Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2108-2016
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2108-2016 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.09.2016 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 18, 20, 24, 25, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Oceľové písmená; oceľové pierka; dávkovače lepiacej pásky; (kancelárske potreby); pečiatky (s adresnými údajmi); strojčeky na tlačenie adresy; papier*; plagáty; reklamné tabule z papiera; kartónu alebo lepenky; frankovacie stroje na kancelárske použitie; kancelárske štipce; spony na perá; zošívačky (kancelárske potreby); albumy; obrazy; tlače (rytiny); pásky (prstence) na cigary orezávacie strojčeky na ceruzky (elektrické aj neelektrické); knižné zarážky; opierky na ruky pre maliarov; vodové farby (akvarely); architektonické modely; spisové obaly (papiernický tovar); bridlicové tabuľky; bridlice (na kreslenie); strieborný papier; modelovacia hlina; aritmetické tabuľky; rytiny; umelecké litografie; obrazy (maľby) zarámované; alebo nezarámované; ceruzky; noviny; periodiká; atlasy; zoraďovače, šanóny (na voľné listy); gumené pásky na kancelárske použitie; podložky pod pivové poháre; lístky; biologické vzorky na mikroskopické pozorovanie (učebné pomôcky); tlačiarenské štočky; skicáre; útržkové bloky; cievky s páskami do písacích; strojov; držiaky na písacie potreby; brožúry; výšivkové vzory; pripináčiky; navlhčovacie hubky; (kancelárske potreby); maliarske štetce; pijavý papier; pečate; pečatidlá; napustené pečiatkovacie; podušky; pečatné vosky; kancelárske pečatné stroje; materiály na pečatenie; zošity; zásuvky na rozdeľovanie a; počítanie mincí; vzory na kopírovanie; priesvitný papier (pauzovací); pauzovacie plátno; náprstky na ochranu pred; zranením; typy tlačové písmo; kopírovací uhľový papier papier do záznamových; zariadení; poznámkové zošity; uholníky, príložníky; mapy; vyučovacie pomôcky okrem; prístrojov a zariadení; kartotékové lístky; hárky papiera; kartón*, lepenka*; lepenkové škatule na klobúky; dierovacie karty do žakárových strojov; tuby z kartónu; katalógy; kovové príchytky na kartotečné lístky; spevníky; ružence; sádzacie rámy (polygrafia); obaly na doklady; maliarske stojany; číslice (tlačiarenské typy); tuš; chromolitografy (polygrafia); chromolitografy (polygrafia) modelovacie vosky okrem; dentálnych; zoraďovače (kancelárske; potreby); kancelárske dierkovače; toaletný papier; knihy; rysovacie kružidlá; tlačiarenské typy (písmená a číslice); písmená (tlačiarenské typy); tlačiarenské ručné sádzadlá; zásuvky na spisy; papierové kornúty; korekčné laky (kancelárske potreby); korekčné tuše (heliografia); tuhy do ceruziek (náplne) histologické rezy (učebné pomôcky); rysovacie krividiá; obaly (papiernický tovar); krieda na písanie; litografická krieda; krajčírska krieda; držiaky na kriedu; násady na ceruzky; papierové obaly na mliečne; výrobky; kancelárske štipce; valce do písacích strojov; obtlačky; grafické vzory (tlačoviny); mramorovacie hrebene; (pomôcky pre výtvarníkov); rysovacie dosky; rysovacie potreby; rysovacie nástroje; diagramy; obálky (papiernický tovar); kopírovacie zariadenia; leptané štočky; baliaci papier; hroty pieri; písacie stroje (elektrické aj neelektrické); puzdrá na perá, perečníky hroty písacích pier zo zlata pomôcky na vymazávanie; písacie potreby; emblémy (papierové pečate); šablóny na vymazávanie; gumy na gumovanie; papier do elektrokardiografov; dierovačky (kancelárske; potreby); atramenty*; farbiace pásky; kalamáre; obálkovacie stroje do kancelárií; fotografie (tlačoviny); pijaky; pečiatky; knihárske textílie; rysovacie súpravy; účtovné knihy; zoznamy; figuríny z papierovej drviny; filtračný papier; filtračné materiály (papier); tlačivá (formuláre); kancelárske potreby okrem; nábytku; uhoľ na umelecké kreslenie; šablóny (kancelárske; potreby); tlačiarenské sadzobnice; galvanotypy (polygrafia); geografické mapy; zemské glóbusy; mištičky na vodové farby; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; škrabky na kancelárske; použitie; rytecké dosky; hektografy; časové rozvrhy (tlačoviny) navlhčovadlá (kancelárske potreby); pohľadnice; tlačoviny; ručné etiketovacie prístroje; podklady na tlačenie, nie; textilné; prenosné tlačiarničky; (kancelárske potreby); tlačené publikácie; príručky; listový papier; ťažidlo na papiere; kopírovacie ihly na rysovanie; alebo kreslenie; rysovacie perá; stolové prestieranie z papiera; litografie; litografické dosky; brožované knihy; svietivý papier; papierová drvina; paragóny; značkovacia krieda; modelovacie plastové hmoty; modelovacie hmoty; modelovacie pasty; papierové vreckovky; farbiace plátna do rozmnožovacích strojov; papierové obrusy; školské tabule; kancelárske sponky; paginovačky; olejotlače; záložky do kníh; papierové pečate; palety pre maliarov; pantografy (rysovacie potreby); papiernický tovar; pergamenový papier; pastelky; krajčírske strihy; puzdrá na šablóny; maliarske valčeky pre; domácnosť; maliarske plátna; škatule s farbami (školské pomôcky); baliace plastové fólie; zariadenia na paspartovanie; fotografií; stojany na fotografie; zinkografické štočky; nákresy; dosky na spisy; plniace perá; šablóny na kreslenie a maľovanie; rozmnožovacie blany; portréty; papierové ozdobné kvetináče; rozmnožovacie stroje a prístroje; papierové pásky a štítky na zaznamenávanie počítačových programov; prospekty; papier na rádiogramy; rysovacie pravítka; tlačové reglety; knihárske potreby; väzby na knihy; knihárske plátno; knihárske nite; farbiace plátna do kopírovacích strojov; perá (kancelárske potreby); časopisy (periodiká); papierové pásky; pásky do písacích strojov; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; podušky na pečiatky; školské potreby (papiernický; tovar); záložky do kníh; blahoprajné pohľadnice; mastenec (krajčírska krieda); guľôčky do guľôčkových pier; papierové podložky na stôl; (anglické prestieranie); podložky na písanie; klávesy písacích strojov; stojany na pečiatky; puzdrá na pečiatky; poštové známky; stojany na pečiatky; priesvitky (papiernický tovar); etiketovacie kliešte; glutín (kancelárske lepidlo alebo lepidlo pre domácnosť); lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; lepiace pásky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; adresné štítky do adresovacích strojov; ročenky; kalendáre; škrobové lepidlá pre domácnosť a na kancelárske použitie; štetce; samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; gumičky (kancelárske potreby); papierové podbradníky; drevitá lepenka (papiernický; tovar); drevitý papier; lepenkové alebo papierové; škatule; stojany na perá a ceruzky; lepenkové alebo papierové; obaly na fľaše; papierové podložky pod; poháre; oznámenia (papiernický; tovar); plastové bublinové fólie (na balenie); papierové zástavy; skartovačky (kancelárske potreby); fólie z regenerovanej celulózy na balenie; skrine na spisy (kancelárske potreby); lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; nože na papier (kancelárske; potreby); papierové alebo plastové; vrecká na odpadky; strúhadlá na ceruzky (elektrické aj neelektrické) odličovacie papierové; obrúsky; papierové servítky; papierové obrúsky; (prestieranie); uholníky na rysovanie; príložníky na rysovanie; násadky na perá; písacie súpravy (papiernický tovar); kalamáre; obaly na súpravy písacích; potrieb; grafické znaky; lepenkové alebo papierové; obaly na fľaše; pútače z papiera alebo; lepenky; papierové utierky; papierové utierky na tvár; etikety okrem textilných; rydlá (rycie ihly); viskózové fólie na balenie; lepiace gumy na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; pogumované plátno pre; papiernictvo; vyzina (želatína) na kancelárske použitie a pre domácnosť; vrecká do mikrovlnných rúr; papierové filtre na kávu; paletizačné plastové fólie (priľnavé, naťahovacie); pásky do počítačových; tlačiarní; papierové alebo kartónové; vývesné tabule; samolepky (papiernický tovar); knihárske stroje a prístroje; (kancelárske potreby); komiksy; kopírovací papier; (papiernický tovar); puzdrá na šekové knižky; atramentové tyčinky; kamenné kalamáre (nádobky na atrament); hudobné blahoželania; (pohľadnice); obežníky; škrobové obalové materiály; parafínový papier; puzdrá na pasy; kaligrafické štetce; písacie nástroje; papier do skríň (parfumovaný alebo neparfumovaný); prístroje na tlačenie na kreditné karty nie elektrické; laminovačky na dokumenty (kancelárske potreby); papier xuan (na čínsku kaligrafiu a čínske maľby); zotierače tabúľ; tabule na zapichovanie; oznamov; ukazovadlá, nie elektrické; ozdobné papierové mašle formy na modelovacie hliny (pomôcky pre výtvarníkov); sponky na bankovky; nákupné karty (nie na hranie); papierové alebo plastové absorpčné hárky alebo fólie na balenie potravín; papierové alebo plastové hárky alebo fólie regulujúce vlhkosť na balenie potravín; korekčné pásky (kancelárske; pomôcky); maliarske palety; značkovacie perá; (papiernický tovar); letáky; obálky na dokumenty; (papiernický tovar); držiaky stránok otvorenej; knihy; polymérová modelovacia; hmota; pečiatky na znehodnocovanie známok; papierové alebo lepenkové; baliace materiály (výplňové tlmiace); papierové alebo lepenkové; vypchávkové materiály; bankovky; značkovací kriedový sprej; tlačené poukážky; ryžový papier*.
18 - Horolezecké palice; alpinistické palice; zvieracie kože; surové kože; krúžky na dáždniky; kostry jazdeckých sediel; kožené vôdzky; úpony na upevnenie sediel; rebrá dáždnikov a slnečníkov; zlatokopecké blany; črevá na údeniny; peňaženky; uzdy (konský postroj); kožené súčasti vojenského; výstroja obaly na hudobné nástroje; palice na dáždniky; vychádzkové palice; vychádzkové palice so; sedadlom zubadlá (postroje pre zvieratá) kostry dáždnikov a slnečníkov; poľovnícke tašky (torby); školské tašky (aktovky); puzdrá na navštívenky; kožené lepenky; kožené škatule na klobúky; konské chomúty; prikrývky na kone; kozinka; náhubky; cestovné kufre; obojky pre zvieratá*; kožené šnúrky; vypracované kože; remienky (časť konského; postroja); kožené remene (sedlárske výrobky); remienky na korčule; kožené remienky; kožené krupóny; koža (surovina alebo polotovar); kožené nite; kožené ozdoby na nábytok; imitácie kože; dáždniky; tašky na nosenie detí; gumené časti strmeňov; strmeňové remene; tašky na náradie (prázdne); biče; chlebníky; obaly na dáždniky; kožené puzdrá na pružiny; nákolenníky pre kone; oblečenie pre zvieratá; postroje pre zvieratá; klapky na oči (konský postroj); pobočnice (konský postroj); plecniaky; ohlávky; rukoväte vychádzkových; palíc; korbáče (biče); kožené podbradníky; moleskin (imitácia kože); kabelkové rámy; slnečníky; kožušiny; kožušiny (kože zvierat); rúčky na dáždniky; náprsné tašky; tašky na kolieskach; nákupné tašky; opraty; diplomatické kufríky; horolezecké plecniaky; turistické plecniaky; plážové tašky; kabelky; cestovné tašky; kožené vrecia a puzdrá na; balenie; kožené vrecká a tašky na balenie; kožené popruhy; jazdecké sedlá sedlárske výrobky; aktovky (kožená galantéria); kožené cestovné tašky; (kožená galantéria); kufre; rúčky na kufre; kožené ventily, chlopne; koža jatočných zvierat; kožené alebo kožou; potiahnuté škatule; spoločenské kabelky; kožené alebo kožou; potiahnuté puzdrá; lodné kufre; kufrík na toaletné potreby; (prázdny); jelenica (nie na čistenie); kožené náramenné pásy; poťahy na konské sedlá; vulkanfíbrové škatule; torby cestovné obaly na odevy; uzdy (postroje pre zvieratá); puzdrá na kľúče; sieťové nákupné tašky; kufríky*; kožené obloženia nábytku; podložky pod jazdecké sedlá; športové tašky* strmene; kovanie na konské postroje; podkovy ria konské kopytá šatky na nosenie dojčiat; vaky na nosenie dojčiat; tašky*; obaly na kreditné karty; (náprsné tašky); puzdrá na vizitky randsels (japonské školské tašky); menovky na batožinu; koberčeky pod jazdecké sedlá.
20 - Včelie úle; zobrazovacie tabule; plastové ozdoby na potraviny; jantár; vypchaté zvieratá; lôžka pre domáce zvieratá; búdky pre zvieratá chované v; domácnosti; búdy pre zvieratá chované v domácnosti; zvieracie pazúry, klepetá; krúžky na záclony; striebrené sklo (zrkadlové); príborníky; skrinky na lieky; nekovové káblové alebo rúrkové spojky; drevené sudy na odkaľovanie vína; veľrybia kosť (surovina alebo polotovar); bambus; lavičky (nábytok); rybárske koše; ohrádky pre dojčatá; kolísky; police na knihy; drevené cievky na nite, šijacie; hodváby a priadze; drevené kostry postelí; drevené pásky; korkové fľaškové zátky; korkové zátky; prepravky na fľaše; rámy na vyšívanie; obruby, rámy na kefy; servírovacie stoly a pulty; zvieracie rohy; písacie stoly; kancelársky nábytok; krajčírske stojany; včelárske plásty; drevené rámy do úľov; nábytok; nekovové kohútiky na sudy; kartotékové skrinky (nábytok); priehradkové skrine; náhradky korytnačiny; kozubové zásteny (nábytok); rakvy; nekovové obloženia, ozdoby; na rakvy; jelenie parohy; stoličky; sedadlá; chaise longue (typ čalúneného kresla) hlavové opierky (časti nábytku); stojany na klobúky; nakladacie palety (nekovové); ložná miera, obrysnica pre; železničné vozne (nie kovové); závesy, pánty (nekovové); vystavovacie stojany; psie búdy; vešiaky na odevy; police do registračných skríň; (nábytok); kreslá; figuríny; nádrže na tekuté palivá; (nekovové); komody, zásuvkové; kontajnery, bielizníky; pulty; nekovové kontajnery; nekovové prepravné; kontajnery; stoly*; koral; nekovové podnosy*; rohy (surovina alebo polotovar); nekovové rukoväte nožov; korozo (olejová palma); lôžkoviny okrem posteľnej; bielizne; podušky; nekovové háčiky na vešiaky; nekovové kade; servírovacie stolíky; rysovacie stoly; dávkovače utierok (nekovové, upevnené); divány; dužiny sudov; stolárske umelecké výrobky; korytnačina; lastúry ustríc; tyče k rastlinám alebo; stromom; drevené alebo plastové; rebríky; mobilné nekovové schody na nástup alebo výstup cestujúcich; školský nábytok; stoly pod písacie stroje; drevené alebo plastové; pútače; nekovové matice; sépiolit; snímateľné kryty na drezy; plastové nádoby (obaly); slučky na záclony a závesy; (nie textilné); postele*; nekovové navijaky na navíjanie hadíc, nie mechanické; nekovové cievky na navíjanie hadíc, nie mechanické; tyče na upevnenie schodišťových kobercov; pracovné stoly, hoblice; police (samostatne stojaci; nábytok); vtáčie klietky, búdky; vejáre; nekovové rúčky na kosy; nekovové vrchnáky na; nádoby; nekovové obloženie alebo; ozdoby na nábytok; stojany na kvety (nábytok); podstavce na kvety; jasle (kŕmidlá); stojany na pušky; nekovové sudy; nekovové podstavce pod; sudy; roletové valce; nekovové skrinky na mäso; nekovové vybavenie okien; nekovové posteľové; vybavenie; nekovové dverové vybavenie; mäsiarsky klát; vlajkové žrde; latkové prepravky; obaly na odevy; nekovové poznávacie značky; nekovové registračné značky; slonovina (surovina alebo polotovar); kovový nábytok; ratan; novinové stojany; stojany na časopisy; interiérové lamelové žalúzie; alebo rolety; skrinky s umývadlom; (nábytok); nemocničné postele; nekovové posteľové kolieska; závory (nekovové); stojany na knihy; rúčky a rukoväte na náradie; (nekovové); prútené koše; stojany na vešanie kabátov; nekovové prepravné palety; nekovové manipulačné palety; nekovové schody; drevené časti nábytku; nekovové kolieska na; nábytok; včelie plásty; bytové zariadenie (dekoračné predmety); pracovné stoly; perleť (surovina alebo polotovar); nekovové identifikačné štítky; domové čísla (nie kovové, nie svietiace); vtáky (preparované vypchaté); vankúše; nafukovacie vankúše (nie na lekárske účely); slamníky; spletaná slama (okrem rohožiek); spletaná slama; slamené obruby; pekárske košíky; stojany na dáždniky; paravány, zásteny (nábytok); nekovové háčiky na odevy; dekoračné korálkové závesy; nekovové stanové kolíky; stolové dosky; dvierka na nábytok; koľajničky na záclony a závesy; nábytkové police; plastové lišty na nábytok; nádrže (nie kovové, nie; murované); záclonové tyče; záclonové háčiky; záclonové šnúry; trstina (materiál na tkanie) rohovina (zvieracie kopytá); písacie stoly; zámky na vozidlá (nie kovové); kovové sedadlá; sofy; pohovky; rámy postelí; nekovové stavidlá (nie časti strojov); sochy z dreva, vosku, sadry alebo plastov; kovové stoly; toaletné stolíky; profily na obrazové rámy; police; záklopky; zrkadlá; rozkladacie ležadlá; podhlavníky; trojnožky (nábytok); panely na vešanie kľúčov; stojany na taniere; prútený alebo košikársky; tovar; vitríny (nábytok); nafukovacie podušky (nie na lekárske účely); nafukovacie matrace (nie na; lekárske účely); ambroidové tyčky; ambroidové platničky; umelecké diela z dreva, vosku, sadry alebo plastov; nádoby na miešanie malty; (nie kovové); nekovové debny; nekovové truhlice; nekovové rúčky na metly; zámočnícke stoly (nie kovové); nekovové súdky; obruče na sudy (nie kovové); podstavce, kostry, stojany na; počítače; nekovové sudové zátky; tesniace uzávery okrem kovových; nekovové skrutky; nity okrem kovových; nekovové kolíky; nekovové skrutky; nekovové korunkové uzávery; na fľašky; nekovové fľaškové uzávery; identifikačné náramky (nie; kovové); pojazdné servírovacie stolíky; busty z dreva, vosku, sadry alebo plastov; nekovové káblové príchytky; alebo svorky; rámy na obrazy; uhlové podpery na obrazové; rámy; drevené alebo plastové debny; masážne stoly; hydrostatické lôžka (nie na lekárske účely); výpustné ventily z plastov; nekovové stenové kolíky; mušle (dekorácia); spacie vaky na stanovanie; taburetky; plastové klapky alebo ventily vodovodné; drevené obaly na fľaše; drevené, voskové, sadrové alebo plastové figuríny; zámky okrem kovových a elektrických; kadernícke kreslá; nekovové tyče; nekovové koše; nekovové poštové schránky okrem murovaných; nekovové kotevné bóje; poťahy alebo obaly na; šatstvo (na uskladnenie); vývesné štíty z dreva alebo; plastov; vozíky (nábytok); bambusové záclony; skrinky na hračky; detské vysoké stoličky; detské chodúľky; reklamné nafukovacie; predmety; plastové karty na otváranie dverí (nekódované nie magnetické); sklenené tabule na zrkadlá plastové kladky na rolety; stojan na pílenie; preliezačky pre mačky; palice na nosenie bremien; (váhy); stolíky pod počítače; pohrebné urny; dekoratívne zvonkohry; rolety z tkaného dreva; (nábytkové vybavenie); opierky na knihy; podušky pre domáce zvieratá; okenné interiérové rolety; (nábytkové vybavenie); nekovové kľučky na dvere; príručné toaletné zrkadielka; podložky do ohrádok pre; dojčatá; stojany na uteráky (nábytok); nekovové držadlá, kľučky; nástenné prebaľovacie pulty; prebaľovacie podložky; nekovové zástrčky na dvere; papierové tienidlá; interiérové okenné clony z textilných materiálov; dverové zvonce(nekovové, neelektrické); samostatne stojace deliace; priečky (nábytok); nekovové závitové uzávery na fľaše; nekovové dverové klopadlá; stojany (lavičky) na okružné; píly (nábytok); nafukovací nábytok; nekovové schodíky; nekovové vaňové držadlá; nekovové spojovacie objímky na potrubia; vitríny na vystavovanie; šperkov; spacie podložky; nekovové krúžky na kľúče; nekovové dávkovače vreciek na psie výkaly, upevnené; dverové zarážky, nie kovové, nie gumené; okenné zarážky, nie kovové; nie gumené; nekovové zámkové zástrčky; na okná; nekovové prvky na zatváranie; okien; nekovové prvky na zatváranie; dverí; nekovové skrinky na náradie; (prázdne); nekovové debny na náradie; (prázdne); police (nábytok).
24 - Nažehľovacie textílie; textílie neprepúšťajúce plyn na aerostaty (balóny); textílie imitujúce kožušiny; čalúnnické textílie; kúpeľňové textílie (okrem; oblečenia); koruhvy; biliardové súkno; tkaniny*; sieťovina; bukram (stužené knihárske alebo krajčírske plátno); brokáty; textilné materiály; textílie*; kanava (riedka tkanina) na tapisérie alebo na vyšívanie; riedko tkané konopné piátno; konopné tkaniny; konopné plátno; textilné klobúkové podšívky; textilné podšívky do topánok; textílie na obuv; stolové behúne; ševioty (vlnené tkaniny); voskované plátno; zamat; plsť*; bavlnené textílie; posteľné pokrývky; prešívané posteľné pokrývky; obliečky na matrace; sypkovina (angín); papierové posteľné pokrývky; obrusy (okrem papierových); cestovné deky; krep (textílie); krepón (jemná hodvábna tkanina); damask (tkaniny); textílie na bielizeň; textilné podšívky; plachty; prikrývky; zástavy (okrem papierových); zástavovina; drožet (tkanina s pretkávaným vzorom) páperové prikrývky, periny; elastické textílie; textilné slučky na vešanie; záclon a závesov; utierky na riad; textílie na vyšívanie s; predkresleným vzorom; flanel (textílie); flanel pre zdravotníctvo; flauš (textílie); gázovina, riedke plátno na; výrobu syra; barchet (textílie); textilné vrecká na umývanie; gáza (textílie); pogumované plátno, nie pre; papiernictvo; zrebné rúcho (textília); ochranné poťahy na nábytok; hodvábne tkaniny na tlačové; vzory; potlačený kartún; džersej (pleteniny); jutové textílie; vlnené textílie; ľanové textílie; posteľná bielizeň; plátno so šikmou väzbou stolová bielizeň (nie; papierová); bytový textil; textilné uteráky; marabut (textílie); povlaky na matrace (posteľná bielizeň); plastové pokrývky na prikrytie nábytku; textilné obrúsky na; stolovanie; moleskin (textílie); textilné vreckovky; ochranné siete proti komárom (moskytiéry); obliečky na vankúše; plastové materiály (náhradky textílií); závesy na dvere; ramia (textílie); umelý hodváb (textílie); textilné alebo plastové závesy; textilné uteráky na tvár hodvábne textílie; čalúnnické espartové textílie; taft (textílie); pleteniny (textílie); záclonovina; zefír (textílie); bavlnené plátno; podložky pod poháre alebo; taniere (prestieranie); podložky na stôl okrem papierových (anglické prestieranie); netkané textílie; lôžkoviny (bielizeň); vložky do spacích vakov; textilné odličovacie obrúsky; textilné etikety; textilné nástenné dekorácie; textílie zo sklených vlákien; pre textilný priemysel; textilné filtračné materiály; textílie do tlačiarní na textil; ženilkové textílie; ozdobné obliečky na vankúše; prestieranie na stolovanie; (okrem papierového); posteľné pokrývky a; prikrývky; obliečky na vankúše; textílie pre odevný priemysel; obloženia nábytku textilnými; látkami; poťahy na poklopy záchodov; textilné alebo plastové sprchové závesy; textilné podložky na; prebaľovanie; deky pre zvieratá chované v domácnosti.
25 - Protišmykové pomôcky na; obuv; oblečenie pre motoristov; obuv*; sandále na kúpanie; obuv na kúpanie; pančuchy; pančuchy absorbujúce pot; spodné časti pančúch; baretky; pracovné plášte; boa (ozdoba z peria alebo kožušiny na ovinutie okolo krku); čiapky; pleteniny; vysoká obuv*; nízke čižmy; špičky na obuv; potné vložky; ramienka na dámsku bielizeň; šnurovacie topánky; goliere (časti odevov); pletené šály; krátke kabátiky; pánske spodky; priliehavé čiapky; živôtiky, korzety (spodná bielizeň); spodná bielizeň; kapucne (časti odevov); klobúkové kostry; šilty; opasky (časti odevov); pletené šatky; župany; svetre; pulóvre; rúcha, ornáty; ponožky; pánske podväzky; podväzky; podväzky na pančuchy; sáry čižiem; vložky do topánok; košele; náprsenky; košele s krátkym rukávom; odevy*; oblečenie*; klobúky; pokrývky hlavy; kovové časti na obuv; kožušiny (oblečenie); snímateľné goliere; pančuškové nohavice; kombinézy na vodné lyžovanie; kombinézy (oblečenie); spodná bielizeň pohlcujúca; pot; korzety; kostýmy, obleky; konfekcia (odevy); detské nohavičky (bielizeň) chrániče uší proti chladu; (pokrývky hlavy); kravaty; zvršky topánok; gamaše; jazdecké krátke nohavice; nohavice; cyklistické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice; hotové podšívky (časti; odevov); šatky, šály; šerpy; pleteniny (oblečenie); košeľové sedlá; plátenná obuv; kožušinové štóly; futbalová obuv (kopačky); cylindre (klobúky); gabardénové plášte; korzety (spodná bielizeň); šnurovačky; galoše; vesty; pružné pásky na gamaše závoje, čepce (časti; rehoľných odevov); gymnastické cvičky; kabáty; nepremokavé odevy; legíny; pleteniny (oblečenie); sukne; oblečenie pre bábätká; livreje; športové tričká, dresy; manžety (časti odevov); zástery; rukávniky; manipuly (časti kňazského rúcha); palčiaky; mitry (pokrývky hlavy); papuče; peleríny; kožušinové kabáty; plážové oblečenie; plážová obuv; vrecká na odevy; pyžamá; šaty; dreváky; sandále; pánske spodky; podprsenky; zvrchníky; kabátiky; podpätky na obuv; tógy; lemy na podrážky obuvi; (rámy); uniformy; bundy; saká; papierové odevy; závoje; kúpacie čiapky; plavky(pánske); plavky; kúpacie plášte; podbradníky, nie papierové; podošvy na obuv; topánky*; podpätky; topánky na šport; nánožníky, nie elektricky; vyhrievané; štuple na kopačky; športová obuv; čelenky (oblečenie); parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); spodničky; lyžiarska obuv; kombiné (spodná bielizeň); body (spodná bielizeň); šatky na krk; telocvičné úbory; odevy z imitácií kože; kožené odevy; mantily; maškarné kostýmy; sáríí; tričká; turbany; šály uviazané pod krkom; sprchovacie čiapky; vesty pre rybárov; opasky na doklady a peniaze i; (časti odevov); vreckovky do saka; papierové klobúky; (oblečenie); masky na spanie; nohavicové sukne; pončá; sarongy (veľké šatky na; odievanie); lyžiarske rukavice; legínsy; šatové sukne; šilty (pokrývky hlavy); dámske nohavičky; športové tielka; valenky (ruské plstené čižmy); alby (liturgické rúcha); členkové topánky; ponožky pohlcujúce pot.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej; činnosti; poskytovanie obchodných; alebo podnikateľských informácií; lepenie plagátov; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; komerčné informačné; kancelárie; analýzy nákladov; rozširovanie reklamných; oznamov; fotokopírovacie služby; sprostredkovateľne práce; prenájom kancelárskych; strojov a zariadení; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; zostavovanie výpisov z účtov ; obchodné alebo podnikové; audity (revízia účtov); poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení; podnikov; písanie na stroji; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov rozmnožovanie dokumentov; aktualizovanie reklamných; materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; odborné posudky efektívnosti; podnikov; dražby; prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo; podnikateľský prieskum; prenájom reklamných; materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo; podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); stenografické služby; televízna reklama; prepisovanie správ (kancelárske práce); aranžovanie výkladov; reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení; obchodnej činnosti; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; marketingový prieskum; správa počítačových súborov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; hospodárske (ekonomické); predpovede; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; obchodné alebo podnikateľské informácie prieskum verejnej mienky príprava miezd a výplatných; listín; nábor zamestnancov; služby poskytované pri premiestňovaní podnikov prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby); sekretárske služby; vypracovávanie daňových; priznaní; odkazovacie telefónne služby; (pre neprítomných; predplatiteľov); spracovanie textov; služby predplácania novín a; časopisov (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; administratívna správa; hotelov; odborné obchodné riadenie umeleckých činností; zbieranie údajov do; počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; organizovanie obchodných; alebo reklamných veľtrhov; prenájom fotokopírovacích; strojov; online reklama na; počítačovej komunikačnej; sieti; zásobovacie služby pre tretie; osoby(nákup tovarov a služieb pre iné podniky); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prehľad tlače (výstrižkové služby); prenájom predajných; automatov; výber zamestnancov; pomocou psychologických; testov; služby porovnávania cien; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; predplatné; telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodná správa licencií výrobkov a služieb (pre tretie osoby); subdodávateľské služby; (obchodné služby); fakturácie; písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely vyhľadávanie sponzorov organizovanie módnych prehliadok na podporu; predaja; tvorba reklamných filmov; obchodný manažment pre; športovcov; marketing; telemarketingové služby; maloobchodné alebo veľkoobchodné služby s farmaceutickými, zverolekárskymi a zdravotníckymi prípravkami a s lekárskymi potrebami prenájom predajných stánkov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné; sprostredkovateľské služby; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; riadenie obchodnej činnosti v stavebníctve; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb navrhovanie reklamných; materiálov; externé administratívne; riadenie podnikov; podávanie daňových priznaní; podnikové riadenie refundovaných programov (pre tretie osoby); prenájom bilbordov; písanie životopisov (pre tretie osoby); indexovanie webových stránok na obchodné alebo reklamné účely správa programov pre pravidelných cestujúcich v leteckej doprave plánovanie stretnutí (kancelárske práce); pripomínanie stretnutí; (kancelárske práce); správa spotrebiteľských vernostných programov; písanie textov scenárov na reklamné účely.
41 - Akadémie (vzdelávanie)i; zábavné parky; zábava; drezúra zvierat; prenájom kinematografických prístrojov; služby estrádnych umelcov; filmové štúdiá; cirkusové predstavenia; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; telesná výchova; prenájom dekorácií na predstavenia; poskytovanie zariadení na; oddych a rekreáciu; rozhlasová zábava; vydávanie textov (okrem reklamných); vyučovanie; vzdelávanie; školenia; požičiavanie zvukových; nahrávok; požičiavanie; kinematografických filmov produkcia filmov (nie reklamných); gymnastický výcvik; požičovne kníh (knižnice); vydávanie kníh; požičiavanie rozhlasových a; televíznych prijímačov; tvorba rozhlasových a; televíznych programov; varietné predstavenia; služby orchestrov; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo; iných predstavení; televízna zábava; prenájom divadelných kulís; zoologické záhrady (služby); poskytovanie športovísk; pózovanie modelov; výtvarným umelcom; služby pojazdných knižníc; služby kasín (hazardné hry); výchovnozábavné klubové; služby; organizovanie a vedenie; kolokvií; organizovanie a vedenie; konferencií; organizovanie a vedenie; kongresov; diskotéky (služby); informácie o výchove a vzdelávaní; skúšanie, preskúšavanie; (pedagogická činnosť); informácie o možnostiach; zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; hazardné hry (herne); poskytovanie golfových ihrísk; fitnes kluby (zdravotné a; kondičné cvičenia); služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); organizovanie živých; vystúpení; premietanie; kinematografických filmov detské škôlky (vzdelávanie); organizovanie športových; súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; praktický výcvik (ukážky); služby múzeí (prehliadky, výstavy); nahrávacie štúdiá (služby); informácie o možnostiach; rekreácie; požičiavanie potápačského; výstroja; požičiavanie športového; výstroja (okrem dopravných; prostriedkov); prenájom štadiónov; prenájom videorekordérov; požičiavanie videopások; organizovanie a vedenie; seminárov; tábory na športové; sústredenia; organizovanie a vedenie; sympózií; meranie času na športových; podujatiach; internátne školy; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie súťaží krásy; rezervácie vstupeniek na; zábavné predstavenia; postsynchronizácia; dabing; náboženská výchova; organizovanie lotérií; organizovanie plesov; organizovanie predstavení; (manažérske služby); herne s hracími automatmi; (služby); požičiavanie audioprístrojov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; prenájom tenisových kurtov požičiavanie videokamier; písanie textov scenárov nie s na reklamné účely; strihanie videopások; online vydávanie; elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v € malom (DTP služby); titulkovanie; online poskytovanie; počítačových hier (z počítačových sietí); karaoke služby; hudobné skladateľské služby; nočné kluby (zábava); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); fotografické reportáže; fotografovanie; poradenstvo pri voľbe; povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); reportérske služby; prekladateľské služby; tlmočenie posunkovej reči; nahrávanie videopások; fotografovanie na mikrofilm služby agentúr ponúkajúcich vstupenky na zábavné; podujatia; písanie textov*; organizovanie a vedenie; koncertov; kaligrafické služby; formátovanie textov (nie na reklamné účely); organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; koučovanie (školenie); prenájom športových plôch; služby diskdžokejov; tlmočnícke služby; služby osobných trénerov; (fitnes cvičenia); kurzy telesného cvičenia; odborné preškoľovanie; hudobná tvorba; požičiavanie hračiek; prenájom vybavenia herní školské služby (vzdelávanie); online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania) online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); individuálne vyučovanie; organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou skladanie piesní; písanie televíznych a filmových scenárov (tvorba); turistické prehliadky so sprievodcom. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.01.13, 26.03.06, 26.04.06, 26.05.04, 26.04.24, 26.03.05, 21.03.01, 26.11.06, 27.05.11, 27.01.12, 29.01.06, 29.01.03, 29.01.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, zelená, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Jurovatý Jozef, Mgr.; L. Svobodu 27, 909 01 Skalica; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2108-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2108-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 29.09.2016 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 29.09.2016 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 29.09.2016 Typ Doručené
Žiadosť o zastavenie konania 07.10.2016 Typ Doručené
Žiadosť o zastavenie konania 13.10.2016 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania (návrh účastníka) 28.11.2016 Typ Odoslané
POZ 2108-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku