Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2114-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2114-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.09.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 32, 35, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Minerálne vody na veterinárne použitie.
32 - Minerálne vody (nápoje) pre zvieratá; stolové vody pre zvieratá; pramenitá voda pre zvieratá.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s minerálnymi vodami a stolovými vodami pre zvieratá.
39 - Balenie minerálnych vôd; dovoz; doprava. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Aqua Ferra for all animals 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MAHAJANA s.r.o.; Obchodná 443/8, 040 11 Košice 11; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Dolanská Elena, RNDr., Patentová a známková kancelária; Radlinského 9, 811 07 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2114-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2114-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 26.09.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 01.10.2019 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 16.10.2019 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.10.2019 Typ Platba
5 výsledok rešerše 08.11.2019 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.11.2019 Typ Odoslané
POZ 2114-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku