Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2114-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  252377 
(151)  Dátum zápisu  18.05.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  18.05.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2114-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.09.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.02.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.07.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 32, 35, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Minerálne vody na veterinárne použitie.
32 - Minerálne vody (nápoje) pre zvieratá; stolové vody pre zvieratá; pramenitá voda pre zvieratá.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s minerálnymi vodami a stolovými vodami pre zvieratá.
39 - Balenie minerálnych vôd; dovoz; doprava. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Aqua Ferra for all animals 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MAHAJANA s.r.o.; Obchodná 443/8, 040 11 Košice 11; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Dolanská Elena, RNDr., Patentová a známková kancelária; Radlinského 9, 811 07 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  26.09.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2020 02/2020 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.07.2020 07/2020 FG3M
 
POZ 2114-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2114-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 26.09.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 01.10.2019 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 16.10.2019 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.10.2019 Typ Platba
5 výsledok rešerše 08.11.2019 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.11.2019 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 15.01.2020 Typ Doručené
7a Plná moc 15.01.2020 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ 17.01.2020 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.05.2020 Typ Odoslané
POZ 2114-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku