Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2097-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2097-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.08.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 25, 26, 36, 37, 38, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Tlačoviny; fotografie; knihárske potreby; papier a lepenka; papiernický tovar, písacie a kancelárske potreby (okrem nábytku); plastové fólie a vrecká na balenie; typy (tlačové písmo), štočky; učebné a vyučovacie pomôcky; pečiatky (s adresnými údajmi); strojčeky na tlačenie adresy; papier; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; spony na perá; albumy; obrazy; tlače (rytiny); ceruzky; noviny; periodiká; atlasy; podložky pod pivové poháre; lístky; útržkové bloky; cievky s páskami do písacích strojov; brožúry; pečatidlá; napustené pečiatkovacie podušky; pečatné vosky; poznámkové zošity; mapy; kartotékové lístky; hárky papiera; kartón; lepenka; katalógy; obaly na doklady; toaletný papier; knihy; zásuvky na spisy; papierové kornúty; obaly (papiernický tovar); diagramy; obálky (papiernický tovar); kopírovacie zariadenia; leptané štočky; baliaci papier; písacie stroje (elektrické aj neelektrické); puzdrá na perá; peračníky; písacie potreby; emblémy (papierové pečate); fotografie (tlačoviny); pečiatky; účtovné knihy; zoznamy; tlačivá (formuláre); galvanotypy (polygrafia); geografické mapy; grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; pohľadnice; podklady na tlačenie, nie textilné; tlačené publikácie; príručky; paragóny; papierové pečate; puzdrá na šablóny; baliace plastové fólie; stojany na fotografie; nákresy; plniace perá; šablóny na kreslenie a maľovanie; prospekty; perá (kancelárske potreby); časopisy (periodiká); ročenky; kalendáre; samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; drevitá lepenka (papiernický tovar); drevitý papier; plastové bublinové fólie (na balenie); papierové zástavy; skartovačky (kancelárske potreby); skrinky na spisy (kancelárske potreby); papierové servítky; obaly na súpravy písacích potrieb; grafické znaky; papierové alebo lepenkové obaly na fľaše; papierové utierky; papierové alebo kartónové vývesné tabule; samolepky (papiernický tovar); obežníky; písacie nástroje; tabule na zapichovanie oznamov; ukazovadlá, nie elektrické; sponky na bankovky; zberateľské karty (nie na hranie); korekčné pásky (kancelárske pomôcky); značkovacie perá (papiernický tovar); letáky; obaly na knihy.
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy; protišmykové pomôcky na obuv; pančuchy; spodné časti pančúch; baretky; pracovné plášte; čiapky; pleteniny; vysoká obuv; nízke čižmy; šnurovacie topánky; nákrčníky; krátke kabátiky; pánska spodná bielizeň (trenírky, boxerky); priliehavé čiapky; šilty; opasky (časti odevov); pletené šatky; župany; pulóvre; svetre; vesty; kabáty; legíny; oblečenie z úpletových textílií; sukne; športové tričká, dresy; manžety (časti odevov); rukávniky; rukavice bez prstov; mitry (pokrývky hlavy); papuče; peleríny; plážové oblečenie; plážová obuv; pyžamá; šaty; uniformy; bundy; saká; kúpacie čiapky; plavky; kúpacie plášte; topánky na športovanie; vysoká športová obuv; kožené odevy; opasky na doklady a peniaze (časti odevov); nohavicové sukne; pončá; vyšívané odevy; pokrývky hlavy; odevy so zabudovanými svetelnými diódami; šatky (na hlavu).
26 - Čipky, šnúrky a výšivky, stužky a uviazané mašle (galantéria); gombíky, háčiky a očká, špendlíky a ihly; pracky na obuv; bordúry, lemy, obruby (na odevy); gombíky; výšivky (galantéria); pracky na opasky; monogramy (značky na bielizeň); značky na bielizeň; čipky, krajky; značky na bielizeň (písmená); galantérny tovar okrem nití a priadzí; pracky (odevné doplnky).
36 - Finančné, peňažné a bankové služby; nehnuteľnosti (služby); prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; sprostredkovanie nehnuteľností; colné deklarácie (finančné služby); kapitálové investície; správcovstvo majetku (pre tretie osoby); finančné riadenie; správa nájomných domov; prenájom bytov; obchodovanie na burze s cennými papiermi; ubytovacie kancelárie (prenájom bývania); finančné analýzy; finančné poradenstvo; finančné informácie; prenájom kancelárskych priestorov; finančné sponzorstvo; likvidácia podnikov (finančné služby); odhadovanie nákladov na opravy (finančné odhadovanie); organizovanie financovania stavebných projektov; poskytovanie finančných informácií prostredníctvom webových stránok; prenájom zdieľaných kancelárskych priestorov; finančný výskum.
37 - Inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; prenájom stavebných strojov a zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor; inštalácie, údržba a opravy strojov; informácie o opravách; inštalácie, údržba a opravy počítačového hardvéru; odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení; opravy opotrebovaných alebo poškodených motorov; opravy opotrebovaných alebo poškodených strojov; prenájom stavebných žeriavov; stavebné poradenstvo; opravy elektrických vedení; elektroinštalačné služby.
38 - Rozhlasové vysielanie; posielanie správ; telekomunikačné služby; televízne vysielanie; telegrafická komunikácia; telefonická komunikácia; telexové služby; spravodajské kancelárie; vysielanie káblovej televízie; komunikácia mobilnými telefónmi; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; prenos elektronickej pošty; faxové prenosy; informácie v oblasti telekomunikácií; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); prenájom prístrojov na prenos správ; komunikácia prostredníctvom optických sietí; prenájom modemov; prenájom telekomunikačných prístrojov; prenos signálu prostredníctvom satelitu; elektronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné služby); poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; služby vstupu do telekomunikačných sietí (smerovanie a pripájanie); telekonferenčné služby; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; poskytovanie prístupu do databáz; hlasová odkazová služba; bezdrôtové vysielanie; videokonferenčné služby; poskytovanie diskusných fór online; kontinuálny prenos dát (streaming); rádiová komunikácia; prenájom smartfónov.
41 - Športová a kultúrna činnosť; vzdelávanie; zábava; akadémie (vzdelávanie); organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; vydávanie kníh; tvorba rozhlasových a televíznych programov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); písanie textov scenárov nie na reklamné účely; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); titulkovanie; hudobné skladateľské služby; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); fotografické reportáže; fotografovanie; písanie textov; služby zvukových technikov na podujatiach; tvorba videozáznamov na podujatiach.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiaci výskum a projektovanie; architektonické poradenstvo; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; poradenstvo v oblasti úspory energie; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; technologické poradenstvo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SGH 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SGH s.r.o.; Kysucká 14, 903 01 Senec; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2097-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2097-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 14.08.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 16.08.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.09.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 13.09.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.09.2021 Typ Odoslané
6 všeobecný referátnik 13.09.2021 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 22.11.2021 Typ Doručené
7a Príloha inde neuvedená 22.11.2021 Typ Doručené
7b Sprievodný list 22.11.2021 Typ Doručené
8 Oznámenie o podaní zhodnej prihlášky 23.11.2021 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 23.11.2021 Typ Doručené
10 pokyn na zverejnenie POZ 24.11.2021 Typ Interné listy
POZ 2097-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku