Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 210-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  235059 
(151)  Dátum zápisu  11.07.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  210-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.02.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.04.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.09.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  33, 35, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  33 - Vodka.
35 - Reklamné služby; obchodný manažment, obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce; veľkoobchod a maloobchod s tovarmi uvedenými v triede 33.
42 - Výskum a vývoj v oblasti výroby tovarov uvedených v triede 33. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SOLANUM vodka 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  STEPANOW s.r.o.; Pribeník 111, 076 51 Pribeník; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Regina Ivan, Ing.; Plzenská 15, 040 11 Košice; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1079790 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  16. 02. 2011 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  14.02.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.02.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.04.2013 04/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.09.2013 09/2013 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 03.09.2013 09/2013 XA3M
4 Zaniknuté ochranné známky 13.10.2021 19/2021 MA3M
 
POZ 210-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 210-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 14.02.2011 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 15.02.2011 Typ Doručené
2a Plná moc 15.02.2011 Typ Doručené
3 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 16.02.2011 Typ Doručené
4 vyžiadanie poplatku za podanie POZ 23.02.2011 Typ Odoslané
5 vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ 23.02.2011 Typ Odoslané
6 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.03.2011 Typ Platba
7 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 01.03.2011 Typ Platba
8 výsledok rešerše 01.03.2011 Typ Interné listy
9 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 21.03.2011 Typ Odoslané
10 vyžiadanie poplatku v CHF 21.03.2011 Typ Odoslané
11 sprievodný list do OMPI 21.03.2011 Typ Odoslané
12 List z OMPI 27.04.2011 Typ Doručené
13 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 20.06.2011 Typ Odoslané
14 Notifikácia z OMPI 04.07.2011 Typ Doručené
15 pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 08.07.2011 Typ Odoslané
16 Oznámenie o dočasnom stave MOZ 18.07.2011 Typ Doručené
17 Odpoveď na správu úradu 19.08.2011 Typ Doručené
18 Oznámenie o dočasnom stave MOZ 12.03.2012 Typ Doručené
19 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 23.03.2012 Typ Odoslané
20 Odpoveď na správu úradu 29.05.2012 Typ Doručené
21 Oznámenie o predbežnom odmietnutí MOZ 26.06.2012 Typ Doručené
22 pokyn na zverejnenie POZ 25.02.2013 Typ Interné listy
23 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.07.2013 Typ Odoslané
24 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 22.06.2020 Typ Doručené
POZ 210-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku