Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2094-2015
(111)  Trademark Number  243574 
(151)  Registration Date  17.10.2016 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2094-2015 
(220)  Application Date  12.10.2015 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  01.07.2016 
(450)  Publication of Registration Date  01.12.2016 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 16, 35, 38, 41, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Elektronické publikácie (sťahovateľné); počítačové programy (sťahovateľné); počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; nosiče zvukových nahrávok; elektronické nosiče záznamov; diapozitívy (fotografia); zobrazovacie dosky (fotografia); DVD disky; CD disky; záznamové disky; audiovizuálne kompaktné disky; magnetické disky; optické kompaktné disky; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačové hry (softvér); sťahovateľné zvonenia do mobilných telefónov; sťahovateľné hudobné súbory; sťahovateľné obrazové súbory; zariadenia na spracovanie údajov; MP3 prehrávače; USB kľúče; prenosné multimediálne prehrávače; premietacie prístroje; premietacie plátna; diapozitívy; zariadenia a prístroje na prenos, reprodukciu, spracovanie alebo záznam zvuku, obrazu alebo dát; zariadenia a prístroje na čítanie alebo zapisovanie CD alebo DVD diskov; čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie údajov); skenery (zariadenia na spracovanie údajov); videokazety; počítače; notebooky (prenosné počítače); tablety (prenosné počítače); periférne zariadenia počítačov; počítačové tlačiarne; počítačové rozhrania; 3D okuliare; prenosné telefóny; šnúrky na mobilné telefóny; zariadenia na úpravu a spracovanie textu; diktafóny; fotoblesky; fotoaparáty; fotokopírovacie stroje (fotografické, elektrostatické alebo termické); prístroje na rámovanie diapozitívov; strihačky filmov; zväčšovacie prístroje (fotografia); prístroje na sušenie fotografií (sušičky); prístroje na leštenie fotografií (leštičky); prístroje na vnútorné komunikáciu; informácie, údaje a databázy na elektronických, magnetických alebo optických nosičoch; informácie, údaje a databázy v elektronických, dátových a telekomunikačných sieťach (sťahovateľné); svetelné tabule; neónové reklamy; elektronické informačné tabule; spojovacie prvky (vybavenie zariadení na spracovanie údajov); obaly na notebooky; digitálne fotorámiky; audiovizuálne vyučovacie prístroje.
16 - Časopisy (periodiká); noviny; periodická a neperiodická tlač; periodická a neperiodická tlač o zdraví; tlačoviny; osvedčenia; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; papierové alebo kartónové vývesné tabule; plagáty všetkých druhov a rozmerov; pútače z papiera alebo lepenky; tlačené publikácie; katalógy; obežníky; databázy na papierových nosičoch; mapy; komiksy; nákresy; spevníky; tlačené časové plány a harmonogramy; lístky; tlačené vstupenky (lístky); letáky; papier, kartón, lepenka; papierové zástavky; šablóny na kreslenie a maľovanie; šablóny na vymazávanie; papierové obrúsky; papierové obrusy; papierové utierky; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; škrobové obalové materiály; samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; samolepky (papiernický tovar); lepidlá na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; netextilné etikety; fotografie (tlačoviny); papiernický tovar; písacie potreby; albumy; pohľadnice; grafické zobrazenia; papierové propagačné materiály; podložky na písanie; skicáre; záložky do kníh; knihy; brožúry; formuláre (tlačoviny); ročenky; kalendáre; príručky; prospekty; pečiatky; pečate; zoraďovače, šanóny (na voľné listy); poznámkové zošity; hárky papiera; obálky (papiernický tovar); obálky na dokumenty (papiernický tovar); kancelárske potreby okrem nábytku; kancelárske potreby použité ako reklamné alebo darčekové predmety; spisové obaly (papiernický tovar); tlačiarenské výrobky; písacie súpravy (papiernický tovar); perá (kancelárske potreby); násadky na perá; obaly na doklady; tabule na zapichovanie oznamov; stojany na fotografie; stojany na perá a ceruzky; knihárske stroje a prístroje (kancelárske potreby); obtlačky; grafiky; chromolitografy (polygrafia); písmená (tlačiarenské typy); číslice (tlačiarenské typy); laminovačky na dokumenty (kancelárske potreby); skartovačky (kancelárske potreby).
35 - Reklama, reklamné služby; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; aktualizovanie reklamných materiálov; navrhovanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prehľad tlače (výstrižkové služby); prenájom reklamných materiálov; prenájom bilbordov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; rozhlasová reklama; televízna reklama; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; podpora predaja (pre tretie osoby); dražby; marketingové štúdie; telemarketingové služby; marketing; vzťahy s verejnosťou (public relations); poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; odborné obchodné poradenstvo; služby porovnávania cien; obchodná administratíva; administratívne spracovanie obchodných objednávok; zostavovanie štatistík; kompilácia matematických alebo štatistických údajov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prenájom fotokopírovacích strojov; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); obchodné informácie a rady spotrebiteľom; prepisovanie správ (kancelárske práce); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; správa počítačových súborov; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; rozširovanie vzoriek a tlačovín na reklamné účely; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); predplatné telekomunikačných služieb (pre tretie osoby); vyhľadávanie sponzorov; komerčné informačné kancelárie; reklamné agentúry; zásielkové reklamné služby; on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; platené reklamné služby typu „klikni sem“; optimalizácia internetových vyhľadávačov; prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 38, 41 a 42 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tlačovinami, s časopismi, s novinami, s CD a s DVD diskami; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi zahrnutým v triedach 9 a 16 tohto zoznamu; prenájom predajných stánkov; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; poskytovanie rád a informácií o službách uvedených v triede 35 tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
38 - Spravodajské agentúry; spravodajské kancelárie; tlačové kancelárie; telekomunikačné služby; kontinuálny prenos dát (streaming); elektronická pošta; on line posielanie pohľadníc; faxové prenosy; hlasová odkazová služba; informácie v oblasti telekomunikácií; telekomunikačný prenos elektronických tlačovín, časopisov, periodík, kníh a iných dát prostredníctvom telekomunikačnej siete vrátane internetu a/alebo intranetu; telekomunikačný prenos informácií na internete; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; elektronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné služby); služby vstupu do telekomunikačných sietí (smerovanie a pripájanie); telekonferenčné služby; videokonferenčné služby; telefonická komunikácia; komunikácia prostredníctvom optických sietí; poskytovanie diskusných fór on line; poskytovanie prístupu do databáz; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; prenos digitálnych súborov; posielanie správ; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; prenájom telekomunikačných prístrojov; prenájom prístrojov na prenos správ; prenos signálu prostredníctvom satelitu; rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie; bezdrôtové vysielanie; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); poskytovanie rád a informácii o službách uvedených v triede 38 tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
41 - Vydávanie časopisov, novín a iných periodických a neperiodických publikácií s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; on line vydávanie elektronických kníh, novín a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); on line poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); on line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); on line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); vydávanie kníh; vydávanie textov (okrem reklamných); formátovanie textov (nie na reklamné účely); prekladateľské služby; tlmočnícke služby; tlmočenie posunkovej rečí; titulkovanie; prenájom dekorácií na predstavenia; informácie o možnostiach zábavy; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie hier, zábavy; organizovanie a vedenie konferencií, kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; školenia; koučovanie (školenie); praktický výcvik (ukážky); organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií; hazardné hry; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie plesov; organizovanie športových súťaží; kurzy telesného cvičenia; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); organizovanie živých vystúpení; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie kurzov, výcvikov; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vyučovanie; vzdelávanie; poradenstvo pri voľbe povolania (v oblasti výchovy a vzdelávania); organizovanie stávkových hier; zábava; organizovanie módnych prehliadok na zábavné účely; organizovanie súťaží krásy; tvorba divadelných alebo iných predstavení; organizovanie predstavení (manažérske služby); služby zamerané na rekreáciu osôb (rekreačné služby); výchovno-zábavné klubové služby; služby estrádnych umelcov; kultúrna činnosť; produkcia filmov (nie reklamných); fotografické reportáže; fotografovanie; reportérske služby; rezervácie vstupeniek na zábavné predstavenia; premietanie kinematografických filmov; prenájom športových plôch; tábory na športové sústredenia; služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; poskytovanie rád a informácií o službách uvedených v triede 41 tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne.
42 - Poskytovanie internetových vyhľadávačov; tvorba softvéru; inštalácia počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; požičiavanie počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti počítačových programov; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; poradenstvo v oblasti informačných technológií; externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií; poradenstvo v oblasti telekomunikačných technológií; poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; grafické dizajnérstvo; návrh počítačových systémov; analýzy počítačových systémov; prenájom webových serverov; prenájom počítačových serverov (serverhosting); návrh a vývoj počítačových databáz, dátových systémov a dátových aplikácií; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); kontroly kvality; obnovovanie počítačových databáz; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; zhotovovanie kópií počítačových programov; digitalizácia dokumentov (skenovanie); uchovávanie elektronických údajov; zálohovanie údajov mimo pracoviska; diaľkové monitorovanie počítačových systémov; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); módne návrhárstvo; výzdoba interiérov; architektonické služby; architektonické poradenstvo; poradenstvo v oblasti úspory energie; predpovede počasia; poskytovanie rád a informácií o službách uvedených v triede 42 tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Nový Čas pre ženy Zdravie 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  News and Media Holding a.s.; Einsteinova 25, 851 01 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  Yes 
   Trademark Validity minimum until  12.10.2025 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.07.2016 07/2016 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.12.2016 12/2016 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.03.2019 03/2019 PC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.08.2019 08/2019 PC3M
5 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 05.08.2019 08/2019 PD3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Pledge Creditor(s) 
S/N Creditor Effectiveness from Effectiveness until Procedural Status
1 Československá obchodná banka, a.s. 11.07.2019 platná
2 Československá obchodná banka, a.s. 20.09.2021 platná
 
POZ 2094-2015
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2094-2015
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 12.10.2015 Type Delivered
1a Plná moc 12.10.2015 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 06.11.2015 Type Sent document
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.11.2015 Type Payment
4 výsledok rešerše 04.05.2016 Type Internal Letter
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.05.2016 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 23.05.2016 Type Delivered
7 pokyn na zverejnenie POZ 27.05.2016 Type Internal Letter
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 09.11.2016 Type Sent document
9 Žiadosť o zápis prechodu 06.12.2018 Type Delivered
9a Doklad o prechode 06.12.2018 Type Delivered
9b Doklad o prechode 06.12.2018 Type Delivered
9c Doklad o prechode 06.12.2018 Type Delivered
9d Generálna plná moc 06.12.2018 Type Delivered
9e Príloha inde neuvedená 06.12.2018 Type Delivered
10 Doplnenie materiálov 10.12.2018 Type Delivered
10a Príloha inde neuvedená 10.12.2018 Type Delivered
10b Doklad o prevode 10.12.2018 Type Delivered
10c Doklad o prevode 10.12.2018 Type Delivered
10d Plná moc 10.12.2018 Type Delivered
10e Plná moc 10.12.2018 Type Delivered
10f Plná moc 10.12.2018 Type Delivered
11 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.01.2019 Type Payment
12 dodatok k osvedčeniu OZ 11.02.2019 Type Sent document
13 Žiadosť o zápis prevodu 28.03.2019 Type Delivered
14 vyžiadanie poplatku 26.04.2019 Type Sent document
15 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.05.2019 Type Payment
16 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 16.05.2019 Type Sent document
17 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 25.06.2019 Type Delivered
17a Doklad o zriadení záložného práva 25.06.2019 Type Delivered
17b Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
17c Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
17d Plná moc 25.06.2019 Type Delivered
18 Odpoveď na správu úradu 08.07.2019 Type Delivered
18a Príloha inde neuvedená 08.07.2019 Type Delivered
18b Výpis z obchodného registra 08.07.2019 Type Delivered
19 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 09.07.2019 Type Payment
20 dodatok k osvedčeniu OZ 12.07.2019 Type Sent document
21 dodatok k osvedčeniu OZ 12.07.2019 Type Sent document
22 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 26.08.2021 Type Delivered
22a Sprievodný list 26.08.2021 Type Delivered
22b Doklad o zriadení záložného práva 26.08.2021 Type Delivered
22c Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Type Delivered
22d Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
22e Osvedčovacia doložka 26.08.2021 Type Delivered
22f Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
22g Plná moc 26.08.2021 Type Delivered
23 vyžiadanie poplatku 08.09.2021 Type Sent document
24 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 17.09.2021 Type Payment
25 dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Type Sent document
POZ 2094-2015
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 04.02.2019 Život Publishing, a.s. Ringier Axel Springer Slovakia, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 04.02.2019 Porubčan Róbert, Ing. Porubčan Róbert, Ing.
3 Prevod majiteľa 11.07.2019 News and Media Holding a.s. Život Publishing, a.s.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 11.07.2019 Porubčan Róbert, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku