Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 210-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258287 
(151)  Dátum zápisu  02.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  02.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  210-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.02.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  25.05.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  28.09.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30, 35, 40, 43 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Čokoláda; horúca čokoláda; plnená čokoláda; čokoládové koláče; čokoládové nátierky; čokoládové peny; čokoládové nápoje; čokoládové cukrovinky; čokoládové oblátky; čokoládový prášok; čokoládové torty; čokoládové tyčinky; čokoládové sladkosti; tabuľková čokoláda s mletými kávovými zrnami; káva; zrnková káva; mletá zrnková káva; lyofilizovaná káva; nepražená káva; instantná káva; bezkofeínová káva; porciovaná káva (kapsuly); kávové výťažky; kávové zmesi; ochutená káva; kávové nápoje; aromatické prísady do nápojov (okrem esenciálnych olejov); kávové zrná v čokoláde; kávové zrná s cukrovou polevou; ľadová káva; kávové náhradky; cigória (kávová náhradka); rastlinné prípravky (kávové náhradky); kávové príchute; kávové esencie; mliečne kávové nápoje; kakaové nápoje; mliečne kakaové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; zákusky, koláče; cukrárske výrobky; bonbóny; cestá na jedlá; cestá na koláče; slané pečivo; slané pečivo (krekery); lístkové cesto; mandľové cesto; cukríky; pastilky (cukrovinky); cukrovinky; fondán (cukrovinky); ovocné želé (cukrovinky); penové zákusky (cukrovinky); jemné pečivárske výrobky; karamelky (cukríky); čaj; ľadový čaj; čajové nápoje; plnené koláče; mandľové cukrovinky; arašidové cukrovinky; marcipán; oblátky; palacinky; perníky, medovníky; sušienky; torty; cukrovinkové cukrárske ozdoby; sucháre; pralinky; pudingy; sušienky, keksy; zálievky na šaláty; sendviče; šerbety (zmrzlinové nápoje); cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; zmrzliny.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s čokoládou a s ostatnými tovarmi uvedenými v triede 30 tohto zoznamu; podpora predaja pre tretie osoby; cielené posielanie reklamných materiálov poštou; vzťahy s verejnosťou (public relations); reklama; rozširovanie reklamných materiálov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vydávanie reklamných textov; zásielkové reklamné služby; platené reklamné služby typu „klikni sem“; marketing; telemarketingové služby; obchodný alebo podnikateľský prieskum; predvádzanie tovaru; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných veľtrhov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; reklamné plagátovanie; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných materiálov; rozhlasová reklama; televízna reklama; tvorba reklamných filmov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre tretie osoby; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; správa počítačových súborov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; analýzy nákladov; obchodné odhady; služby porovnávania cien; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; obchodné alebo podnikateľské informácie; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; aranžovanie výkladov; prenájom predajných stánkov.
40 - Výroba čokolády pre tretie osoby; výroba pekárských výrobkov pre tretie osoby; výroba cukrárskych výrobkov pre tretie osoby; poskytovanie informácií a rád o výrobe čokolády, pekárenských či cukrárskych výrobkov; praženie a spracovanie kávy; mletie kávy; mletie; mlynárstvo; konzervovanie potravín a nápojov; kryokonzervácia; informácie o úprave a spracovaní materiálov; fototlač; fotosadzba; lisovanie ovocia; ofsetová tlač; pasterizácia jedál a nápojov; rytie, gravírovanie; sieťotlač, serigrafia; tlač, tlačenie; tlačenie vzorov; valchovanie; vyšívanie; pečenie chleba na objednávku; zmrazovanie potravín.
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; závodné jedálne; samoobslužné jedálne; bary (služby); kaviarne; poskytovanie jedál a nápojov v internetových kaviarňach; rýchle občerstvenie (snackbary); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); ozdobné vyrezávanie ovocia a zeleniny; požičiavanie prístrojov na prípravu jedál; požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; prenájom automatov na pitnú vodu; prenájom automatov na nápoje ; prenájom prenosných stavieb; hotelierske služby; rezervácie prechodného ubytovania; penzióny; motely (služby); ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); turistické ubytovne; prenájom prechodného ubytovania. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  JOVINEČKY 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Jovanovič Filip; Belinského 1036/18, Bratislava-Petržalka 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Róbert Porubčan EDING; Puškinova 1191/19, Ivanka pri Dunaji 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  02.02.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.05.2022 10/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 28.09.2022 18/2022 FG3M
 
POZ 210-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.02.2022 106,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 210-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 02.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 02.02.2022 Typ Doručené
Plná moc 04.02.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 04.04.2022 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.04.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 13.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 13.04.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 210-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku