Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2094-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  232842 
(151)  Dátum zápisu  14.08.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2094-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.12.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.05.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.10.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 36 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Periodická a neperiodická tlač, časopisy, publikácie, prílohy k časopisom, baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinkové obaly z plastických materiálov na balenie, časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, papierové kávové filtre, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti, leporelá, mapy, obálky (papiernický tovar), obaly (papierenský tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, reprodukcie grafické, tlačené reklamné materiály, umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov, vrecká z papiera alebo plastických materiálov.
35 - Reklama, reklamná a propagačná činnosť, reklamné agentúry, manažment v oblasti umenia a športu, marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, obchodný manažment v oblasti umenia, organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie tovaru, prenájom reklamných materiálov, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, rozhlasová reklama, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie obchodu s umeleckými dielami a starožitnosťami, televízna reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím), zásielkové reklamné služby, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, obchodné sprostredkovanie služieb patriacich do triedy 35 a 36.
36 - Prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, realitné kancelárie, správa nehnuteľností, vedenie nájomných domov, obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností, finančné analýzy, bankovníctvo, burzové maklérstvo, klíring (zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné platenie), služby na využívanie dôchodkových fondov, faktoring, spravovanie financií, finančné informácie, finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti), finančné poradenstvo, finančné služby, finančný lízing, garancie, záruky, kaucie, hypotéky (poskytovanie pôžičiek), informácie o poistení, investovanie kapitálu, kapitálové investície, klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov), konzultačné služby v oblasti poisťovníctva, finančný lízing, oceňovanie a odhady nehnuteľností, poistenie proti nehodám, finančné oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti), oceňovanie a odhady (daňové), platenie splátok, zdravotné poistenie, uzatváranie poistiek, poistky životné, poradenstvo v oblasti poistenia, pôžičky (finančné), sporiteľne, spravovanie financií, sprostredkovanie poistenia, sprostredkovanie (maklérstvo), úverové banky, uzatváranie poistiek proti požiaru, vydávanie cenných papierov, vydávanie cestovných šekov, vydávanie kreditných kariet. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.10, 27.05.19, 25.05.05, 29.01.01, 29.01.06 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, sivá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HERRYS, s.r.o.; Ventúrska 16, 811 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  09.12.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.05.2012 05/2012 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.10.2012 10/2012 FG3M
 
POZ 2094-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2094-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 09.12.2011 Typ Doručené
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 09.12.2011 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 09.12.2011 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 04.01.2012 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.01.2012 Typ Platba
4 výsledok rešerše 10.02.2012 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.02.2012 Typ Odoslané
6 Plná moc 06.03.2012 Typ Doručené
6a Doklad o podniku/podnikateľovi 06.03.2012 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 08.03.2012 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.08.2012 Typ Odoslané
9 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 13.04.2021 Typ Doručené
10 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 23.11.2021 Typ Doručené
11 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 23.11.2021 Typ Doručené
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 25.11.2021 Typ Platba
POZ 2094-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku