Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 21-97
(111)  Číslo ochrannej známky  191380 
(151)  Dátum zápisu  17.07.2000 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  07.01.2017 
(210)  Číslo prihlášky  21-97 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.01.1997 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  10.04.2000 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  09.10.2000 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 03, 07, 08, 09, 19, 21 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Chemické prípravky na priemyselné a vedecké účely, pre fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; umelé živice, plastické hmoty v surovom stave (v prášku, pastách, v tekutom stave); pôdne hnojivá prírodné a umelé; prostriedky hasiace, na kalenie, na zváranie, na konzervovanie potravín; triesloviny; priemyselné spojivá; prostriedky na čistenie sporákov; ortuť, antimón, alkalické kovy a kovy alkalických zemín, bauxit.
03 - Prípravky: pracie a bieliace, čistiace, leštiace, odmasťovacie; mydlo; výrobky kozmetické, voňavkárske vrátane éterických olejov; vodičky na vlasy, zubné pasty, prášky; moridlá na bielizeň, farby na vlasy; čistiace prípravky všetkých druhov.
07 - Čistiace a upratovacie stroje patriace do tejto triedy, vysávače vrátane centrálnych vysávačov, elektromechanické zariadenia na domáce účely určené na čistenie, ako sú vysávače prachu, leštičky parkiet a podobne.
08 - Ručné nástroje zastávajúce funkciu náradia v príslušných odboroch; nožiarske výrobky, jedálenské príbory s výnimkou z drahých kovov; britvy a holiace elektrické strojčeky, zbrane sečné a bodné; strojčeky na strihanie vlasov.
09 - Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne účely; prístroje a nástroje navigačné, tzn. prístroje a nástroje určené na prenášanie rozkazov, na meranie a prístroje všeobecne používané pri riadení lodí a lietadiel; prístroje a nástroje geodetické a prístroje na bezdrôtovú telegrafiu; prístroje a nástroje fotografické, kinematografické, optické vrátane premietačiek obrazov a zväčšovacích prístrojov; prístroje a nástroje na váženie a meranie, prístroje a nástroje signalizačné vrátane signálnych píšťal; prístroje a nástroje na účely záchranné a učebné; automaty uvádzané do činnosti vhodením mince alebo známky, prístroje na zaznamenávanie, prenos a reprodukciu hovoreného slova; zapisovacie pokladnice a počítacie stroje vrátane kancelárskych a dierovacích strojov; hasiace prístroje a nástroje; špeciálne puzdrá na prístroje a nástroje, ktoré sú zaradené do tejto triedy; elektrotermické nástroje a prístroje, ako sú ručné elektrické zváračky, elektrické žehličky a podobne; telekomunikačné prístroje, počítače, kopírovacie stroje, faxy, kancelárska technika - prístroje.
19 - Stavebný materiál vrátane polospracovaného reziva (trámy, hrady, dosky, drevené panely, preglejka, sklenené tehly, dlaždice a podobne); prírodný a umelý kameň, cement, vápno, malta, sadra, štrk, kameninové a cementové rúry; stavebný materiál na stavbu ciest, asfalt, smola, živec; prenosné domy, kamenné pomníky.
21 - Drobné náradie a prenosné nádoby na kuchynské účely, ako kuchynské riady, vedrá, plechové misky, misky z plastických hmôt alebo iných hmôt, strojčeky na mletie, sekanie, lisovanie a podobne, hrebene a umývacie huby, toaletné potreby, kefy, kefársky materiál, pomôcky na upratovanie, čistiace látky, drôtenky, tovar zo skla patriaci do tejto triedy vrátane okenného skla, výrobky z porcelánu a kameniny, ktoré nie sú zaradené v iných triedach. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  HUSKY 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NEWAG, spol. s r. o.; Vestecká 104, 252 41 Hodkovice, Zlatníky; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária; ul. 29. augusta č. 15, 811 09 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.01.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.04.2000 04/2000 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 09.10.2000 10/2000 FG3M
3 Opravy zoznamu zatriedených tovarov a/alebo služieb 06.08.2001 08/2001 XC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 08.09.2004 09/2004 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 07.12.2006 12/2006 ND3M
6 Obnovené ochranné známky 03.04.2017 04/2017 ND3M
 
POZ 21-97
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 21-97
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Prihláška OZ 07.01.1997 Typ Doručené
2 F0011 Popl. za prihlášku Typ Platba
3 výsledok rešerše 09.12.1999 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.12.1998 Typ Odoslané
5 Zoznam tovarov a služieb (SR) 04.01.1999 Typ Doručené
6 vyžiadanie doplatku 12.01.1999 Typ Odoslané
7 14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb Typ Platba
8 Odpoveď na správu úradu 27.01.1999 Typ Doručené
9 pokyn na zverejnenie POZ 28.09.1999 Typ Interné listy
10 Zoznam tovarov a služieb (SR) 17.03.2000 Typ Doručené
11 Zoznam tovarov a služieb (SR) 21.03.2000 Typ Doručené
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.07.2000 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 26.02.2001 Typ Doručené
14 Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 27.02.2001 Typ Doručené
15 19 Poplatok za zápis zúženia ZTS/zmenu licenčnej zmluvy/úpravu v OZ 15.03.2001 Typ Platba
16 pokyn na zápis zúženého ZTS 07.05.2001 Typ Interné listy
17 dodatok k osvedčeniu OZ 29.06.2001 Typ Odoslané
18 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.06.2004 Typ Doručené
19 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.06.2004 Typ Platba
20 dodatok k osvedčeniu OZ 21.07.2004 Typ Odoslané
21 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 06.10.2006 Typ Doručené
22 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.10.2006 Typ Platba
23 dodatok k osvedčeniu OZ 02.11.2006 Typ Odoslané
24 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.12.2016 Typ Platba
25 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 29.11.2016 Typ Doručené
26 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 07.12.2016 Typ Doručené
27 dodatok k osvedčeniu OZ 15.03.2017 Typ Odoslané
28 všeobecný referátnik 15.03.2017 Typ Odoslané
29 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 05.10.2021 Typ Doručené
29a Plná moc 05.10.2021 Typ Doručené
30 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 05.10.2021 Typ Doručené
30a Plná moc 05.10.2021 Typ Doručené
31 dodatok k osvedčeniu OZ 11.10.2021 Typ Odoslané
32 vyžiadanie poplatku 08.10.2021 Typ Odoslané
33 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 13.10.2021 Typ Platba
POZ 21-97
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 01.07.2004 NEWAG, spol. s r. o. NEWAG, spol. s r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 06.10.2021 Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária BACHRATÁ & BACHRATÝ OFFICE, Bachratá Magdaléna, Mgr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku