Odoslané
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 19.11.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 19.11.2021 Typ Doručené
7 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 22.11.2021 Typ Odoslané
POZ 2114-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku